Kandidáti do Akademického senátu PdF MU

Komora akademických pracovníků

1. doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Funkci senátora AS PdF MU jsem zastával v několika funkčních obdobích v letech 1996 až 2017. Mohu tak v Akademickém senátu Pedagogické fakulty uplatnit své zkušenosti, které jsem v této činnosti získal. Několikrát jsem vykonával funkci předsedy volební komise při volbě členů Akademického senátu PdF i volbě děkana PdF, šest let jsem byl předsedou Ekonomické komise AS PdF. Řadu zkušeností jsem získal rovněž v Radě vysokých škol, v jejímž Sněmu jsem v minulosti šest let Pedagogickou fakultu zastupoval. V případě zvolení do AS PdF MU jsem připraven podporovat všechny návrhy, které povedou k dalšímu zkvalitnění činnosti Pedagogické fakulty MU.

Další informace o mně najdete zde

2. Mgr. Jan Čech, Ph.D.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Za dobu mého působení na naší fakultě jsem poznal její silné i slabší stránky. Cením si přátelské atmosféry, nasazení kolegyň a kolegů a vidím zde příležitosti pro společný růst a veřejnou službu. Žel i několik hrozeb, jimž budeme čelit.

Chci podporovat fakultu v jejím poslání být první volbou motivovaných uchazečů, budoucích pedagogů. Populačně silné ročníky jsou příležitostí k obratu v kritickém nedostatku pedagogů, zvláště u STEM oborů. Příležitostí jsou též technologie ve vzdělávání a jejich implementace a edukace.

Hrozbou nám je „tekuté“ prostředí, redefinice studijních programů, či zvyšující se tlaku na výkonovou složku financování (bez zohlednění specifik fakulty a její nezastupitelné společenské role). A v neposlední řadě pokušení nahradit pedagogy AI technologií.

Získám-li vaši důvěru, rád zužitkuji své zkušenosti z manažerských a výzkumných pozic na PřF MU i svého studentského působení v samosprávě MU i PřF.

Další informace o mně najdete zde

3. Mgr. Tereza Češková, Ph.D.

Mgr. Tereza Češková, Ph.D.

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na sociální pedagogiku a doktorský studijní program Pedagogika – obojí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Pedagogické zkušenosti sbírala na velké základní škole v Brně i na málotřídní základní škole v dědince na pomezí Čech a Moravy. Nyní působí na katedře primární pedagogiky, kde se mj. věnuje komunikaci, koordinaci a spolupráci mezi oborovými didaktiky působícími v Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Další informace o mně najdete zde

4. Mgr. Martin Fico

Mgr. Martin Fico

Vážení členové akademické obce,

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity by v dnešní době mohla být bezpochyby prezentována jako příklad dobré praxe v mnoha oblastech. Dobré praxe v tom, jak připravujeme budoucí učitele a učitelky na jejich profesní dráhu, jaké podmínky vytváříme pro studující, kteří se chtějí rozvíjet nad rámec svých povinností v rámci studijních programů, kteří se chtějí angažovat v aktivitách, na kterých jim záleží a které mají dopad na společnost, ve které žijeme. Dobré praxe v tom, jaké výzkumné výsledky dosahují naši kolegové a kolegyně a na jakých unikátních projektech zde pracují. Kromě toho jsme o několik let předběhli dobu a práce se standardem profesních kompetencí probíhá v naší výuce, ale také na našich fakultních školách. Vše výše uvedené vnímám jako základní stavební kámen, na kterém můžeme společně růst, učit se a posouvat fakultu a všechny profesní obory, na které připravujeme budoucí odborníky, vpřed. V případě mého zvolení do akademického senátu se budu snažit o to, aby naše fakulta i nadále byla příkladem dobré praxe a aby mohla inspirovat naše kolegy z celé republiky. Budu podporovat to, abychom pokračovali v tom, na čem již dlouhodobě pracujeme a na co můžeme být hrdí, ale zároveň budu podporovat diskusi o tom, co by šlo inovovat a dělat jinak, ideálně lépe. Proto si stanovuji následující tři zásadní programové body, které vnímám jako klíčové. Podpora výzkumníků a výzkumnic u nás na fakultě, aby měli podmínky k tomu, dělat špičkový a mezinárodně konkurenceschopný výzkum. Podpora studentů v jejich podnikavých nápadech a projektech se společenským dopadem. Podpora a rozvoj práce se standardem profesních kompetencí u nás na fakultě, ale také na praxích.

