Kandidáti do Akademického senátu PdF MU

Komora akademických pracovníků

1. doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Volební prohlášení
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Kandidát do Akademického senátu PdF MU 2021-2023

KONTINUITA – jsem členem senátu již v druhém volebním období v řadě a v tomto funkčním období i jeho předsedou.

KONCEPCE – dlouhodobě vnímám senát především jako nejvyšší zastupitelský orgán fakulty s rolí legislativní a kontrolní, nikoliv jako automat na vyřešení čehokoliv.

KONSENSUS – ve všem usiluji o domluvu s lidmi a věcnou diskuzi; nemám rád konflikt a negativní emoce.

KOOPERACE – nevyznávám autoritativnost, sázím na přirozenou autoritu; snažím se moudře delegovat úkoly na kolegy a spolupracovat s nimi.

KREDIT – věřím, že jsem si za léta práce na fakultě, na katedře i v senátu získal důvěru kolegů i studentů a prokázal morální integritu.

Další informace o mně najdete zde

2. doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Funkci senátora AS PdF MU jsem zastával v několika funkčních obdobích v letech 1996 až 2017. Mohu tak v Akademickém senátu Pedagogické fakulty uplatnit své zkušenosti, které jsem v této činnosti získal. Několikrát jsem vykonával funkci předsedy volební komise při volbě členů Akademického senátu PdF i volbě děkana PdF, šest let jsem byl předsedou Ekonomické komise AS PdF. Řadu zkušeností jsem získal rovněž v Radě vysokých škol, v jejímž Sněmu jsem v minulosti šest let Pedagogickou fakultu zastupoval. V případě zvolení do AS PdF MU jsem připraven podporovat všechny návrhy, které povedou k dalšímu zkvalitnění činnosti Pedagogické fakulty MU.

Další informace o mně najdete zde

3. Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Akademický senát vnímám po tříletém působení ve funkci místopředsedkyně nikoliv jako diskusní fórum, nýbrž jako orgán, na jehož jednáních mají zaznít co nejrůznější názory. Budu-li zvolena, budu zastupovat nejen katedru matematiky, ale akademické pracovníky, s jejichž názory souzním. Dovolím si říci několik slov o sobě pro ty, kteří mě neznají.

Pedagogická fakulta MU je již deset let i mou fakultou, přestože jsem absolventkou fakult jiných (FF, PřF, ESF). Mým největším profesním zájmem je historie matematiky a informatiky, obecněji historie vědy a techniky.

Věřím, že vzdělávání těch, kteří budou vzdělávat naše děti a vnoučata, je zásadní, a tak jsem vděčná za setkání se studujícími, kteří jsou pro své budoucí povolání ochotni vynaložit úsilí a vytrvat. Největší potěšení mi působí setkávání s lidmi, kteří rádi poznávají.

Další informace o mně najdete zde

4. Mgr. Iva Frýzová

Mgr. Iva Frýzová

V minulém volebním období jsem do senátu vstupovala s představou, kolik toho budu moci jako senátor ovlivnit, jak budu bojovat za zájmy nejen naší katedry biologie, ale také ostatních „malých“ kateder. Jak jsem záhy zjistila, tato představa byla trochu naivní a snad ani té bojovnosti nebylo potřeba. Díky zklidnění situace po předchozích výrazných škrtech, finanční stabilizace fakulty a její směřování v podobě jednoho děkana nám senátorům umožnila zažít relativně klidné období, kdy se mohlo zdát, že funkce senátu je pouze formální.

Přesto má na univerzitní půdě senát svou roli, a to nejen jako kontrolní orgán, který bdí nad kroky vedení fakulty. My jako akademici ve většině vidíme až hotové kroky a nařízení, kterými jsme zavalováni a úkolováni, neznáme jejich pozadí a proces, který daným krokům předcházel. Pozice senátora umožňuje do tohoto zákulisí nahlédnou, klást otázky, zprostředkovávat pohled na řešené problémy optikou jednotlivých pracovišť. Senátor se tak stává prostředníkem, který může kolegům mnohé kroky objasnit a zprostředkovat události v širším kontextu.

Naše fakulta je velmi pestrým společenstvím lidí různých oborů se společným cílem – hledat cesty, jak učinit naši společnost lepší skrze vzdělávání. Osobně bych ráda i nadále přispívala k pestrosti Akademického senátu PdF MU a působila jako prostředník mezi vedením fakulty a kolegy akademiky, ale také studenty.    

