doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

docentka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3508
e‑mail:
Životopis

Životopis

Ilona Bytešníková
 • 30.5.1972
katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
 • Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Poříčí 9, Brno
docent
 • garant studijního programu N-LOG Logopedie; předseda programové rady Logopedie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doc. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, habilitační řízení. Habilitace v oboru Speciální pedagogika, habilitační práce s názvem Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci.

  2007: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní program PdF C-CV Celoživotní vzdělávání - Specializační studium speciální pedagogiky, obor PdF SpKT Komunikační techniky u osob s narušenou komunikační schopností.Ukončení studia závěrečnou zkouškou, závěrečná práce s názvem Raná intervence u dětí s Downovým syndromem z aspektu logopeda.

  2006: Ph.D., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program PdF D-SPD Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika.Ukončení studia včetně státní zkoušky. Disertační práce: Analýza komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu.

  2003: PhDr., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní program PdF Rig-SPD Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika, ukončeno státní rigorózní zkouškou.Rigorózní práce: Pedagogická intervence u dětí s orofaciálním rozštěpem v regionu Brno-město.

  2002: Mgr.Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, magisterský studijní program PdF N-SPD Speciální pedagogika(specializace logopedie-surdopedie).Ukončeno státní zkouškou. Diplomová práce: Komplexní péče o dítě s orofaciálním rozštěpem.

  2000:Bc, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program PdF B-SPD Speciální pedagogika, studijní obor: Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči (specializace logopedie-surdopedie).Bakalářská práce: Komplexní péče o pacienta s diagnózou balbuties.

  1998: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2-leté studium speciální pedagogiky - logopedie, závěrečná zkouška.

  1997: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví- 2 leté studium při zaměstnání: příprava pro speciální úseky činnosti a funkce v úseku práce - příprava zdravotní sestry pro speciální práci v audiometrii Absolvování školících a výcvikových kurzů a seminářů zvyšujících kvalifikaci

  2012: Institut psychoterapie a socioterapie, Praha, Školní program INPP, odborné vedení Sally Goddard Blythe.

  2012: Asociace logopedů ve školství, Školící a výcvikový kurz Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, odborné vedení: spoluautorka české verze Mgr. Anna Dostálová.

  2013: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava, kurz Sémanticko-pragmatický syndróm u detí s NVR, odborné vedení: PhDr. Dana Buntová, Ph.D.

  2014: Hogrefe – Testcentrum, s. r. o. Praha, Školící a výcvikový kurz Vývojová škála Bayleyové (BSID-II), odborné vedení: PhDr. Daniela Sobotková.

  2016: Logopedická společnost Miloše Sováka, Praha, seminář Diagnostický materiál Komunikační profil Matrix, odborné vedení: PhDr. Jana Pešková, Ph.D.; Krista Hemzáčková.

  2016: Hogrefe – Testcentrum, s.r.o. Praha, Školící a výcvikový kurz Test motoriky pro děti MABC-2, odborné vedení: prof. PaedDr. Rudolf Psota, Ph.D.

  2017: NCO NZO Brno - Certifikovaný kurz Základní kurz Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace), odborný garant: PhDr. Karolína Friedlová.

  2017: NCO NZO Brno - Certifikovaný kurz Nástavbový kurz Bazální stimulace, Modul II (Institut Bazální stimulace), odborný garant: PhDr. Karolína Friedlová.

Přehled zaměstnání
 • 2002-dosud: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Poříčí 9

  2003-2007: MŠ Vinařská 4, Brno, logoped

  1995-2002: Soukromá klinika pro vady řeči a sluchu Logo, Brno, Vsetínská 20

  1990-1995: Fakultní dětská nemocnice Brno, Černopolní 9

Pedagogická činnost
 • Působení na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity od září 2002, zaměření na speciální pedagogiku, obor logopedie.

  Pedagogická činnost směřována zejména na problematiku vývoje komunikační schopnosti dětí raného a předškolního věku.

  Participace na výuce studentů Učitelství pro mateřské školy.

  Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací v oboru speciální pedagogika.

  Individuální konzultace komunikačních obtíží.