LinkedIn

Další informace o mně najdete zde

5. Mgr. Iva Frýzová

Mgr. Iva Frýzová

Ráda bych přispěla svými silami k tomu, aby naše fakulta byla místem, …

…kde se studenti setkají s moderními trendy ve vzdělávání na základě poznatků pedagogického výzkum,

…které je otevřené nejen našim studentům, ale také širší pedagogické i laické veřejnosti,

…kde panují korektní mezilidské vtahy a kde se budeme cítit dobře.

V první řadě se o tuto změnu snažím sama za sebe. Za vše mluví například certifikace fakultní zahrady, akce jako je přesazování pokojových rostlin či postupné ozeleňování vnitřních a vnějších prostor fakulty. Fakultní zahrada je také místem, kde spolu se studenty každoročně přivítáme stovky žáků brněnských základních škol.

Během svého předchozího působení v akademickém senátu jsem poznala jeho význam jako místa, kde je možné sledovat aktuální dění a problémy naší fakulty a současně se aktivně zapojit do jejich řešení. Prosím tedy o vaši důvěru pro další volební období, abych mohla svými zkušenostmi i svým aktivním přístupem přispět naší pedagogické fakultě.

Další informace o mně najdete zde

6. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Práce senátora ve fakultním AS spočívá v přenášení podnětů akademiků i studentů fakulty na jednání senátu, senátor žije v naději, že schválí nejlepší variantu rozpočtu, zvolí nejperspektivnější vedení fakulty, vedení, které bude bojovat za plnohodnotný život pedagogické fakulty v prostředí univerzity. Svědomitý senátor věnuje dostatečnou pozornost i projednávaným záležitostem z kategorie „každodenní maličkosti“ a zodpovědně se podílí i na rutinních úkonech senátu.

Práce senátora má smysl, ale jeho faktický vliv na fakultní život do značné míry determinovaný směřováním Masarykovy univerzity je jen omezený. Budoucí senátor, který slibuje revoluční změny nebývalého rozsahu tak připomíná komunálního politika na obecní úrovni, který slibuje, že srazí inflaci pod jedno procento.

Další informace o mně najdete zde

7. Mgr. Miroslav Jurčík

Mgr. Miroslav Jurčík

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ze své pozice senátora AS PdF MU bych:

rád využil zkušeností ze Studentské komory Akademického senátu PdF MU a nadále podporoval společná řešení agendy studentů s akademiky,

rád podporoval spolupráci didaktiků jednotlivých kateder s Katedrou pedagogiky tak, abychom společně co nejefektivněji připravovali studenty učitelství na jejich budoucí povolání,

rád podporoval rozvoj a podporu aplikovaného výzkumu na PdF MU i jeho následnou popularizaci,

Miroslav Jurčík

Další informace o mně najdete zde

8. Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.

Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.

Pedagogické fakultě MU nezbývá nic jiného než přijmout fakt, že za jejími branami existují zcela odlišné potřeby, prostředky a cíle, než ty, které si chováme ve svých návycích. Rozhodně se netýkají budovaných pastí tzv. regulovaného povolání, spíše předpokládaných hodnot na budoucím trhu práce! Nepochybně se dotknou svobody, zodpovědnosti, kritického myšlení a schopnosti se správně rozhodnout.

Tedy v našem případě také dozrát k rozhodnutí stát se učitelem!

Jsme si vědomi důležitosti osobnostního zrání našich studentů a potřebného času jejich
mentálního rozvoje?

Vytváříme pro studenty patřičný prostor, ve kterém lze pracovat efektivně v týmovém prostředí?

Jsme si vědomi, že to vyžaduje čas pro budování potřebných návyků?

Jsme sami dostatečně flexibilní a dokážeme se adaptovat na potřebné změny, když už máme povinnost na totéž připravovat svoje studenty?

Jsme ochotni respektovat a podporovat jedinečnost jednotlivých pracovišť, oborových kateder a jejich studentů?

Není současná touha o definování rámců a hranic spíš pouhou ambicí pracovišť, které si vlastně žádnou změnu v systému nepřejí? Nejde nyní s ohledem na dynamiku vývoje spíš o neustálé překračování rámců (AI)?

