doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra primární pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3023
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4342
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky PdF MU, Poříčí 31, Brno
Funkce na pracovišti
 • docent, vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: habilitace, Doc. - obor Pedagogika, PdF MU 2005: doktorské studium, Ph.D. - obor Pedagogika, PdF MU 1992: vysokoškolské studium, Mgr. - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 1995-dosud: PdF MU, asistent, odborný asistent, docent 1994-1995 : ZŠ Řehořova, učitel, 1992-1994 : ZŠ Pastviny, učitel, 1987-1988 : ZŠ Břežany , učitel
Pedagogická činnost
 • didaktika elementárního čtení a psaní, rozvíjení počáteční gramotnosti, inkluzivní vzdělávání na 1. stupni ZŠ, garant pedagogických praxí v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkumný záměr: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. grantový projekt: Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury. grantový projekt: Fakultní cvičný učitel. grantový projekt: Systém odborné spolupráce Pedagogické fakulty s fakultními cvičnými učiteli v praktické přípravě studentů učitelství 1. stupně ZŠ. grantový projekt: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3. 4. 2019 – 5. 4. 2019: Tallinn University, Tallinn, EST
  • Ve výuce jsme vedli přednášku a semináře se studenty oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství pro první stupeň ZŠ na dohodnutá témata Vzdělávací systém v ČR a postavení mateřské školy a 1. stupně ZŠ v něm a Strukturované a nestrukturované pozorování výuky jako nástroj výzkumu vyučování a učení v preprimární a primární škole.
 • 17. 4. 2018 – 20. 4. 2018: San Jorge University, Zaragoza, ESP
  • V průběhu pobytu jsme s kolegy z hostitelské instituce řešili problematiku kurikula přípravného vzdělávání učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ v obou zemích. Při jednáních s proděkany pro studium a internacionalizaci jsme také diskutovali možnosti výměnného programu pro studenty i učitele našich oborů, přičemž jsme hledali i cesty k vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu a publikačních příležitostí.
 • 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016: Matej Bel University, Banská Bystrica, SVK
  • Počet odučených hodin: 8. Typ a metoda výuky: přednáška, semináře. Jazyk výuky: čeština. Obor výuky na zahraniční instituci: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Úroveň výuky: magisterská. Zařazení do programu výuky hostitelské instituce: Didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou. Ostatní činnosti: konzultace možných společných projektů a aktuálních vědeckých projektů na pracovištích.
 • 2. 9. 2014 – 8. 9. 2014: International multidisciplinary scientific conferences on Social Sciences and Arts SGEM, Albena, BGR
  • Na mezinárodní multidisciplinární konferenci jsem prezentoval další výsledky z výzkumného záměru Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Zároveň jsme navázali kontakty s kolegy z některých partnerských fakult, abychom projednali možnosti budoucí spolupráce na multioborových projektech.
 • 18. 3. 2013 – 22. 3. 2013: Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, POL
  • Počet odučených hodin: 5. Typ a metoda výuky: přednáška. Jazyk výuky: angličtina, čeština. Obor výuky na zahraniční instituci: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Úroveň výuky: magisterská. Zařazení do programu výuky hostitelské instituce: Současné přístupy v primární edukaci. Ostatní činnosti: hospitace v seminářích, návštěva základní školy, konzultace možných společných projektů a aktuálních vědeckých projektů na pracovištích.
 • 17. 9. 2012 – 21. 9. 2012: University of Cadiz, Cádiz, ESP
  • Aktivní účast na evropské konferenci o pedagogickém výzkumu, kterou ve spolupráci s cádizskou univerzitou pořádala evropská asociace pedagogické výzkumu European Educational Research Association pod názvem The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All.
 • 10. 4. 2012 – 13. 4. 2012: The Private University College of Education of the Diocese of Linz, Linz, AUT
  • Výukový pobyt byl zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti výuky elementárního čtení a psaní u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci přípravy na přednášky a semináře vznikly power-pointové prezentace a pro jednání se zahraničními partnery byly připraveny aktuální publikace z naší pedagogické i vědecké činnosti.Došlo také na konzultace aktuálních vědeckých projektů na pracovištích a možných společných projektů. Konečným výstupem byl návrh na dodatek ke stávající smlouvě Erasmus, který poskytne širší příležitosti k výměně učitelů a studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ mezi oběma fakultami.