  Přednášková činnost pro pedagogy škol a školských zařízení ČR

  Odborné pedagogické recenze vědeckých publikací

  Vzdělávací a rozvojové projekty

  Popularizační aktivity

Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkum řečového a jazykového vývoje dětí v raném a předškolním věku

  tvorba a standardizace diagnostických nástrojů k hodnocení vývoje komunikační schopnosti dětí v raném a předškolním věku

  výzkum narušeného vývoje řeči u dětí předškolního věku

  MUNI/A/1347/2022 01.01.2023 Specifika potřeb edukačních a socializačních procesů dětí/dospělých s postižením/znevýhodněním

  MUNI/A/1510/2021 01.01.2022 Význam speciální pedagogiky a role speciálního pedagoga v mezioborovém kontextu

  MUNI/A/1429/2020 01.01.2021 Význam speciální pedagogiky a role speciálního pedagoga z pohledu rodičů

  MUNI/FR/1043/2019 01.01.2020 Profilace předmětu Raná logopedická a surdopedická intervence - část logopedická

  MUNI/A/1332/2019 01.01.2020 Význam speciální pedagogiky při podpoře a efektivním vzdělávání žáků v inkluzivním prostředí základní školy

  MUNI/A/1432/2018 01.01.2019 Role speciální pedagogiky v prostředí inkluzivního školského prostředí

  MUNI/A/1151/2017 01.01.2018 Zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žákyň a žáků základní školy

  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 01.01.2017 Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

  MUNI/A/1183/2016 01.01.2017 Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu

  MUNI/FR/1112/2015 01.01.2016 Inovace a profilace předmětu Specializace logopedie v prezenční a kombinované formě studia

  MUNI/A/0989/2015 01.01.2016 Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání

  MUNI/A/1169/2014 01.01.2015 Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  MUNI/A/0801/2013 01.01.2014 Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti

  MUNI/A/0709/2012 01.01.2013 Intervence pro inkluzi ve vzdělávání

  MUNI/A/0886/2011 01.01.2012 Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  ROZV/192/2004 01.01.2004 Internacionalizace výuky MU s orientací na zahr. studenty

  MUNI/41/T 47/2004 01.01.2004 Zkvalitnění pedagogických praxí v oblasti logopedie pro studenty speciální pedagogiky

  MUNI/41/T 57/2004 01.01.2004 Podpora kompetencí studentů při vzdělávání integrovaných žáků s poruchami fluence řeči v základních školách

  ROZV/106/2003 01.01.2003 Podpora kompetencí studentů při vzdělávání integrovaných žáků s poruchami fluence řeči v základních školách

  ROZV/P83/2003 01.01.2003 Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro potřeby Jihomoravského regionu

Akademické stáže
 • 2015: 1 týden Ludvig Maximilians-Univerzistät München, Mnichov, Německo. Stáž na základě oficiálního pozvání prof. Annette Leonhardt, Ph.D. na katedře speciální pedagogiky. Setkání s děkankou pedagogické fakulty prof. Annette Leonhardt, Ph.D., domluva další možnosti spolupráce mezi oběma pracovišti, návštěva škol a zařízení pro děti a žáky s narušenou komunikační schopností.

  2015: 1 týden Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrebildung Stuttgart, Německo, Rohräckerschule Esslingen; Helene-Fernau-Horn-Schule Baden-Württemberg. Stáž v rámci dlouhodobé spolupráce Katedry speciální pedagogiky PdF MU se Státním seminářem ve Stuttgartu v Německu a dohody o pravidelné výměně referendářů, doktorandů a vyučujících. Studijní pobyt ve školách, speciálně pedagogických zařízeních a poradenských pracovištích - instituci Rohräckerschule Esslingen, mezigeneračním zařízením Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus. Setkání se zástupci Státního semináře (Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrebildung Stuttgart) s referendáři pod vedením Dr. Angeliky Probst-Küstner, M.A.

  2013, 1 týden: Univerzita Komenského Bratislava. Slovensko Stáž na Katedre logopédie – řešení problematiky logopedické intervence u dětí s opožděným vývojem řeči – diagnostické možnosti, stimulace vývoje komunikační schopnosti v Česku a na Slovensku. Přípravné práce na adaptaci testu opakování pseudoslov „Non-word repetition performance in Slovak-speaking children” pro české prostředí.

