Koncepce
(post)doktorandské školy

Pedagogické fakulty MU

(Post)doktorandská škola zastřešuje

pod odborným vedením proděkana pro výzkum a akademické záležitosti, prof. Tomáše Janíka, aktivity na podporu začínajících výzkumníků na fakultě ve stěžejních oblastech pro jejich kariérní, profesní a osobnostní rozvoj.

Hlavním cílem (post)doktorandské školy

je podpořit fakultní komunitu doktorandů a začínajících výzkumníků, nabídnout jim prostor pro vzájemné sdílení a síťování, a podpořit tak jejich přirozenou integraci mezi zkušené výzkumníky.

Konkrétní úlohou (post)doktorandské školy je pak na základě empirických šetření, analýz relevantních dokumentů a požadavků Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků koncipovat vhodné nástroje a aktivity pro podporu začínajících výzkumníků, které vycházejí z jejich specifických potřeb a reflektují požadavky spojené s profesním přechodem směřujícím k samostatné vědecké práci. Aktivity jsou určené zájemcům napříč studijními programy a svým mezioborovým přesahem vhodně doplňují a rozvíjejí kurikulum jednotlivých doktorských programů na PdF MU.

Při koncipování(post)doktorandské školy zohledňujeme nabídku stávajících rozvojových aktivit na celouniverzitní úrovni organizované Odborem Výzkumu RMU, nabídku ostatních fakult v rámci univerzity (např. CEITECu) a dalších relevantních institucí a snažíme se na ni navazovat. Inspirativními jsou pro nás taktéž přístupy jiných evropských univerzit k doktorskému vzdělávání, především pak v oblasti rozvíjení tzv. doctoral schools jako např. Doktorandská škola na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko), Vienna Doctoral Schools a Vienna Doctoral Academies na Universität Wien a jiné.

Cílová skupina (post)doktorandské školy

Naší cílovou skupinou jsou především začínající výzkumníci, které chceme podpořit při jejich studijních i výzkumných aktivitách a v jejich přirozeném síťování a sdílení. Převážnou část této cílové skupiny tvoří studenti doktorského studia na PdF MU. Důležitou součástí jsou rovněž postdoktorandi, tedy výzkumníci s čerstvým doktorským titulem, které chceme podpořit v počátcích jejich akademické kariéry a poskytnout jim vhodnou oporu při přechodu k samostatné vědecké činnosti.

Aktivity (post)doktorandské školy jsou otevřené nejen začínajícím výzkumníkům, ale i těm seniorním, neboť jedním z cílů (post)doktorandské školy je podpořit vzájemné sdílení, síťování a přirozenou integraci začínajících výzkumníků do výzkumné komunity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.