PdF podporuje internacionalizaci

19. 12. 2022

V rozhovoru přibližuje Zdeněk Janík internacionalizační aktivity Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

1. Proč se Pedagogická fakulta věnuje internacionalizaci?

Fakulta si klade za cíl rozvíjet cizojazyčné, interkulturní a globální kompetence osob i studujících tak, aby obstáli v globálně a kulturně propojeném světě. Fakulta nadále zkvalitňuje své internacionalizační prostředí i mimo výuku a vytváří příležitosti pro vzájemné setkávání a obohacování zahraničních a domácích studujících i zaměstnanců s cílem motivovat studující a zaměstnance k účasti na zahraničních mobilitách a internacionalizačních aktivitách na fakultě. Fakulta nabízí akademickým zaměstnancům účast na přednáškách a seminářích zaměřené na profesní vývoj v oblasti internacionalizace, např. práce s kulturně heterogenní skupinou a integrace a inkluze studentů ve výuce. 

2. Jaký má fakulta postoj k internacionalizaci?

Fakulta vnímá internacionalizaci jako integrální součást studijní nabídky, kurikula, obsahu a forem výuky a podporuje zkvalitňování mezinárodního a multikulturního prostředí fakulty. Fakulta podporuje mobility studujících, akademických a neakademických zaměstnanců, virtuální mobilitu, mobilitu kombinující virtuální a fyzické setkávání studujících v předmětech a v rámci projektů, COIL (Collaborative Online International Learning) spolupráci studujících, internacionalizaci kurikul včetně vzniku nových cizojazyčných předmětů a studijních programů. V roce 2022 bylo realizováno celkem 8 projektů se zaměřením na COIL, kterého se zúčastnili vyučující a studující z Ukrajiny, Německa, Francie, Nizozemska, Slovinska a Anglie. Celkem přes 70 studující fakulty, 50 studujících ze zahraničních univerzit a 15 vyučujících doma a v zahraničí se zúčastnili online projektové výuky a pracovali v mezinárodních týmech na tématech např. výuka českého jazyka pro cizince, jazyková a interkulturní příprava pro kariéru ve Francii, integrace cizinců v českých a nizozemských školách, mediální kultura, obraz kulturního a společenského života v literatuře, atd.

3. Jakým způsobem byla podpořena nebo rozvíjena internacionalizace v posledních 2 letech? 

V říjnu 2022 otevřela Pedagogická fakulta „International & Intercultural Corner“ centrum setkávání a adaptačního poradenství pro studující a zaměstnance. Cílem centra je usnadnit zahraničním studujícím adaptaci na akademické prostředí a podpořit smysluplnou interakci zahraničních a domácích studujících; podpořit integraci zahraničních studujících se studujícími fakulty mimo výuku a připravit studující a zaměstnance na zahraniční pobyt a motivovat je k účasti na internacionalizaci (jak v zahraničí, tak v prostředí fakulty). V listopadu 2022 se v centru konala beseda pro veřejnost se studujícími a akademickými zaměstnanci, kteří sdíleli svou zkušenost ze společné krátkodobé stáže v Nizozemsku; dále proběhla diskuze s 16 studujícími a akademickým doprovodem z University of Amsterdam a jedna veřejná přednáška stipendistky Fulbrightovy nadace a lektory z University of Florida.  

Fakulta klade důraz na úzkou spolupráci a sdílení zahraničních zkušeností mezi studujícími a akademickými zaměstnanci fakulty. Za tímto účelem byly v podzimním semestru 2022 realizovány tří týdenní stáže v Nizozemsku, Německu a Itálii za účasti celkem 40 studujících, 20 akademických zaměstnanců a 15 vyučujících ze spolupracujících fakultních škol. Studující a zaměstnanci se zúčastnili observací a sdíleli zkušenosti v prostředí základních škol, poradenských institucí a vzdělávacích center.  

Fakulta podporuje dlouhodobé mobility studujících, kteří vyjíždějí za účelem studia a praktických stáží. V posledních dvou letech takto vycestovalo přes 190 studujících. Důraz je také kladen na podporu výuky a stáží v zahraničí u  akademických a neakademických zaměstnanců a za roky 2020 - 2022 vyjelo 57, respektive 18 zaměstnanců. Vedle tradičních mobilit se studující fakulty zapojili do kombinovaných mobilit v zahraničí: 10 studujících fakulty virtuálně spolupracovali s 10 studujícími z Karel de Grote University v projektu podpory internacionalizace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a v prosinci 2022 proběhlo setkání všech účastníků včetně vyučujících v Belgii. Na fakultě se také realizovala první kombinovaná intenzivní mobilita v rámci programu BIP Erasmus+ na MUNI: v předmětu Nutrition and nutrition education vyučovalo 5 vyučujících tří evropských zemí a univerzit ze Slovinska, Polska a České republiky a zúčastnilo se ho 22 studentů. Intenzivní osobní setkání, kde nešlo pouze o vzdělávání v oblasti výživy, ale také o interkulturní zkušenost, proběhlo 12.9.-16.9. a bylo doplněno dvěma virtuálními setkáními. Studenti a vyučující ze zahraničí navštívili základní školu, kde se seznámili s koncepcí a realizací výchovy ke zdraví v České republice.

Fakulta podporuje vznik nových cizojazyčných programů a v prosinci 2022 byl akreditován nový, internacionalizovaný studijní program Education for Diversity and Inclusion v angličtině pro bakalářský typ studia.

4. Jak přilívají aktivity HR Award k rozvoji internacionalizace?

Aby Pedagogická fakulta byla atraktivnější pro mezinárodní výzkumníky a výzkumnice, bylo nezbytné uzpůsobit stávající fakultní prostředí, můžeme například vyzdvihnout tyto aktivity:

  • Podpora větší dostupnosti informací v angličtině skrze překlady vybraných interních norem a webových stránek, aplikace usnadňující překlady a jazykovou korekturu.
  • Dobré komunikování interních procesů bylo také podpořeno nastavením adaptačního procesu, propojením univerzitních a fakultních informací.
  • Značka Pedagogické fakulty jako atraktivního zaměstnavatele byla posílena i vytvořením Kariérních stránek. V sekci často kladené dotazy je potenciálním zaměstnancům ze zahraničí přiblížen život v České republice a Brně, mohou také využít služeb International Staff Office – univerzitního poradenského centra – , které je součástí Centra zahraničních služeb Masarykovy univerzity koordinující mezinárodní aktivity pro celou univerzitu.
  • Bylo také realizováno několik zahraničních cest - podpora mobilit (více zde).
  • Jedním z hlavních cílů internacionalizace je navazování kontaktů, sdílení zkušeností a expertízy.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.