Přehled udělených Cen děkana Pedagogické fakulty MU
v letech 2007–2020

Cena děkana 2020

Cena děkana za humanitární a sociální činnost

 • Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., Mgr. Bc. Jitka Novotná, Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Mgr. Tereza Mikulová, Mgr. Jana Baniariová (Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání)

Cena děkana se uděluje za vytvoření na Pedagogické fakultě MU kreativního prostředí, tzv. Open Art Studio, které podporuje umělecké aktivity a sociální inkluzi umělců s jinakostí. Aktuálně jsou ve studiu aktivní umělci s downovým syndromem či s poruchou autistického spektra. Většině z nich se díky aktivitám studia výrazně zvýšila kvalita života a společenský statut. Open Art Studio spolupracuje např. s Národním divadlem Brno, pro které umělci vytváří jedinečné plakáty, které zvou na umělecká představení.

Cena děkana za významný sportovní výkon

 • Alena Dvořáková (Katedra primární pedagogiky)

Studentka se umístila na druhém místě v kategorii dvojic, na třetím místě v kategorii družstev a na devátém místě v kategorii žen na mistrovství světa v minigolfu, které se konalo v Číně v říjnu roku 2019. Jde o výrazný úspěch a dobrou reprezentaci České republiky i Pedagogické fakulty MU.

Cena děkana za významný umělecký čin

 • Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogická fakulta/Katedra sociologie Fakulty sociálních studií)

Obě oceněné se ve své vědecké práci zabývají tématy genderu a sexuality a výsledky svého bádání zprostředkovávají veřejnosti skrze jevištní formu stand-upu. Humor využívají jako prostředek zpřístupňující jejich poznatky a také jako nástroj angažované vědy, která nejen popisuje realitu, ale má i ambici ji proměnit tím, že publiku nabízí reflexi současných problémů a témat jako jsou genderová nerovnost, lidská práva nebo sexualita ve výchově a vzdělávání.

Cena děkana za příkladnou pedagogickou práci, výjimečný projekt 2019/2020

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.(Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky)

Výstupem výzkumu studentky je průvodce pro mladé lidi odcházející z institucionální výchovy, v níž strávili významnou část svého života. 10 instruktážních animovaných videí je mladým lidem k dispozici na webu konkrétního výchovného ústavu. Průvodce řeší kritické životní situace, kterým mladí lidé čelí v každodenním životě a které z důvodu omezených životních příležitostí neumí zvládat. Výběr situací a ověření efektivity jejich finální podoby je podloženo výzkumem studentky.

Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců

 • prof. PaedDr. Radek Horáček (Katedra výtvarné výchovy)

Odborná přehledová kniha Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019  přináší výsledky týmového výzkumu sochařské tvorby ve veřejném prostoru, v řadě případů úplně poprvé shromažďuje a třídí výzkumné informace k některým sochám, takže nabízí výchozí materiál pro další odborné bádání. Text publikace je v češtině i angličtině, takže sochařské umění v Brně je díky této publikaci představeno i odborníkům a zájemcům ze zahraničí.

 • PhDr.  David Kroča, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury)

Monografie Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století je výsledkem dlouhodobé a soustavné badatelské práce Davida Kroči. Mimořádný přínos publikace nespočívá pouze v tom, že její autor jako první zevrubně mapuje tuto dramatickou linii a podrobuje ji citlivým a zasvěceným interpretacím, ale především v důsledném propojení literárněhistorického pohledu s literárněteoretickým.  Objevná je i samotná volba interpretovaných textů, jež v důsledku společenského vývoje na konci šedesátých let 20. století dnes patří k méně známým a nebyly mnohdy dostatečně reflektovány ani dobovou kritikou.

Cena děkana za významný tvůrčí čin studentů

 • Mgr. Radka Nedelčevová (Katedra anglického jazyka a literatury)

Mgr. Radka Nedelčevová ve své diplomové překladatelské práci rozhodla přeložit básně Dona Patersona s názvem Rain. V práci najdeme velmi zralé, čtivé verše, které respektují anglickou předlohu, ale naplňují také všechny podmínky pro to, abychom překlad hodnotili jako „neviditelný“, a tedy ekvivalentně zvládnutý. Rozbory propojují prozodické a formální aspekty překladu poezie s aspekty sociolingvistickými a toto propojení přístupů autorka velmi citlivě spojuje do inspirativní a čtivé, ale přitom nijak nezjednodušující moderní analýzy poezie z pozice moderního ekvivalentního překladu.

 • PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (Katedra anglického jazyka a literatury)

Disertační práce - Accuracy Matters: Exploring the Accuracy of Advanced Learner English in Czech Tertiary Education | Na přesnosti záleží: zkoumání přesnosti žákovského jazyka u pokročilých studentů angličtiny v českém terciálním vzdělávání - zkoumá přesnost žákovského jazyka u pokročilých studentů anglické filologie a zabývá se i možnostmi, jak ji zvýšit. Cílem výzkumu bylo empiricky ověřit účinnost cílené didaktické intervence, zaměřené na zvýšení povědomí o chybách, které jsou považovány za typické pro české a slovenské mluvčí angličtiny jako cizího jazyka, a na snížení chybovosti jejich žákovského jazyka.

 • Bc. Barbora Veselá (Katedra anglického jazyka a literatury)

Tvůrčí počin Bc. Barbory Veselé je velmi výjimečný, protože kromě napsání kvalitní bakalářské práce vytvořila studentka samostatnou učebnici anglické výslovnosti Pronunciation with Jack: Say NO to Czech accent pro jakékoli české uživatele angličtiny jako cizího jazyka. Učebnice může být používána jak samouky, tak učiteli na jakémkoli stupni vzdělávání.

 • Mgr. et Mgr. Eva Rozinajová (Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky)

V diplomové práci Taktilní kniha jako prostředek k edukaci žáků se zrakovým postižením s vytvořenou autorskou pomůckou – taktilní pentalogií s názvem Vánoční trampoty studentka zrealizovala nápad vyrobit několik hmatových knih doprovázených výzkumným šetřením, ve kterém se zaměřila na práci žáků s vyrobenými hmatovými knihami. Studentka udržela vysokou kvalitu akademického textu a zároveň vyrobila pomůcky, které budou sloužit přímo dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám.

 • Mgr. Bc. Sarah Dobiášová (Katedra německého jazyka a literatury)

Studentka v bakalářské práci Deutsche nomina instrumenti auf -er und ihre Äquivalente im Englischen und Tschechischen nebývale precizním způsobem popsala jednu sémantickou kategorii jmen  v němčině (nomina instrumenti končící na sufix -er), vyhledala k nim české a anglické  ekvivalenty a analyzovala jejich strukturu. Výsledky dovedla zobecnit a přinesla tak nové,  dosud nepublikované poznání v kontrastivní slovotvorbě.

Cena děkana 2019

Cena za významný tvůrčí čin zaměstnanců:

Cenu za významný tvůrčí čin zaměstnanců obdrželi následující:

Cena za výjimečnou učebnici, výjimečný e-learningový kurz:

Cenu za výjimečnou učebnici, výjimečný e-learningový kurz obdržely:

Cena za humanitární a sociální činnost

Cena za humanitární a sociální činnost obdržel:

 • Bc. Filip Habrman za koordinaci lékařské mise v Kurdistánu.

Cena děkana - bakalářské, diplomové a disertační práce studentů PdF MU

1. Mgr. Daniela Bednaříková, kterou nominovala Katedra německého jazyka a literatury PdF MU za bakalářskou práci Tempuswahl beim Modalverb Mὕssen in epistemischer Bedeutung. (Určení času u epistémického „muset“).
Ve své německy psané bakalářské práci autorka prokázala originalitu při vlastní analýze jazykových příkladů i mimořádnou schopnost abstraktního myšlení při aplikaci formálně sémantické teorie.
Tato bakalářská práce je umístěna zde:


2. Mgr. Martin Beneš, kterého nominovala Katedra technické a informační výchovy PdF MU za reprezentaci fakulty na Olympiádě techniky Plzeň 2019. Martin Beneš prezentoval výsledky své diplomové práce Využití výukové opory automatického vedení vlaku ve výuce na základní škole. Mezinárodní komise ocenila jeho prezentaci 1. místem v kategorii prací technicko-didaktických.
Diplomovou práci si můžete prohlédnout zde:


3. Mgr. Alexandra Gončarenko, kterou nominovala Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU za diplomovou práci Leksiko-semantičeskij analiz antonimov v poeme „Mcyri“ M. Ju. Lermontova.
Ve své diplomové práci studentka použila metodiku lexikálně-sémantické analýzy antonymických výrazů, která umožňuje odhalit podstatu mentálních procesů autora jako subjektu komunikace se čtenářem. Jde o odborně novátorskou práci s praktickým přínosem pro rozvoj rusistiky.
Oceněnou práci najdete zde:


4. Bc. David. Košatka, kterého nominovala Katedra sociální pedagogiky PdF MU za bakalářskou práci Crossing Boundaries: How are student identities shaped by abroad experience? Přínos bakalářské práce psané v anglickém jazyce je ve využití netradiční výzkumné metody – situační analýzy, která se v ČR teprve vyvíjí. Výsledky výzkumu autor prezentoval na mezinárodní konferenci ve Španělsku.
Zde si můžete prohlédnout oceněnou bakalářskou práci:


