Nabídka aktivit
(post)doktorandské školy

Pedagogické fakulty MU

Metodologické workshopy

Metodologické workshopy, které jsou organizovány každý semestr, jsou součástí nabídky aktivit (nejen) pro začínající výzkumníky. Každý semestr je nabízeno cca pět workshopů na různě zaměřená témata, které vedou expertní výzkumníci z Pedagogické fakulty, z ostatních fakult univerzity, či z jiných českých i zahraničních univerzit. Vzhledem k tomu, že jsou tyto workshopy nabízeny zájemcům z celé fakulty, mají tato setkání kromě odborné stánky i přidanou hodnotu vzájemného sdílení a síťování.

Standardně probíhají workshopy prezenčně v prostorách CVIDOSu, v podzimním semestru 2020 musely však vlivem epidemiologické situace přejít do online prostředí MS Teams. Témata vč. anotací jednotlivých workshopů naleznete pod níže uvedenými odkazy. Na každý workshop je nutná registrace.

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.
e‑mail:

Nabídka metodologických workshopů pro podzimním semestr 2020:

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Celofakultní doktorandská konference

Konference doktorských studentů Pedagogické fakulty MU se tradičně koná jednou ročně, vždy v podzimním semestru. Pro studenty napříč programy a ročníky je to možnost setkat se a vyslechnout si, čím se ve svých disertačních výzkumech zabývají jejich kolegové. Vždy je poskytnut také prostor pro diskusi se zkušenými výzkumníky, kteří se konference rovněž účastní. Prezentující jsou na konferenci nominováni předsedy oborových rad jednotlivých doktorských programů.

V akademickém roce 2021/2022 se konference uskuteční prezenčně 25. 11. 2021. 

Vyžádané odborné přednášky

Nedílnou součástí (post)doktorandské školy jsou i vyžádané odborné přednášky domácích i zahraničních výzkumníků. Díky této příležitosti mají (nejen) začínající výzkumníci možnost se setkat s významnými experty ve svém oboru, a případně navázat kontakt pro účely konzultace svého disertačního výzkumu.

Proběhlé přednášky: 

V minulém období proběhly přednášky např. těchto odborníků: prof. Beata Kosová (PdF UMB, Banská Bystrica) uvedla téma „Inter- a transdisciplinarita ako stratégie premeny univerzitnej vedy a vzdelávania“, doc. Petr Knecht (PdF MU, Brno) se ve své přednášce zabýval citováním a citacemi. Dr. Karel Šima (FF UK, Praha) přednesl přednášku k tématu „Výzkum a/nebo výuka, aneb jak se rozejít s Humboldtem?“ a prof. Levenbergová (Gordon-Academic College of Education, Haifa, Izrael) vystoupila s tématem „Interaction in mathematics lessons – discourse patterns in the classroom. From theory to practice“.

Podzimní semestr 2020

Na aktuální semestr jsou v plánu ca tři přednášky k tématům z oblasti vysokoškolského vzděláváním. Zaznít by měla přednášky prof. Janíka k proměnám univerzit v současném světě, prof. Lužného (téma ještě upřesňujeme) a další prezentující jsou zatím v jednání. Termín konání bude zveřejněn v aktualitách na webu PdF MU a webu (post)doktorandské školy.

Výhled na jarní semestr 2021

Na jarní semestr se chystá přednáška a symposium prof. Grundera (Univerzita v Basileji, Švýcarsko). Téma symposia: „Mýty – omyly – nepravdy aneb o „chibách“ ve vzdělávání a v pedagogice“, téma přednášky: „The image of teachers - the perception of others as impulses for the professionalization of teaching“. Termín konání bude zveřejněn v aktualitách na webu PdF MU a webu (post)doktorandské školy.

PhD Day PdF MU

V podzimním semestru se koná PhD Day určený jak pro stávající doktorandy, tak pro zájemce o doktorské studium na PdF MU. Cílem informativního setkání je nejen představení konceptu doktorského studia na Pedagogické fakultě MU, ale i představení bližších informací k požadavkům přijímacího řízení, nabídce stipendijních programů a zahraničních výjezdů, služeb knihovny pro doktorandy a nabídky fakultních rozvojových aktivit pro PhD studenty v rámci (post)doktorandské školy.

V akademickém roce 2020/2021 se Phd Day uskutečnil 8. 10. 2020.

Akce byla součástí celouniverzitní akce PhD Day MU organizovanou rektorátem MU, kterou tvořila fakultní část, zahrnující specifické informace, a celouniverzitní část, která cílila na doktorandy a uchazeče o doktorské studium na celé univerzitě. V rámci zpětné vazby k akci účastníci vyzdvihli přehlednost a široký záběr prezentovaných informací.

PhD Day

Podpora v oblasti akademické angličtiny a publikačních dovedností v angličtině
Kurz angličtiny pro akademické účely

V rámci šetření při HR Award vzešel ze strany doktorandů požadavek na rozšíření podpory v oblasti rozvíjení cizojazyčných kompetencí, konkrétně akademické angličtiny. V návaznosti na toto zjištění byla prohloubena spolupráce s Centrem jazykového vzdělávání na PdF MU a od podzimního semestru 2020 je všem doktorandům na fakultě zpřístupněn pravidelný prezenční kurz angličtiny pro akademické účely na úrovni C1. Přihlašování probíhá prostřednictvím informačního systému (název i kód kurzu se liší dle mateřského oboru doktoranda).

Kurz publikačních dovedností v angličtině

Druhou aktivitou v této oblasti je nabídka kurzu publikačních dovedností v angličtině pro doktorandy a postdoktorandy, který je pořádán ve spolupráci s Centrem akademického psaní Akademie věd ČR. Jedná se o roční blended-learningový kurz s cílem provést účastníky jednotlivými fázemi publikačního procesu - tj. od výběru časopisu k publikování, postupné tvorbě odborného textu vztahujícímu se k vlastnímu výzkumu účastníků, vč. přípravy prezentace navázané na připravovaný odborný text. Kurz je naplánován pro akademický rok 2020-21.V současné době je již přihlašování uzavřeno.

Informační podpora a sdílení

V rámci (post)postdoktorandské školy také dbáme o sdílení informací o dění ve vědecké komunitě, zveme na zajímavá setkání, propagujeme odborné přednášky a konference, zprostředkováváme inzeráty o vypisovaných pozicích a dalších možnostech spolupráce.

Sdílení informací probíhá formou pravidelných hromadných mailů doktorandům, v rámci oddílu aktivity a pozvánky v sekci doktorského studia na fakultním webu a samozřejmě zde na webu (post)doktorandské školy. Brzy k těmto informačním a komunikačním kanálům přibude také facebooková skupina a stránka (post)doktorandské školy. 

Aktuality

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.