  2004: 1 týden Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrebildung Stuttgart, Waiblingen, Německo Pobyt se uskutečnil na základě pozvání ministra Assmusena a pracovní skupiny při ministerstvu kultury, mládeže a sportu. Studijní pobyt ve školách, speciálně pedagogických zařízeních a speciálně pedagogických orientovaných seminářích na Pedagogické vysoké škole (Baden-Württenberg, Německo - Reutlingen, Stuttgart).

  2003: 1 týden Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrebildung Stuttgart, Německo Studijní pobyt odborných pracovníků a doktorandů Katedry speciální pedagogiky PdF MU Brno ve školách, speciálně pedagogických zařízeních a speciálně pedagogických orientovaných seminářích na Pedagogické vysoké škole v zemi Baden-Württenberg, Německo (Reutlingen, Stuttgart) na pozvání ministra Sönke Assmusena, Kulturministerium, Stuttgart

Univerzitní aktivity
 • 2002 - dosud člen komise pro SZZ - Bc, NMgr. studijní programy speciální pedagogiky

  Členka komise pro státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací PdF MU Brno, obor Speciální pedagogika.

  Členka komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací PdF MU Brno, obor Speciální pedagogika

Mimouniverzitní aktivity
 • Členka komise pro státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací PdF UP v Olomouci, oblast vzdělávání: Special Education; Speech and Language Therapy.

  Členka komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací PdF UP v Olomouci, oblast vzdělávání: Special Education; Speech and Language Therapy..

  Členka komise pro obhajoby disertační práce DSP Filologie, studijní obor Český jazyk, oponentka disertačních prací, Filozofická fakulta UK.

  Členka komise pro obhajoby disertační práce a obhajoby disertačních prací Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

  Členka komise pro obhajoby disertační práce a obhajoby disertačních prací Pedagogická fakulta UK, studijní obor Psychologie.

  2023: Zpravodaj TAČR: 1. VS program SIGMA

  2023: Člen Kolegia odborníků TAČR, 1. VS program SIGMA

  2021: Zpravodaj TAČR: Program Éta

  2021: Člen Kolegia odborníků TAČR, program Éta

  2020: Zpravodaj TAČR, program Éta

  2020: Člen Kolegia odborníků TAČR, program Éta

  členka redakční rady časopisu Speciální pedagogika

  členka Asociace logopedů ve školství

  členka Logopedické společnosti Miloše Sováka

  členka České neonatologické společnosti

  členka organizace Šťastný úsměv, z. s. (pomáhající dětem s rozštěpovými vadami obličeje)

  členka organizace Nedoklubko, z.s.

Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnance. Udělení ceny odbornou komisí za monografii: Kopečný,P., Chleboradová, B., Bytešníková, I., Horáková, R. (2017) Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood). Brno: Masarykova univerzita.

  2016: Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci). Udělení ceny odbornou komisí za monografii: Bytešníková, I. (2014) Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. Brno: Masarykova univerzita, 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. Autorský podíl: 100 %.

