prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 5016
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Vita
 • prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

  Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby. Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání Lehrgang Reformpädagogik. V letech 2001-2004 studoval doktorský obor Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 absolvoval habilitační řízení a v roce 2018 řízení ke jmenování profesorem v oboru Pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání a působí jako proděkan pro výzkum a akademické záležitosti. V letech 2009–2011 souběžně pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum kurikulární reformy. V letech 2007-2014 byl vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace. V letech 2010–2016 byl členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii a od roku 2014 předsedou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (v roli editora se podílel na monografii Oborové didaktiky: bilance a perspektivy a na Rámcové koncepci přípravy učittelů pro ZŠ a SŠ). V roce 2014 se zapojil do zpracování výsledků mezinárodně srovnávacího výzkumu TALIS. V letech 2015-2017 byl členem poradního týmu ministryně školství. Odborně se zaměřuje na problematiku reforem ve vzdělávání, učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku.

  Více k mým odborným aktivitám
  Plný seznam mých publikací
  Plné texty mých publikací na Research Gate
  Didactica viva: portál pro učitele
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Institut výzkumu školního vzdělávání
  Poříčí 31a
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce
 • proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • vedoucí výzkumného institutu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: prof., obor pedagogika, MU
 • 2008: doc., obor pedagogika, habilitační práce Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: analýza procesů vyučování a učení v základní škole, PdF MU
 • 2004: Ph.D., obor pedagogika, disertační práce Znalost jako pedeutologická kategorie: obsah pedagogických znalostí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF MU
 • 2003: M.Ed., Continuing Professional Development, diplomová práce Reflective Teacher Education, The University of Derby
 • 2001: PhDr., obor pedagogika, rigorózní práce Montessoriovský, daltonský a waldorfský učitel. Kritické analýzy výchovného vztahu a pokus o jejich srovnání, PdF MU
 • 2001: Mgr., obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ ve specializaci německý jazyk, diplomová práce Montessoriovský materiál: klíč ke světu, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015-dosud: Pedagogická fakulta MU, proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • 2008-dosud: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, vedoucí pracoviště
 • 2013-2013: Národní institut dalšího vzdělávání, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2009-2011: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2004-2007: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, odborný asistent
 • 2001-2004: Katedra pedagogiky PdF MU, interní doktorand
 • 2000-2002: Základní škola ve Vranovicích, učitel, pracovník ve školním klubu - částečný úvazek
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře v doktorském studiu: Metodologie vědecké práce, Školní pedagogika
 • Přednášky a semináře v magisterském studiu: Komparativní pedagogika, Školní pedagogika, Obecná didaktika
 • V letech 2002-2009 semináře: The Czech Educational System, Visiting of Schools (pro zahraniční studenty programu ERASMUS/SOCRATES)
Vědeckovýzkumná činnost - témata a projekty
 • Spoluřešitel projektu TA ČR TL02000368 Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (2019-2022) s PdF JU v Českých Budějovicích
 • Řešitel projektu GA 15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změnu učiteli v období deseti let implementace reformy (2015-2017)
 • Řešitel projektu GA13-21961S Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka (2013-2015)
 • Řešitel projektu GA ČR 407/11/0262 Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (2011-2013)
 • Řešitel projektu GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept kurikulární reformy (2006-2008)
 • Člen týmu v projektu GA ČR 14-06480S Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (2014-2016)
 • Člen týmu v projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006-2011)
Akademické stáže
 • 2017: Visiting researcher at the University of Agder (2 měsíce)
 • 2014: Gastprofessur an Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (1 týden)
 • 2012: Gastaufenthalt am Lehrstuhl Schulpädagogik und Didaktik des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Friedrich-Schiller Universität Jena (1 týden)
 • 2007: Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften Kiel (4 měsíce)
Universitní aktivity
 • Člen Ediční rady Masarykovy univerzity (2015-dosud)
 • Člen Scientific Advisory Board of Vice-Rector of Masaryk University (2013-dosud)
 • Koordinátor projektů ERASMUS-SOCRATES (2002-2009)
 • Místopředseda Akademického senátu PdF MU (1998-1999)
 • Člen Akademického senátu PdF MU (1996-2000)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UKF v Nitře (2019-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2014-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2011-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (2011-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (2009-dosud)
 • Člen poradního týmu ministryně školství (2015-2017)
 • Předseda Stále pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (2014-2016)
 • Člen Stále pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii Akreditační komise (2010-2016)
 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy (2011-2014)
 • Vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogicka orientace (2007-2014)
 • Člen redakce časopisu Orbis scholae (2007-dosud)
 • Člen mezinárodní redakční rady časopisu Journal of Pedagogy (2011-dosud)
 • Člen redakční rady časopisu Pedagogika (2015-2018)
 • Člen hlavního výboru České pedagogické společnosti (2007-2014)
 • Člen hlavního výboru České asociace pedagogického výzkumu (2009-2012)
 • Člen European Association for Research on Learning and Instruction (2012-dosud)
 • Člen Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (2004-dosud)
 • Člen oborových rad doktorských studijních programů na Masarykově univerzitě, na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Zakladatel portálu Didactica viva: http://didacticaviva.ped.muni.cz
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana PdF MU za mimořádný pulikační počin (2016)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2014)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2013)
 • Cena rektora MU pro nejlepší studenty doktorského studia (2004)