Pokud považuji za jednu z nejdůležitějších hodnot budoucího trhu práce dovednost správně řídit svůj čas a schopnost prioritizace, odpovídá tomu současné pojetí byrokraticky řízených sociálních praxí na fakultě?

Odpovídá výše zmíněné současnému pojetí pedagogických praxí? Znají katedry svoje studenty do té míry, aby mohly rozvíjet v patřičném čase jejich potenciál?

Jsou katedry dostatečně personálně a rozpočtově vybaveny?
Je rozpočet MU v dostatečné míře připraven na potřebnost změn ve všech úrovních?

Nezačneme třeba tím, že se pokusíme udělat ve prospěch studentů a daňového poplatníka přijímačky dvakrát ročně? Už jen tato maličkost nás donutí k přehodnocení potřebnosti a způsobu výuky.

Další informace o mně najdete zde

9. doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
 1. Podporuji formativní hodnocení evaluace kvality výuky na PdF MU.
 2. Podporuji týmové expertní vedení doktorských studentů a studentek na PdF MU.
 3. Podporuji aplikační využití profesních znalostí studentů PdF MU formou projektů.
 4. Podporuji podpůrná školení studentů PdF MU v oblasti osobnostně sociální přípravy.
 5. Podporuji utváření identity všech členů a členek PdF MU v rámci naplnění vize otevřeného a bezpečného akademického prostoru.

 

Další informace o mně najdete zde

10. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Vážení členové akademické obce PdF MU,

jsem přesvědčena o tom, že PdF je kvalitní institucí, která je inspirací pro jiné pedagogické fakulty a tento status si může zachovat i nadále.

Pokud budu zvolena do akademického senátu, budu podporovat setkávání a diskusi se studenty i akademickými pracovníky k dalšímu rozvoji PdF v následujícím období. Čekají nás diskuse k propojení profesních standardů, kvalitě výuky, rámcovým požadavkům MŠMT k učitelskému vzdělávání, podobě státní závěrečné zkoušky aj. Kvalitní práce na jednotlivých pracovištích se musí odrazit v naplňování očekávaného profilu absolventa studijních programů, abychom dostáli kvalitě profesní přípravy budoucích učitelů*ek. Deklarování kvalitní výuky může podnítit zájem uchazečů právě o studium na pedagogické fakultě. Z pozice členky senátu budu podporovat aktivitu studujících a jejich podnikavé jednání, kterým usilují o změny.

Stejně jako kvalita výuky je pro naši fakultu významná kvalita výzkumu. Budu prosazovat vytváření vhodných podmínek pro kvalitní výzkum, jeho prezentaci. Na výsledky v oblasti výzkumu bychom měli být hrdi, vyžadují velké úsilí.

Profesní přípravu studujících významně ovlivňuje kontakt s praxí a zkušenosti, které v praxi získají a následně reflektují. Z pozice členky AS podpořím vzdělávání provázejících učitelů, rozvoj Společenství praxe, které propojuje studenty, akademiky a praktiky společným cílem – kvalitnější přípravou.

Jsem si vědoma skutečnosti, že vedení diskuse o významných tématech na naší fakultě vyžaduje čas, kterého není příliš mnoho. Jsem přesvědčena, že veškerá rozhodnutí v akademické sféře mají být transparentní a založená na širokém konsensu v rámci akademické komunity. Čas věnovaný této diskusi přináší pozitivní dopad do organizační kultury PdF.

Další informace o mně najdete zde

11. JUDr. Bc. Radovan Malachta, Ph.D.

JUDr. Bc. Radovan Malachta, Ph.D.

- „Pedagogická fakulta není pajdák.“ Ale fakulta poskytující kvalitní vzdělání a vychovávající společensky odpovědné osoby. Aneb reprezentace a povědomí fakulty v očích široké veřejnosti, médiích i odborných periodikách v případě vědy a výzkumu.

- „Fakulta, kde každý zná své místo a pozici.“ A kde se dodržují povinnosti na straně jedné, ale stejně tak se plně respektují práva na straně druhé. I na fakultě se dostane pomoci každému, kdo si o ni požádá.

- „Komunikace je průnik prvních dvou bodů.“ Komunikace se studenty, komunikace mezi kolegy, komunikace mezi nadřízenými a podřízenými, komunikace směrem navenek. Bez toho by to nešlo. A třeba s využitím nástrojů odpovídajících roku 2024+.

