doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Dagmar Opatřilová
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace:
 • 2010: PdF MU Brno, habilitační řízení, obor habilitace speciální pedagogika, 2004: PdF MU Brno, státní doktorská zkouška, speciální pedagogika. 2001: PdF MU Brno, státní rigorózní zkouška, speciální pedagogika. 2000: PdF MU Brno, státní zkouška z logopedie. 1997: PdF MU Brno, magisterské studium.
Přehled zaměstnání
 • 2001 - doposud: PdF MU Brno, katedra speciální pedagogiky. 1999 - 2001: Speciální škola pro žáky s více vadami, Blansko. 1982 - 1999: Speciální MŠ při ÚSP pro TPM Kociánka, Brno
Pedagogická činnost
 • Zabývá se problematikou osob s tělesným postižení,edukací jedinců s více vadami a speciálně pedagogickou diagnostikou. Vyučuje předměty: Somatopedie, Edukace jedinců s více vadami,vytvořila koncepci povinně volitelných předmětů Reedukace DMO, Profesní poradenství, Metody a formy práce s těžce zdravotně postiženými, Podpůrná opatření a Diagnostické domény ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. Je konzultantem studentů s tělesným postižením Vede bakalářské a diplomové práce se somatopedickou problematikou. Je školitelem studentů DSP.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Název projektu: Masarykova univerzita 4.0 (MUNI 4.0), číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 , období řešení: 4/2017 - 9/2022, Investor: MŠMT ČR, programový rámec: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, klíčová aktivita 2 na pozici "Odborný pracovník - asistent KA2". Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu (MUNI/A/1183/2016). Řešitel na MU: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2017 - 12/2017. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015). Řešitel na MU: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2016 - 12/2016. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014). Řešitel na MU: PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2015 - 12/2015. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Posilování kompetencí studentů s cílem posílení adaptability praktických dovedností při intervenci u osob s tělesným postižením. (MUNI/FR/0039/2014).Řešitel na MU: doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 3/2014 - 12/2014. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013). Řešitel na MU: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2014 - 12/2014. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). • Inkluze v interdisciplinárním pohledu (MUNI/B/0925/2013). Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2014 - 12/2014. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). • Posilování kompetencí studentů s cílem posílení adaptability praktických dovedností při intervenci u osob s tělesným postižením (MUNI/FR/0039/2014). Řešitel na MU: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 3/2014 - 12/2014. Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU. • Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (MUNI/A/0709/2012). Řešitel na MU: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2013 - 12/2013. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). • Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/0886/2011). Řešitel na MU: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2012 - 12/2012. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). • Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení (MUNI/A/1021/2010). Řešitel na MU: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2011 - 12/2011. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). • Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1007/2009). Řešitel na MU: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta. Období řešení: 1/2010 - 12/2010. Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). • Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách (CZ.1.07/2.2.00/07.0160). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK). 6/2009 - 5/2012. (Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.). • Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry. 1/2007 - 12/2013. (Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). • Studijní program Učitelství pro základní a střední školy v anglickém jazyce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Program na podporu rozvoje internacionalizace. Zadavatel : PdF MU. Doba řešení: 2008 • Internacionalizace výuky MU s orientací na zahr. studenty (ROZV/192/2004). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy. 1/2004-12/2004. (Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). • Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg (MUNI/41/T 50/2004). Poskytovatel: MU. 1/2004 - 12/2004. (Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). • Zvýšení kompetencí studentů ke vzdělávání žáků s kombinovaným postižením (MUNI/41/T 53/2004). Poskytovatel: MU. 1/2004 - 12/2004. Úspěšně oponováno. (Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). • Podpora autonomie žáka jako prostředku k prevenci sociálně patologických jevů (MUNI/41/T 55/2004). Poskytovatel: MU. 1/2004 - 12/2004. Úspěšně oponováno. (Řešitel: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.). • Projekt Equal :rozšíření metodiky, národní a evropské spolupráce. Poskytovatel: OS Rytmus, Praha. Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií a českým státním rozpočtem. 2004. Úspěšně oponováno. (Řešitel:Mgr. Tamara Křivánková, Ph. D.) • Šíření dobré praxe v podporovaném zaměstnávání, EQUAL AKCE 3. Poskytovatel: OS Rytmus, Praha., 2004. Úspěšně oponováno. (Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.). • Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání v ČR, EQUAL AKCE II. Poskytovatel: OS Rytmus, Praha. 2003-2004. Úspěšně oponováno. (Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.). • Speciální didaktiky žáků ohrožených a zvýšeně vnímavých vůči sociálně patologickým jevům (ROZV/102/2003). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy. 1/2003 - 12/2003. Úspěšně oponováno. (Řešitel: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.). • Inovace studijního programu speciální pedagogiky –somatopedie (ROZV/49/2003). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy. 1/2003 - 12/2003. Úspěšně oponováno. (Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). • Získání kompetencí v oblasti praktických dovedností při obsluze reedukačních, kompenzačních, rehabilitačních a technologických pomůcek pro tělesně postižené (ROZV/108/2002). Poskytovatel: Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR pro rok 2002 – Program podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit. 2002-2004. (Řešitel: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.) • Diagnostika u jedinců s těžkým kombinovaným postižením. Poskytovatel MŠMT ČR, 2002-2004. Úspěšně oponováno. (Řešitel: Speciální škola pro žáky s více vadami, Blansko). • Inovace studijního programu speciální pedagogiky - somatopedie (ROZV/22/2002). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy. 1/2001 - 1/2002. Úspěšně oponováno. (Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). • Rozšíření videotéky pro zkvalitnění výuky na katedře speciální pedagogiky PdF MU Brno (ROZV/77/2002). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy. 2002. Úspěšně oponováno. (Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.). • Inovace studijního programu speciální pedagogiky - psychopedie (ROZV/46/2002). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy, 1/2000-1/2002. Úspěšně oponováno. (Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.).