 • 14. 11. 2011 – 18. 11. 2011: Comenius University in Bratislava, Bratislava, SVK
  • Počet odučených hodin: 4. Typ a metoda výuky: přednáška. Jazyk výuky: čeština. Obor výuky na zahraniční instituci: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Úroveň výuky: magisterská úroveň. Zařazení do programu výuky hostitelské instituce: Rozvíjení gramotnostních kompetencí. Ostatní činnosti: konzultace možných společných projektů a aktuálních vědeckých projektů na pracovištích.
 • 13. 5. 2011 – 17. 5. 2011: Pedagogical University of Cracow, Kraków, POL
  • Účast na mezinárodní vědecké konferenci na téma Funkcja poznawca w edukaci dziecka – teoria i praktyka. Cílem byla výměna zkušeností z přípravy budoucích učitelů prvního stupně v zemích střední Evropy a také seznámení s probíhajícími výzkumy v jednotlivých zemích v daném oboru. V sekci Tradycja i nowoceszestnost w realizowaniu funkcji poznawczej jsem přednesl příspěvek The Methodological Procedures in Contemporary Teaching of Elementary Reading and Writing in Czech Schools. V rámci pobytu jsme také navštívili partnerské pracoviště Instytut Pedagogiki Przedskolnej i Szkolnej, abychom si vyměnili materiály k přípravě učitelů primární školy a projednali možnosti mezinárodní spolupráce.
Universitní aktivity
 • Tajemník Oborové rady studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU (2003-2012). Člen Akademického senátu PdF MU (2011-2014). Předseda Oborové komise pro obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy (2016-dosud).
Ocenění vědeckou komunitou
 • Hlavní organizátor a editor sborníku: Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Mezinárodní konference konaná na PdF MU dne 24. února 2014. Hlavní organizátor a editor sborníku: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Mezinárodní konference konaná na PdF MU dne 11. června 2012. Hlavní organizátor a editor sborníku: Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Konference s mezinárodní účastí konaná na PdF MU ve dnech 15-16. září 2010 v rámci 4. roku řešení VZ PdF MU "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání". Hlavní organizátor a editor sborníku: Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Mezinárodní seminář konaný na PdF MU dne 15. října 2008. Hlavní organizátor a editor sborníku: Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Mezinárodní seminář konaný na PdF MU dne 29. listopadu 2006. Hlavní organizátor a editor sborníku: Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Mezinárodní konference konaná na PdF MU dne 9. prosince 2005. Hlavní organizátor: Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Mezinárodní konference konaná na PdF MU v Brně dne 24. února 2004.
Vybrané publikace
 • HAVEL, Jiří, Teresa VICIANOVÁ a Alžběta JURASOVÁ. Začínající učitel na prvním stupni ZŠ v tandemové výuce. In 30. výroční konference ČAPV. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5. URL info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Začínáme číst a psát. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 88 s. ISBN 978-80-7489-561-6. info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Už čteme a píšeme sami. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 84 s. ISBN 978-80-7489-562-3. info
 • HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019, s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8. info
 • HAVEL, Jiří a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8. info
 • BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Vázané písmo. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2018, 88 s. ISBN 978-80-7489-362-9. info
 • BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Nevázané písmo. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2018, 88 s. ISBN 978-80-7489-363-6. info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv, 2016, 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9. info
 • HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 227 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-8463-6. URL info
 • HAVEL, Jiří. Formování inkluzivní didaktiky elementárního čtení a psaní. In Hana Filová, Jiří Havel, Jana Kratochvílová (eds.). Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 25-34. ISBN 978-80-210-6889-6. info
 • HAVEL, Jiří. Teaching Elementary Reading and Writing Practice in Inclusive School. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 855-861. ISBN 978-619-7105-24-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B13. info
 • HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 399-403. ISBN 978-619-7105-24-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B13. info
 • HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Maximum Expectation from Pupils - One of the Characteristic Features of Inclusion. Online. In Jesus Garcia Laborda. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 141. Amsterodam: Elsevier Ltd, 2014, s. 331-336. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.057. URL info
 • HAVEL, Jiří. Výuka elementárního čtení a psaní na přechodu k inkluzi. In Jiří Havel. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 71-112. ISBN 978-80-210-7150-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Respect between Pupils and School Staff - One of the Characteristic Features of Inclusion. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729. info
 • VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. Online. In Zehra Özcinar. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Amsterdam: Elsevier, 2013, s. 332-336. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.856. URL info
 • HAVEL, Jiří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 150 s. ISBN 978-80-210-6395-2. info
 • FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole. In PANČOCHA, K.; VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. Brno: Paido, 2013, s. 173-190. ISBN 978-80-7315-245-1. info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Začínáme číst a psát. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 87 s. ISBN 978-80-7238-195-1. info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Už čteme a píšeme sami. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 84 s. ISBN 978-80-7238-197-5. info
 • HAVEL, Jiří. Hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní. In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 129-135. ISBN 978-80-210-5876-7. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3. info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 71-81. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. e-Pedagogium. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2012, IV/2012, č. 4, s. 44-58. ISSN 1213-7499. info
 • HAVEL, Jiří. Methodological Procedures in Teaching Elementary Reading and Writing in Contemporary Czech Schools. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 338-345. ISBN 978-83-7271-756-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Individualizace a diferenciace ve výuce jako základní podmínka pro strategie podporující inkluzi. Online. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 358-370. ISBN 978-80-7290-620-8. URL info
 • HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In Vítková, M.; Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2011, s. 83-94. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In Doušková, A.; Porubský, Š.; Huľová, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011, s. 94-97. ISBN 978-80-557-0116-5. info
 • HAVEL, Jiří a Hana HORKÁ. Prohlubování integrace pedagogických a psychologických disciplín s oborovými didaktikami v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 155-159. Odborná publikace; čz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1. info
 • HAVEL, Jiří. Některé aspekty výuky elementárního čtení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Adriana Wiegerová; Soňa Vávrová. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárnej a preprimárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave, 2011, s. 154-163. ISBN 978-80-89443-10-9. info
 • HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Zkušenosti a poznatky škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním na 1. stupni ZŠ. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 45-61. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • HAVEL, Jiří a Veronika NAJVAROVÁ. Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 111 s. ISBN 978-80-210-5714-2. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jiří HAVEL a Hana FILOVÁ. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 118 s. ISBN 978-80-210-5779-1. info
 • HAVEL, Jiří. Five-year teacher training of primary school curriculum as a reflection. In Janík, T.; Knecht, P. (Hg./Eds.). New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: Lit Verlag, 2010, s. 313-319. ISBN 978-3-643-50153-0. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Slabikář. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 99 s. ISBN 978-80-7238-647-5. info
 • HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Interaktivní učebnice - Čítanka pro 1. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2010, 64 s. ISBN 978-80-7238-648-2. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Živá abeceda. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 88 s. ISBN 978-80-7238-629-1. info
 • HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole. In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010, s. 365-372. ISBN 978-80-7368-771-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Jiří HAVEL. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vytváření inkluzivního prostředí na prvním stupni základní školy a důsledky směřující k profesní přípravě budoucích učitelů. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, s. 693-699. ISBN 978-80-555-0014-0. info
 • HAVEL, Jiří, Hana HORKÁ a Hana FILOVÁ. Příprava učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU v kontextu školských reforem. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, s. 796-802. ISBN 978-80-555-0014-0. info
 • HAVEL, Jiří. Pětileté studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ-zkušenosti a otazníky. In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: PdF UP, 2009, s. 83-90. ISBN 978-80-7220-315-4. info
 • HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Autoevaluace inkluzivního prostředí v základní škole. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 127-135. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. VZ. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Čítanka pro 1.ročník základní školy. Do světa příběhů. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008, 64 s. ISBN 978-80-7238-648-2. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Živá abeceda. Do světa písmen. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 88 s. ISBN 978-80-7238-629-1. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Slabikář. Do světa slov. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 99 s. ISBN 978-80-7238-647-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich a Jiří HAVEL. Kooperující učitel. Brno: MSD s.r.o., 2006, 129 s. Pedagogická praxe, číslo svazku 4. ISBN 80-86633-43-8. info
 • HAVEL, Jiří. Pojetí praktické přípravy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In História, súčasnosť a perspektívy učiťelského vzdelávania. Banská Bystrica: PdF UMB, 2005, s. 149-151. ISBN 80-8083-107-6. info
 • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 2004. info

14. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.