Další informace o mně najdete zde

12. Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

V AS PdF MU pracuji jako předseda Legislativní komise. V jejím rámci jsem se podílel na přípravě nového Volebního řádu, který byl Senátem MU schválen.

Je mi blízká problematika vnějších vztahů, AS PdF MU jsem zastupoval, společně se senátory ze studentské komory na setkání zástupců Akademických senátů pedagogických fakult v Hradci Králové loni na jaře.

Nabízím zkušenosti z oblasti školské legislativy, z práce ve školských výborech, komisích, pracovních skupinách, kontakty ze spolupráce s dalšími fakultami a univerzitami, i zkušenosti s přípravou akreditace studijního programu.

Na PdF MU chci podpořit modernizaci a kultivaci pracovního prostředí, možnosti volnočasových sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit učitelů i studentů, v přípravě budoucích učitelů maximum praktického poznávání.

Další informace o mně najdete zde

13. doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Na Pedagogické fakultě MU v Brně vystudoval obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy. Na PdF MU absolvoval i doktorský studijní program Pedagogika. Habilitoval se v roce 2018 v oboru Pedagogika na téže fakultě. V minulosti působil na Ústavu školní pedagogiky FHS UTB. Věnuje se teorii a filozofii primárního vzdělávání, otázkám výzkumu v pedagogice, výzkumu realizovaného kurikula či tématu expertnosti v učitelství.

Další informace o mně najdete zde

14. Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

Podpora rozvoje Pedagogické fakulty, jako místem komplexního a plnohodnotného vzdělávání studentů, podpořeného kvalitními pedagogickými pracovníky a možnostmi zahraničního studia nebo praktického pobytu.

Další informace o mně najdete zde

15. Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si kandidovat do Komory akademických pracovníků AS PdF MU. Věřím, že mé pedagogické, výzkumné a organizační zkušenosti pedagoga, výzkumníka a koordinátora projektu EDUC na naší katedře mi umožní aktivně přispět ke konstruktivní diskuzi v Akademickém senátu.

V průběhu svého funkčního období se zavazuji zaměřit na následující priority:

 • Komunikace s veřejností: Chci pokračovat v budování pozitivního obrazu naší univerzity jako instituce, která aktivně přispívá k společenskému dialogu.
 • Zvýšení atraktivity mobility pro studenty a posílení mezinárodní spolupráce: Mobilní zkušenosti pro studenty považuji za klíčové pro jejich akademický a osobní rozvoj.
 • Posílení výzkumného profilu fakulty: Vědecký výzkum je nedílnou součástí akademického života. Budu podporovat iniciativy a prostředky pro rozvoj výzkumných projektů a spolupráce napříč univerzitou, které budou posilovat renomé naší fakulty jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Děkuji za vaši důvěru a podporu při této kandidatuře. Jsem přesvědčen, že společně můžeme ještě více posílit pozici naší fakulty v akademické obci.

S úctou a s přispěním AI, Ing. Mgr. Petr Pytlík Ph.D.

Další informace o mně najdete zde

16. PhDr. JUDr. Dagmar Sochorová, Ph.D.

PhDr. JUDr. Dagmar Sochorová, Ph.D.

Ačkoliv jsem s Pedagogickou fakultou MU spjata již od počátku svých vysokoškolských studií, do Akademického senátu PdF kandiduji poprvé. V otevřeném a transparentním prostředí naší fakulty se chci zasazovat i o její otevřené a transparentní směřování. Na Katedře českého jazyka a literatury působím jako odborná asistentka a Erasmus koordinátorka pro zahraniční studentské i učitelské mobility. Pro práci v Akademickém senátu PdF nabízím své znalosti a zkušenosti s fungováním akademické samosprávy, které se jakožto absolventka Právnické fakulty MU rovněž odborně věnuji. Ačkoliv jsem si vědoma rozsahu působnosti akademického senátu daného zákonem a z něho plynoucích limitů, prosazuji fakultu přátelskou k učitelům a ke studentům. Podporuji rozvoj fakulty jako bezpečného prostředí pro všechny, které bude zachovávat principy respektu, korektní diskuse, vědecké svobody a názorové plurality. Podporuji kvalitní výuku a excelentní vědecký výzkum, které pomohou nadále zvyšovat prestiž Pedagogické fakulty MU.