Akademické stáže
 • • 04/2014, Turecko, Antalya, 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications“. 2014 (příspěvek: New trends in approach and support of pupils with severe disabilities outlines educational problems). • 04/2012 - VZ, Turecko, Antalya, stáž v Ruhbilim Okulu - Soulscience School a dalších speciálních školách. • 2009 - rozvojové programy na rok 2009, podpora profesorských a habilitačních řízení, Baden-Württemberg, Germany (Stuttgart), stáž ve speciálních školách, 1. 12. - 5. 12. • 2009 - Englad, rozvojové programy na rok 2009, podpora profesorských a habilitačních řízení, London, seminář Just Too Many Practitioners for babies and pre-school children who need ongoing multiple interventions; stáž ve speciálních školách, 23. 11.- 27. 11. 2009. • 2007 - Mid Sweden University, teacher's mobility ERASMUS, stáž a výuka (7 vyučovacích hodin), 17. 9.- 24. 9. 2007. • 2006 - Jyväskyla, Finland, University of Jyväskyla, teacher's mobility ERASMUS, stáž a výuka (8 vyučovacích hodin).
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady. Člen státní zkušební komise. Člen AS PdF MU 2005-2008.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen předsednictva Somatopedické společnosti ČR (2002 - 2010). Člen Somatopedické společnosti doposud.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana: Monografie. Analýza současného stavu inkluztivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU, 2009, 322 s. ISBN 978-80-210-5030-3. : MU., 2010.
Vybrané publikace:
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana a Dagmar OPATŘILOVÁ. Ochablé svalstvo, silná mysl: Žáci se spinální svalovou atrofií. Průvodce společným vzděláváním. Praha: Nakladatelství FORUM, s.r.o., 2021. ISSN 2694-6785. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. tabulky ke čtení I, II, III a slabikáře Naše čtení 1, Naše čtení 2. 2020. ISBN 978-80-7397-016-1. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Školní zralost u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2019. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Dagmar OPATŘILOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Specifika školní zralosti u dětí s tělesným postižením a možnosti speciálně pedagogické diagnostiky. In Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika. první. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., Praha 2019, 2019. s. 61-128. Školní zralost 4. ISBN 978-80-7496-421-3. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 s. ISBN 978-80-210-9346-1. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Somatopedické simulační techniky a intervence. První. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 86 s. ISBN 978-80-210-9345-4. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Specifika podpory při vzdělávání žáka s tělesným postižením v inkluzivní základní škole. In Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: MU, 2016. s. 123-130, 9 s. ISBN 978-80-210-8140-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. SEN pupils in mainstream schools. In Erasmus teaching programme. 2015. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Inclusive Education in the Czech Republic. In Erasmus teaching programme. 2015. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Special support and counselling for parents of pupils with severe impairment. In Erasmus teaching programme. 2015. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Specifika podpory při vzdělávání žáků s tělesným postižením v inkluzivní základní škole. In Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: MU, 2015. s. 191-200, 9 s. ISBN 978-80-210-8093-5. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Specifika podpory žáků s tělesným postižením v inkluzivním prostředí základní školy. In Dana Zámečníková, Marie Vítková et al. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí - teorie, výzkum, praxe. první. Brno: MU, 2015. s. 169-192. ISBN 978-80-210-8098-0. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6769-1. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7611-2. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza možností výběru profesní orientace u žáků s tělesným postižením v základních školách. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 117-132. ISBN 978-80-7315-236-9. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2012. 298 s. ISBN 978-80-210-5995-5. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 266 s. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MU, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 2., přepracované a rozšířené. Brno: MU, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. První. Brno: MSD, sr.o., 2009. 322 s. Pol-36/09-02/58. ISBN 978-80-210-5030-3. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. 4648/Pd-3/08-17/99. ISBN 978-80-210-4575-0. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Neue Ausgangspunkte in der Förderung der Person mit der sonderpädagogischen Förderbedarf. 2006. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko- psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov.: SURSUM, 2006. 300 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Education of Pupils with Multiple Disabilities in the Czech Republic. In Stáž a výuka na universitě v Jyväskylä, Finsko. 2006. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Comprehensive Care for Children with Special Educational Needs. In Finlad, Universty of Jyväskylä. Lecture. 2006. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. První. Brno: MU Brno, 2005. 132 s. AA-7,64 VA - 7,79. ISBN 80-210-3718-0. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2003. 52 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-210-3242-1. info

4. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.