 • Janík, T. (2015). Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem… Vyžádaný plenární referát na konferenci České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky (3/2015, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice)
 • Janík, T. (2013). (Ne)produktivní kultura vyučování a učení jako výsledek (ne)reformy? Vyžádaný plenární referát na konferenci České pedagogické společnosti, 3/2013, TU Liberec
 • Janík, T., Najvar, P., & Minaříková, E. (2012). Vom Nutzen videographischer Daten in der Lehrerbildung am Beispiel von VideoWeb. Vyžádaný plenární referát na konferenci Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken, 3/2012, Universität Siegen
 • Janík, T. (2009). Stav a výhledy pedagogického výzkumu v České republice. Vyžádaný plenární referát na konferenci České pedagogické společnosti, 9/2009, PdF OU Ostrava
 • Janík, T., & Miková, M. (2007). Einblicke in Physikunterricht in der Tschechischen Republik. Vyžádaný plenární referát na Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 3/2007, Universität Regensburg
 • Vyžádaný příspěvek na veřejném slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu České republiky dne 19. června 2001
Vybrané publikace
 • JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen für das Schulsystem Tschechiens. In H. Schluss, H. Holzapfel, Ch. Andersen, H. Ganser (Hg.). Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen - Europäische pädagogische Perspektiven. 1. vyd. Münster / Wien: LIT Verlag, 2021. s. 113-123. Pädagogik in Forschung - Theorie - Geschichte, Band 2. ISBN 978-3-643-50993-2. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Didaktische Videokasuistik: Ansatz – Vorgehen – Ergebnisse. Hildesheimer Beiträge zur Schul- und Unterrichtsforschung. 2020, roč. 1, č. 1, s. 51-61. ISSN 2365-8924. doi:10.18442/105. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Štefan PORUBSKÝ, Magdolna CHRAPPÁN, Kinga KUSZAK, Eliška WALTEROVÁ, Rita BENCZE, Katarzyna SADOWSKA, Natalia KLYSZ-SOKALSKA, Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER, Karolína DUNDÁLKOVÁ, Jan TUPÝ, Beata KOSOVÁ a Petra FRIDRICHOVÁ. Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann, 2020. 162 s. ISBN 978-3-8309-4162-0. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Darina JIROTKOVÁ. The Same and the Different: On Semantization and Instrumentalization Practices in the (Maths) Classroom. SAGE open. 2020, roč. 10, č. 3, s. 1-12. ISSN 2158-2440. doi:10.1177/2158244020950380. URL info
 • JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic. In M. Harring, C. Rohlfs & M. Gläser-Zikuda (Eds.),. Handbuch Schulpädagogik. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2019. s. 261-270. UTB. ISBN 978-3-8252-8698-9. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1552719. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER, ET AL. Supporting Teachers: Improving Instruction - Examples of Research-based Teacher Education. Münster: Waxmann, 2019. 186 s. ISBN 978-3-8309-4029-6. info
 • JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER. Introduction: On Research-based Teacher Education. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxamm, 2019. s. 7-16. ISBN 978-3-8309-4029-6. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR, Marcela JANÍKOVÁ a Martin RUSEK. 3A Content Focused Approach for Improving Instruction: Developing and Sharing Knowledge in Professional Communities. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxmann, 2019. s. 55-76. ISBN 978-3-8309-4029-6. info
 • JANÍK, Tomáš. From Content to Meaning: Semantics of Teaching in the Tradition of Bildung-centred Didactics. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.). Equity and diversity in elementary mathematics education. Proceedings from International Symposium Elementary Maths Teaching. Praha: PedF UK, 2017. s. 31-41. ISBN 978-80-7290-955-1. info
 • JANÍK, Tomáš. Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2016. 152 s. Mimo ediční řady. ISBN 978-3-8309-3467-7. URL info
 • JANÍK, Tomáš. Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem. In Strouhal, M. & Štech, S. et al. Vzdělávání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální souvislosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 163-178. Pedagogika. ISBN 978-80-246-3558-3. info
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Jan SLAVÍK, Michaela PÍŠOVÁ, Zdeněk BENEŠ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Ondřej HNÍK, Miroslav PAPÁČEK, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Jiří VANÍČEK a Naďa VONDROVÁ. Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Iva Stuchlíková, Tomáš Janík et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 423-453. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0. URL info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Klára ULIČNÁ. Video Clubs: EFL Teachers’ Selective Attention Before and After. Orbis Scholae. Karolinum, 2015, roč. 9, č. 2, s. 55-75. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2015.80. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Jitka JARNÍKOVÁ a Jan TUPÝ. Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 5, s. 721-752. ISSN 1211-4669. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ a Vladimíra SPILKOVÁ. Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis Scholae. 2014, roč. 8, č. 3, s. 133-158. ISSN 1802-4637. info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel, K. Macha. Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken. Münster: Waxmann, 2013. s. 63-78. Fachdidaktische Forschungen 4. ISBN 978-3-8309-2880-5. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5. info
 • JANÍK, Tomáš. Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace. Brno, 2013, roč. 23, č. 5, s. 634-663. ISSN 1211-4669. URL info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 6, s. 823-843. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-6-823. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Josef TRNA a Petr NOVÁK. Opportunities to Learn in Physics Instruction in the Czech Republic: Findings of the IRSE Video Study. New Educational Review. Toruń: WYDAWNICTWO ADAM MARSZALEK, 2012, roč. 28, č. 2, s. 102-114. ISSN 1732-6729. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 375-415, 40 s. ISSN 1211-4669. URL info
 • JANÍK, Tomáš. Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 2, s. 5-22. ISSN 1211-4669. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 120 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-186-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 2008, roč. 14, č. 1, s. 201-217. ISSN 0949-1147. info
 • JEŽKOVÁ, Věra, Botto KOPP VON a Tomáš JANÍK. Školní vzdělávání v Německu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 224 s. Karolinum. ISBN 978-80-246-1558-5. info
 • JANÍK, Tomáš. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido, 2005. 171 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-080-8. info

5. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.