Další informace o mně najdete zde

6. prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Na naší fakultě působím od roku 1993. Na katedře občanské výchovy přednáším bioetiku, dějiny filosofie (naší i zahraniční) a ekologii. Jsem členem vědecké rady Filosofické fakulty MU. Působím také jako člen Bioetické komise Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Oblastmi mého odborného zájmu jsou především dějiny českého filosofického myšlení, environmentální etika a filosofie a bioetika (zde např. problematika tzv. human enhancement a otázky vztahu člověka ke zvířatům).

Členství v AS považuji za možnost pozitivně přispět k dalšímu rozvoji fakulty jako významné součásti Masarykovy university. Chtěl bych se zaměřit zejména na etickou dimenzi fungování fakulty jak v oblasti přípravy budoucích učitelů (etika učitelského povolání), tak i v obecnější rovině akademického života. Současnost přináší konkrétní problémy naplňování étosu university jako akademické obce (etika vědecké práce, publikační aktivity, kvalifikační růst, narůstající administrativní zátěž, komunikační bariéry atd.). Akademický senát může v řešení těchto problémů sehrávat významnou pozitivní roli a přispět k rozvoji fakulty i k budování jejího pozitivního obrazu jak v rámci university, tak i v očích veřejnosti.

Další informace o mně najdete zde

8. PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Různorodost jako impuls k dialogu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoprezentace

Další informace o mně najdete zde

10. Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Pedagogická fakulta MU, do jejíhož akademického senátu jsem se rozhodla kandidovat, patří dlouhodobě k prvním třem nejlepším pedagogickým fakultám v ČR. Kromě přípravy učitelů se na naší fakultě věnujeme i vzdělávání dalších pedagogických pracovníků (např. speciálních pedagogů, vychovatelů, sociálních pedagogů). V tomto obtížném období se snažíme i my akademici vytvořit studentům podmínky k jejich studiu a zároveň dále pokračujeme ve výzkumné a projektové činnosti, která je mnohdy ztížena zavřením škol a školských zařízení.

Akademický senát může mít mnoho funkcí, jako velmi podstatnou vnímám možnost hlídat férové a transparentní prostředí na fakultě, na základě vzájemné spolupráce podporovat společné úsilí všech zaměstnanců fakulty, kde vysoký podíl tvoří právě ženy. Jako zástupkyně vedoucí katedry a garantka studijního programu jsem měla v posledních dvou letech možnost nahlédnout i do jiné činnosti, než je výuka a výzkum, a proto bych působení v akademickém senátu viděla jako další příležitost k naplnění vize, která stojí na společném zkvalitňování všech činností na fakultě.

Další informace o mně najdete zde

11. Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si akademickému senátu a naší fakultě v rámci své kandidatury nabídnout zejména:

 • zkušenost s akademickým senátem fakulty a jeho komisemi (byl jsem členem a posléze předsedou legislativní komise AS PdF v posledním volebním období)
 • zkušenost z volební komise pro volbu děkana v r. 2018
 • obecnější zkušenost s univerzitním prostředím, orientaci ve struktuře akademických orgánů, znalost jejich kompetencí a funkcí (dříve jsem byl např. členem studentské komory AS FF, pracoval jsem v projektové administrativě Mendelovy univerzity)

Ačkoli jsem absolventem jiných fakult MU (FF a PrF), během svého zhruba sedmiletého působení jsem se s PdF víc než identifikoval a považuji ji za jednu z nejperspektivnějších fakult. Zároveň jsem tu měl možnost zažít (a s jinými fakultami a organizacemi srovnat), jak důležité je vědomí společného jmenovatele: teprve to z „firmy“ vytváří skutečnou společnost, pospolitost. Jakkoli se jednotlivé obory, natožpak konkrétní lidé, mohou názorově značně lišit, myšlenka UČITELSTVÍ nás všechny spojuje. Pokud bych se stal znovu senátorem, tuto myšlenku bych ctil; stejně tak jsem v akademickém senátu zastáncem věcnosti, připravenosti a kontinuity.

Marek Lollok

Další informace o mně najdete zde

13. Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Rád bych napomohl, aby Pedagogická fakulta MU vytvářela diskusní platformy (pro studenty i učitele) k aktuálním společensko – politickým tématům, legislativě apod. a byla, pokud možno asertivním moderátorem těchto témat spojených s přípravou budoucích učitelů (strategie 2030, RVP, kvalifikovaný vers. nekvalifikovaný učitel v zák. o pedagogických pracovnících, školský zákon, redukce obsahu předmětů, vyhlášky aj.)

