prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 5016
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Vita
 • prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

  Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby. Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání Lehrgang Reformpädagogik. V letech 2001-2004 studoval doktorský obor Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 absolvoval habilitační řízení a v roce 2018 řízení ke jmenování profesorem v oboru Pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání a působí jako proděkan pro výzkum a akademické záležitosti. V letech 2009–2011 souběžně pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum kurikulární reformy. V letech 2007-2014 byl vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace. V letech 2010–2016 byl členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii a od roku 2014 předsedou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (v roli editora se podílel na monografii Oborové didaktiky: bilance a perspektivy a na Rámcové koncepci přípravy učittelů pro ZŠ a SŠ). V roce 2014 se zapojil do zpracování výsledků mezinárodně srovnávacího výzkumu TALIS. V letech 2015-2017 byl členem poradního týmu ministryně školství. Odborně se zaměřuje na problematiku reforem ve vzdělávání, učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku.

  Více k mým odborným aktivitám
  Plný seznam mých publikací
  Plné texty mých publikací na Research Gate
  Didactica viva: portál pro učitele
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Institut výzkumu školního vzdělávání
  Poříčí 31a
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce
 • proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • vedoucí výzkumného institutu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: prof., obor pedagogika, MU
 • 2008: doc., obor pedagogika, habilitační práce Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: analýza procesů vyučování a učení v základní škole, PdF MU
 • 2004: Ph.D., obor pedagogika, disertační práce Znalost jako pedeutologická kategorie: obsah pedagogických znalostí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF MU
 • 2003: M.Ed., Continuing Professional Development, diplomová práce Reflective Teacher Education, The University of Derby
 • 2001: PhDr., obor pedagogika, rigorózní práce Montessoriovský, daltonský a waldorfský učitel. Kritické analýzy výchovného vztahu a pokus o jejich srovnání, PdF MU
 • 2001: Mgr., obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ ve specializaci německý jazyk, diplomová práce Montessoriovský materiál: klíč ke světu, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015-dosud: Pedagogická fakulta MU, proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • 2008-dosud: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, vedoucí pracoviště
 • 2013-2013: Národní institut dalšího vzdělávání, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2009-2011: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2004-2007: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, odborný asistent
 • 2001-2004: Katedra pedagogiky PdF MU, interní doktorand
 • 2000-2002: Základní škola ve Vranovicích, učitel, pracovník ve školním klubu - částečný úvazek
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře v doktorském studiu: Metodologie vědecké práce, Školní pedagogika
 • Přednášky a semináře v magisterském studiu: Školní pedagogika, Obecná didaktika
Vědeckovýzkumná činnost - témata a projekty
 • Řešitel projektu GA ČR Produktivní kultura vyučování a učení (2020-2022) s PdF ZČU v Plzni
 • Spoluřešitel projektu TA ČR TL02000368 Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (2019-2022) s PdF JU v Českých Budějovicích
 • Řešitel projektu GA 15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změnu učiteli v období deseti let implementace reformy (2015-2017)
 • Řešitel projektu GA13-21961S Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka (2013-2015)
 • Řešitel projektu GA ČR 407/11/0262 Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (2011-2013)
 • Řešitel projektu GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept kurikulární reformy (2006-2008)
 • Člen týmu v projektu GA ČR 14-06480S Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (2014-2016)
 • Člen týmu v projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006-2011)
Akademické stáže
 • 2019: Gastprofessur an der Universität Hildesheim (1 měsíc)
 • 2017: Visiting researcher at the University of Agder (2 měsíce)
 • 2014: Gastprofessur an Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (1 týden)
 • 2012: Gastaufenthalt am Lehrstuhl Schulpädagogik und Didaktik des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Friedrich-Schiller Universität Jena (1 týden)
 • 2007: Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften Kiel (4 měsíce)
Universitní aktivity
 • Člen Ediční rady Masarykovy univerzity (2015-dosud)
 • Koordinátor projektů ERASMUS-SOCRATES (2002-2009)
 • Místopředseda Akademického senátu PdF MU (1998-1999)
 • Člen Akademického senátu PdF MU (1996-2000)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Vědecké rady Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (2023-dosud)
 • Člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (2022-dosud)
 • Člen Vědecké rady Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2019-dosud)
 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy (2011-2014)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2014-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2011-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UKF v Nitře (2019-2022)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (2011-2022)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (2019-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (2009-2018)
 • Člen poradního týmu ministryně školství (2015-2017)
 • Předseda Stále pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (2014-2016)
 • Člen Stále pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii Akreditační komise (2010-2016)
 • Vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogicka orientace (2007-2014)
 • Člen redakce časopisu Orbis scholae (2007-dosud)
 • Člen mezinárodní redakční rady časopisu Journal of Pedagogy (2011-dosud)
 • Člen redakční rady časopisu Pedagogika (2015-2018)
 • Člen hlavního výboru České pedagogické společnosti (2007-2014)
 • Člen hlavního výboru České asociace pedagogického výzkumu (2009-2012)
 • Člen European Association for Research on Learning and Instruction (2012-dosud)
 • Člen Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (2004-2019)
 • Člen oborových rad doktorských studijních programů na Masarykově univerzitě, na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Zakladatel portálu Didactica viva: http://didacticaviva.ped.muni.cz
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za odborný přínos (2023)
 • Cena MUNI Scientist (2020)
 • Cena děkana PdF MU za mimořádný pulikační počin (2016)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2014)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2013)
 • Cena rektora MU pro nejlepší studenty doktorského studia (2004)
 • Vyžádaný příspěvek na veřejném slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu České republiky dne 19. června 2001
Vybrané publikace
 • GÖTTLICHER, Wilfried a Tomáš JANÍK. Politische Zäsur und Wandel des Bildungssystems. Drei Dekaden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs – Bilanzen und Perspektiven. 1. vyd. LIT Verlag, 2023, 270 s. Pädagogik in Forschung - Theorie - Geschichte. ISBN 978-3-643-91656-3. info
 • JANÍK, Tomáš. Schul-, Curriculum- und Unterrichtsentwicklungen im Bildungssystem Tschechiens. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. In Göttlicher, W.; Janík, T. GÖTTLICHER, Wilfried a Tomáš JANÍK. Politische Zäsur und Wandel des Bildungssystems. Drei Dekaden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs - Bilanzen und Perspektiven. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2023, s. 33-58. Pädagogik in Forschung - Theorie - Geschichte, Band 3. ISBN 978-3-643-91656-3. info
 • GÖTTLICHER, Wilfried a Tomáš JANÍK. Einleitung: Schule und Bildung in den postkommunistischen Demokratien Europas dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. In Göttlicher W.; Janík T. GÖTTLICHER, Wilfried a Tomáš JANÍK. Politische Zäsur und Wandel des Bildungssystems. Drei Dekaden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs - Bilanzen und Perspektiven. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2023, s. 7-12. Pädagogik in Forschung - Theorie - Geschichte, Band 3. ISBN 978-3-643-91656-3. URL info
 • JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic: Three decades after the fall of communism. In Marius Harring, Carsten Rohlfs, Michaela Gläser-Zikuda. Handbuch Schulpädagogik. 2. vyd. Münster: Waxmann, 2022, s. 271-281. ohne Reihe. ISBN 978-3-8252-8796-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36198/9783838587967. URL info
 • JINJIN, Lu, Han FEIFEI a Tomáš JANÍK. Exploring social media technologies for novice EFL school teachers to collaborate and communicate: A case in the Czech Republic. Frontiers in Psychology. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA, 2022, roč. 13, article number 1010686, s. 1-13. ISSN 1664-1078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1010686. URL info
 • ŠVEC, Vlastimil, Petra BARANOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Lenka ĎULÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Jan EGERLE, Ivana JŮZOVÁ, Alena PAROUBKOVÁ a Valentýna VESELÁ. Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 116 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi (sv. 49). ISBN 978-80-280-0253-4. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen für das Schulsystem Tschechiens. In H. Schluss, H. Holzapfel, Ch. Andersen, H. Ganser (Hg.). Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen - Europäische pädagogische Perspektiven. 1. vyd. Münster / Wien: LIT Verlag, 2021, s. 113-123. Pädagogik in Forschung - Theorie - Geschichte, Band 2. ISBN 978-3-643-50993-2. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena a Tomáš JANÍK. Children with reduced cognitive efficiency and addition of natural numbers up to 20. A case study. Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education. Maribor: University of Maribor Press, 2021, roč. 14, č. 2, s. 125-148. ISSN 1855-4431. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18690/rei.14.2.125-148.2021. URL info
 • JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 125 s. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9768-1. info
 • JANÍK, Miroslav, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK a Zuzana JUŘÍKOVÁ. On the Language of Student Teachers’ Professional Vision: How Do Pre-Service EFL Teachers Comment on Classroom Videos of Pupil Engagement? Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2021, roč. 15, č. 3, s. 43-60. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2022.14. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ejed.12373. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Štefan PORUBSKÝ, Magdolna CHRAPPÁN, Kinga KUSZAK, Eliška WALTEROVÁ, Rita BENCZE, Katarzyna SADOWSKA, Natalia KLYSZ-SOKALSKA, Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER, Karolína DUNDÁLKOVÁ, Jan TUPÝ, Beata KOSOVÁ a Petra FRIDRICHOVÁ. Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann, 2020, 162 s. ISBN 978-3-8309-4162-0. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Darina JIROTKOVÁ. The Same and the Different: On Semantization and Instrumentalization Practices in the (Maths) Classroom. SAGE open. 2020, roč. 10, č. 3, s. 1-12. ISSN 2158-2440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/2158244020950380. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00220272.2018.1552719. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER, ET AL. Supporting Teachers: Improving Instruction - Examples of Research-based Teacher Education. Münster: Waxmann, 2019, 186 s. ISBN 978-3-8309-4029-6. info

22. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.