Vybrané publikace
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona a Filip SMOLÍK. Stručný dotazník dětského slovníku SSDS 16-42: Představení screeningového diagnostického nástroje pro včasné odhalení dětí s opožděním ve vývoji jazykových schopností. Listy klinické logopedie. 2022, roč. 6, č. 2, s. 50-55, 5 s. ISSN 2570-6179. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36833/lkl.2022.009. URL info
 • SMOLÍK, Filip a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Validity of the SDDS: A 40-item vocabulary screening tool for 18- to 42-month olds in Czech. JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 93, SEP-OCT 2021, s. 1-11. ISSN 0021-9924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106146. URL info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Postupy pro stimulaci vývoje řeči a jazykových schopností - jaká je role rodičů? Pediatrie pro praxi. Olomouc, 2021, roč. 22, č. 6, s. 387-389. ISSN 1213-0494. info
 • SMOLÍK, Filip a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Screening poruch jazykového vývoje v raném věku: přehled a představení dotazníku SDDS. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2020, roč. 75, č. 8, s. 484-489. ISSN 0069-2328. URL info
 • NAJVAROVÁ, Veronika, Veronika LAUFKOVÁ, Jiří HAVEL a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Motivation to read in preschool classroom. In OMEP. 2018. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Zkušenosti pediatrů s poskytováním péče u dětí s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností - pohledy z praxe. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2017, roč. 18, č. 4, s. 232-234. ISSN 1213-0494. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dítě s opožděním ve vývoji řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2017, roč. 18, č. 2, s. 114-116. ISSN 1213-0494. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3. info
 • BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Raná logopedická intervence u dětí s perinatálními riziky. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, roč. 5/2016, č. 2, s. 47-58. ISSN 1338-6670. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Child with deficits in development of speech and language skills from the perspective of preschool teachers. In Johann Pehofer. Ph Publico. Impulse aus wissenschaft, forschung und pädagogischer praxis 11. 1. vyd. Eisenstadt: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2016, s. 81-87. ISBN 978-3-85253-561-6. URL info
 • BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dítě s rizikem opožděného vývoje řeči - jak nastolit symbiózu. In Pediatrie pro praxi - Kongres pediatrů Ostrava. 2014. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Aktuální otázky z oblasti lexika u dětí před zahájením školní docházky. In Jiřina Klenková et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské aspeciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearning Impairment. Psychological, Medicial and Special Educational Context. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 59-70. ISBN 978-80-210-7487-3. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Včasná diagnostika u dětí s deficity ve vývoji řeči - aktuální stav v České republice. In Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácii osob so zdravotným postihnutím, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, SR. 2014. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dialogická komunikace dětí předškolního věku v rámci rozvoje komunikační kompetence. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 141-152. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Pohledy nezletilých matek umístěných ve výchovném ústavu na problematiku rozvoje řeči jejich dětí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 72-79. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Analýza názorů rodičů na problematiku narušené komunikační schopnosti u žáků mladšího školního věku. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 94-102. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikační kompetence dětí před zahájením školní docházky. In Cyklus prednášok na pozvanie Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav špeciálnopedagogických štúdií. 2013. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Aspekty komunikační kompetence žáků mladšího školního věku a narušené komunikační schopnosti v kontextu se vzděláváním. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunkační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 35-52. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Bariéry v komunikaci u žáků z minorit v základní škole. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 71-80. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Raná intervence u dětí s narušenou komunikační schopností. In Opatřilová, D.; Nováková, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 209-225. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Specifika přístupu k dětem s narušenou komunikační schopností. In Bartoňová, M.; Bytešníková, I. et al. Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 111-130. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012, 103 s. ISBN 978-80-7315-229-1. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Žáci s poruchami fluence řeči v kontextu vzdělávání – přístupy pedagogů v základním vzdělávání. In Bartoňová, M.; Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. první. Brno: Paido, 2012, s. 125-134. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 81-82. ISBN 978-80-210-4519-4. info
 • BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 5 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Analýza komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 26-35. ISBN 978-80-86633-92-3. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol - důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1.vyd. Brno: edice pedagogické literatury, 2007, s. 70-359. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rehabilitační a fyzioterapeutické metody a koncepty využívané u klientů s narušenou komunikační schopností v rámci týmové spolupráce. In Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 13-36. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4463-0. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikační kompetence dětí předškolního věku. Predškolská výchova. Bratislava, 2007, LXII, č. 1, s. 27-32. ISSN 0032-7220. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Maria Montessori. In Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vyd. Berlin: Frank Timme Verlag für wissenschaftlische literatur, 2006, s. 112-113. ISBN 978-3-86596-038-2. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Maria Montessori. In Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank Timme Verlag für wissenschaftlische Literatur, 2006, s. 232-233. ISBN 3-86596-038-3. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Systém poskytování logopedické intervence v ČR. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006, s. 117-126. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Úloha komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1.vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2005, s. 176-182. ISBN 80-86633-38-1. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Předškolní výchova - důležitý předpoklad celoživotního vzdělávání. Predškolská výchova. Bratislava, 2004, LIX, č. 4, s. 16-18. ISSN 0032-7220. info

4. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.