V návaznosti na svoji předchozí činnost budu podporovat vzdělávací akce a přednášky nebo setkání se zajímavými  osobnostmi nad rámec běžné výuky, otevřené všem zájemcům

Budu pracovat na dalším rozvoji spolupráce mezi katedrami, zapojení učitelů i studentů do života fakulty, modernizaci zázemí pro přípravu učitelů a rozšíření možností volnočasových aktivit pro učitele i studenty, (zejm. sportovních a společenských)

Další informace o mně najdete zde

14. doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Působím na katedře primární pedagogiky a v Institutu výzkumu školního vzdělávání. Absolvoval jsem obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy, a doktorský studijní program Pedagogika. Habilitoval jsem se v roce 2018 v oboru Pedagogika, vše na PdF MU. Byl jsem členem AS PdF MU v letech 1999-2002, 2009-2014 a 2018-2020, jeho předsedou v letech 2012-2014. V období let 2012-2020 jsem působil i v Akademickém senátu Masarykovy univerzity. Potírači akademického inbreedingu odpustí, ale domnívám se, že díky svému 22letému působení na naší fakultě disponuji dobrým vhledem do akademických i organizačních procesů na fakultě i v jejím univerzitním kontextu. Věřím, že tento vhled může být v případě mého zvolení do AS PdF ku společnému prospěchu v nadcházejícím funkčním období fakultního akademického senátu.

Další informace o mně najdete zde

16. Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

Během svého funkčního období bych se chtěl/a zaměřit na: 

 • upevnění kompetencí v oblasti online výuky - popř. rozšíření nabídky o online/ kombinované předměty
 • komunikaci s veřejností a pokračování v pozitivním trendu vytváření silného obrazu univerzity jako subjektu, který se aktivně zapojuje do společenského života
 • zatraktivnění mobilit pro studenty a posílení spolupráce se zahraničními univerzitami

  Petr Pytlík pytlik@ped.muni.cz

Další informace o mně najdete zde

19. Mgr. Bc. Adéla Straková

Mgr. Bc. Adéla Straková

Z pozice absolventky a nyní i zaměstnankyně Pedagogické fakulty si dovoluji kandidovat do Komory akademických pracovníků AS PdF MU. Věřím, že zkušenosti z obou těchto rolí, obohacené o zkušenosti ze zahraničních univerzit, mohu významně propojit a uplatnit při zodpovědné práci pro fakultu a Akademický senát. 

Během svého funkčního období bych se chtěla zaměřit na:  

 • Podporu adaptace nových akademických pracovníků a doktorandů.
 • Popularizaci fakulty a jejích jednotlivých pracovišť.
 • Transparentnost fungování jednotlivých kateder.
 • Větší provázanost fakulty se zaměstnavateli na trhu práce.

Další informace o mně najdete zde

22. Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Jmenuji se Martin Vrubel a chtěl bych vás ještě jednou požádat o podporu ve volbách do akademického senátu naší fakulty. V současné době zastupuji naši fakultu v Ekonomické komisi univerzitního senátu a jsem fakultou nominován do Rady vysokých škol ČR (budu hlasem fakulty na celostátní úrovni). Na fakultě se v akademickém senátu věnuji zlepšování pracovního prostředí a spolu s kolegy z dalších kateder též připomínkování pravidel rozpočtu v Ekonomické komisi.

Mé plány pro další volební období:

 • POKRAČOVAT VE ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
 • ZLEPŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ FAKULTY (rekonstrukce prostoru před budovou Poříčí 7 – ukázka vizualizace na: www.vrubel-senat.cz)
 • FAKULTA MUSÍ PODPOROVAT SOUHRU MEZI PRACOVNÍM A RODINNÝM ŽIVOTEM
 • LEPŠÍ INFORMOVANOST O PLÁNOVANÝCH ZMĚNÁCH DOKUMENTŮ, KTERÉ OVLIVNÍ POŽADAVKY NA VÁŠ KARIERNÍ POSTUP, VAŠI PUBLIKAČNÍ ČINNOST A VAŠE PŮSOBENÍ NA FAKULTĚ
 • ZVÝŠIT PODPORU TVORBY UČEBNIC, METODICKÝCH TEXTŮ A MATERIÁLŮ PRO PRAXI
 • ROZPOČET FAKULTY MUSÍ VÍCE ODMĚŇOVAT AKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ
 • ZLEPŠIT PODPORU PROJEKTOVÉHO ODDĚLENÍ AKADEMIKŮM PŘIPRAVUJÍCÍM PRAKTICKÉ PROJEKTY
 • PODPOŘIT ROZVOJ DOBRÉ SPOLUPRÁCE SERVISNÍCH PRACOVIŠŤ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Podrobnosti k programu naleznete na www.vrubel-senat.cz

Videoprezentace

Další informace o mně najdete zde

23. PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

V AS PdF MU bych chtěla využít svých zkušeností získaných v pozici odborného asistenta, koordinátora praxí či zapojení projektů a řešitele projektu mezinárodního. Ráda bych se věnovala dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce kateder. 

Další informace o mně najdete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.