Další informace o mně najdete zde

17. Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.

Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.

Chci jednat o optimalizaci studijních plánů napříč fakultou. Nyní mají studující jedno- a dvouoborového studia v jednom semestru 15 a více předmětů (často hodnocených 2 kredity), do toho plní praxi a mají další povinnosti (např. studující kombinované formy studia mají rodiny a zaměstnání). Jako fakulta musíme reagovat jednak na nabídku tzv. konkurenčních fakult MU, kde jsou učitelské / pedagogické studijní programy (FF, PřF), jednak na možnosti spojené s dnešní dobou (např. videopřednášky, které si studující pustí dle svých časových možností, nebo autonomní interaktivní výuka s využitím AI + konzultace s vyučujícím).

Chci jednat o zkvalitnění podmínek pro studující a vyučující, jako hlavní problémy vidím: 1) WC na Poříčí 9 – zápach (a), kabinky, do nichž se vejde jen trpaslík (b), nefungující vysoušeče rukou (c), 2) parkoviště pro zaměstnance na Poříčí 31 – po dešti není možné parkovat, je tam jedna velká kaluž, která zůstává po dobu cca 3–5 dnů, 3) nedostatek místa pro samostudium studujících / přípravu na výuku – vycházím ze zpětných vazeb od studujících.

Další informace o mně najdete zde

18. Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Vážení členové akademické obce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

jmenuji se Michaela Spurná a ráda vás budu zastupovat v senátu naší fakulty. Mé hlavní cíle zahrnují podporu kvalitní učitelské přípravy založené na učitelské způsobilosti, podporu rovnosti mezi studujícími a akademiky a závazek k respektování akademické integrity a transparentnosti.

Představte si fakultu, kde Každý hlas má význam, kde Kvalita vzdělání vede k inovaci, a kde Transparentnost tvoří důvěru.

Tyto principy jsou stavebními kameny mého záměru podporovat kvalitní učitelskou přípravu založenou na učitelské způsobilosti — klíč k vybavení budoucích učitelů pro moderní a dynamické vzdělávací prostředí.

S pevným závazkem pracovat na realizaci těchto cílů se obracím na vás s nadějí, že společně můžeme naší fakultu posunout k perspektivní budoucnosti.

S úctou a nadějí Michaela Spurná

Další informace o mně najdete zde

19. Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Jako zaměstnanci Ped MUNI a vedoucímu katedry anglického jazyka a literatury mi záleží na tom, abychom si udrželi pozici nejlepší fakulty připravující učitele v ČR, a to i v době, kdy si důležitost učitelství nově začínají uvědomovat i ostatní univerzity a přizpůsobují tomu svůj marketing cílící na talentované studentky a studenty. V senátu bych proto rád spolupracoval s ostatními na krocích, díky kterým budeme i nadále první volba talentovaných uchazeček a uchazečů, kteří se chtějí věnovat studia vedoucímu k výkonu učitelské profese. Dále bych se chtěl zaměřit na následující body: podpora vícejazyčnosti, udržení kvality doktorského studia i v aktuálně měnících se podmínkách, tematizace well-beingu zaměstnankyň a zaměstnanců Ped MUNI.

Další informace o mně najdete zde

20. Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

1.Snaha o výrazné snížení byrokratické zátěže pracovníků (zbytečné (např. plán dovolených aj.) a duplicitní (zápisy z inventury)) i studentů (snížení počtu seminárních prací apod.); apel na nadřízené orgány a instituce.

2. Snaha o zastavení neustálého snižování kvality vzdělávání, které je způsobeno, především nesmyslnými nápady MŠMT ČR, ale i jinými módními aktivistickými (často zástupnými) tématy.

3. Snaha o podporu přípravy učitelů s adekvátními znalostmi oboru, ale i s patřičným všeobecným přehledem včetně ICT.

4. Snaha o odpovídající financování pracovišť připravujících učitele VVP. Posilování nutnosti specifických potřeb pro přípravu kvalitního učitele nad tzv. vykonovou složkou.

5. Snaha o snížení byrokratické zátěže!!!

Další informace o mně najdete zde

21. Mgr. Marína Štibrányiová

Mgr. Marína Štibrányiová

Mým cílem je přetvářet Pedagogickou fakultu v inspirativní centrum, kde mladí pedagogové naleznou podporu pro vzdělávání, které respektuje individuální potřeby každého člena společnosti. Má vize spočívá v transformaci fakulty do inovativního prostředí, kde se rozvíjí sebevědomí pedagogů, schopných poskytnout kvalitní vzdělání a hájit své hodnoty.

Ráda bych se zaměřovala na posilování mezioborových vztahů mezi katedrami, zejména skrze aktivní účast studentů na neformálních akcích. Jsem přesvědčena, že spolupráce studentů přinese obohacení vzdělávacího prostředí a může zlepšit komunikaci napříč různými obory.

Dalším krokem v mé strategii je vytvoření kulturně-inkluzivní platformy na Pedagogické fakultě, která usnadní výuku inkluze v přirozeném prostředí. Mým cílem je vytvořit dobře strukturovaný a podpůrný prostor pro rozvoj neformálních aktivit, které budou podporovat zájem o obor a přispívat k celkovému rozvoji studentů.

Na závěr bych ráda zmínila, že se snažím o to, aby se Pedagogická fakulta stala nejen místem vzdělávání, ale skutečným centrem inspirace a rozvoje pro budoucí generaci pedagogů.

Další informace o mně najdete zde

22. PhDr. Jan Válek, Ph.D.

PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na pedagogické fakultě jsem již od roku 2009 jako akademický pracovník a setkal jsem se s mnohými z vás při různých příležitostech. Jelikož vnímám pozici akademika jako důležitou ve vztahu k oboru, ale i ke studentům a akademické obci samotné, je podle mého názoru vhodné se aktivně spolupodílet na tvorbě podněcujícího prostředí pro každého člena akademické obce a nejen té (neakademičtí pracovníci).

Snažím se svým jednáním posílit vzájemnou důvěru a porozumění mezi akademiky a studenty. Proto je mou snahou, ve spolupráci s kolegy, vybavit studenty během výuky takovými kompetencemi, které budou aktivně využívat ve své budoucí pedagogické praxi.

Domnívám se proto, že je nyní ideální čas na sdílení zkušeností s širší akademickou obcí.

Další informace o mně najdete zde

23. Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Od ledna tohoto roku zastupuji naši Pedagogickou fakultu MU v Radě vysokých škol, která je takovým celostátním „senátem“, kde zástupci vysokých škol diskutují o koncepci vysokoškolského vzdělávání i ekonomice spojené s vysokým školstvím. Předsedám zde pracovní komisi Pro přípravu učitelů, kde působí převážně zástupci pedagogických fakult.

Na univerzitní úrovni zastupuji fakultu v Akademickém senátu MU a ve Stravovací komisi.

V našem fakultním senátu pak druhé období předsedám Ekonomické komisi, která se podílí na nastavení pravidel financování fakulty.

Nyní před vás předstupuji s žádostí o podporu ve volbách do dalšího volebního období.

Pokud mě podpoříte a budu zvolen, získáte zástupce který:

 • se s vámi vždy rád setká, vyslechne Vás a najde cestu, jak váš podnět vyřešit
 • nebojí se diskutovat jakékoliv téma s kýmkoliv na fakultě i univerzitě
 • hledá koncensus i v situacích, kdy je to obtížné
 • chce se zasadit o přípravu předvídatelných pravidel financování fakulty, která budou stabilní, dlouhodobá a zároveň zohlední specifika různých pracovišť (již jsme udělali první kroky, nebude to tedy práce od začátku)
 • chce, aby si naše nová menza udržela kvalitu, která byla slíbena při jejím otevírání
 • chce, aby fakulta byla místem, kde je příjemné, jak studovat, tak i pracovat

Další mé vize naleznete zde: www.vrubel-senat.cz

Další informace o mně najdete zde

24. PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

V akademickém senátu PdF MU působím v tomto volebním období a chtěla bych i v budoucnu navázat na svou dosavadní činnost. Zajímá mě dění na fakultě a myslím, že AS má významnou roli ve fungování fakulty i univerzity. V akademickém senátu jsem členkou Ekonomické komise, a i nadále mám zájem aktivně se zapojit do působení v AS. Budu ráda za možnost uplatnit dosavadní znalosti a zkušenosti.

Další informace o mně najdete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.