5. Mgr. Zdeňka Smejkalová, kterou nominovala Katedra tělesné výchovy ke zdraví PdF MU za diplomovou práci Návrh metodického materiálu k výuce onkologické prevence na 2. stupni základní školy.
Tato diplomová práce i k ní připojená metodická příručka a CD zohlednila jedinečným způsobem potřeby učitelů základních a středních škol, kterým podobný velmi důležitý materiál doposud chyběl.
Zde si můžete prohléhnou oceněnou diplomovou práci:


6. Bc. Pavla Strýčková, kterou nominovala Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU za humanitární a sociální činnost.
Studentka se v posledních dvou letech několikrát účastnila humanitárních nebo sociálních výjezdů do sociálně vyloučených lokalit v zahraničí a také se v Brně průběžně věnuje dětem ze sociálně znevýhodněné prostředí.


7. Mgr. Eva Šolcová, kterou nominovala Katedra anglické jazyka a literatury PdF MU za diplomovou práci Scaffolding strategies in CLIL history lessons: A Case Study.
Originalita práce spočívá v implementaci podpůrných strategií metody CLIL ve výuce dějepisu. V práci je přínosně popsán vzájemný vztah metody a výuky dějepisu.
Zde je odkaz na oceněnou diplomovou práci:


8. Mgr. Kateřina Tesařová, kterou nominovala Katedra českého jazyka a literatury PdF MU za diplomovou práci V její černé vůni. Motivy smrti v prvotinách šesti českých básníků.
Autorka v práci osobitě propojila oba své studijní obory: k analytickým kapitolám vytvořila vlastní souladné ilustrace. Své poznatky prezentovala na studentské vědecké konferenci a její příspěvek byl publikován v konferenčním sborníku.
Zde si můžete prohlédnout oceněnou diplomovou práci:


9. Mgr. Veronika Trepešová, kterou nominovala Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání PdF MU za humanitární a sociální činnost.
Studentka navrhla a v terénu úspěšně realizovala projekt zaměřený na prevenci domácího násilí. Aktivně spolupracovala s metodiky prevence na středních školách v Brně.
Zde oceněná diplomová práce, která byla úspěšně realizována v terénu:


10. PhDr. Mgr. Jan Viktorin, kterého nominovala Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU za disertační práci Analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základní školy.
Na základě disertační práce autor publikoval v roce 2018 v nakladatelství MU monografii Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách a do tisku připravil manuál pro školní speciální pedagogy.
Zde si můžete prohlédnout oceněnou disertační práci:


11. Mgr. Markéta Zelená, kterou nominovala Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU za diplomovou práci Podpora kompetencí ke čtení a psaní u žáků se středně těžkým mentálním postižením.
Nadstandardní úroveň diplomové práce je v její komplexnosti. Její přílohou je ucelený soubor didaktických materiálů pro rozvoj čtenářských kompetencí žáků se středně těžkým mentálním postižením.
Odkaz na oceněnou práci je zde:

Cena děkana 2018

Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců:

Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců byla udělena:

Cena děkana, studenti

Cena děkana byla udělena následujícím studentům:

1. Mgr. Alexandra Jelínková – za diplomovou práci s názvem Hokey-Pokey, HiggledyPiggledy vs. techtle mechtle, láry fáry: A Contrastive Linguistic Analysis of Reduplicative Expressions in English and Czech.

2. Mgr. Marie Chválová, Ph.D. – za disertační práci s názvem Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení.

3. Mgr. Jitka Pušová – za diplomovou práci s názvem Obraz venkova v české próze pro děti a mládež v letech 1945–1999.

4. Bc. Tereza Kovácsová – za diplomovou práci s názvem Champignons: terminologie tchèque, anglaise et française.

5. Jakub Knopp – za třetí místo na Mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné činnosti Olympiáda techniky Plzeň 2018 za RC model automobilu.

6. Veronika Pléhová – za třetí místo na Mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné činnosti Olympiáda techniky Plzeň 2018 za práci s názvem Hravé stolování.

7. Mgr. Sandra Szewczyková – za diplomovou práci s názvem Vnímání koktavosti dítěte z pohledu rodiče.

Cena děkana 2017

Cenu děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců:

Cenu děkana PdF MU 2016/2017 za významný tvůrčí čin zaměstnanců obdrželi:

 • prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. PhDr. Radka Horáková, Ph.D. PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., PhDr. Petra Róderová, Ph.D. prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., PhDr. Mgr. Dana Zámečníkova, Ph.D.

Cena děkana za humanitární činnost:

Cena děkana PdF MU 2016/2017 za humanitární činnost byla udělena:

 • JUDr. Mgr. Ing. Kateřině Smejkalové a Mgr. Zuzaně Lenhartové.

Cena děkana - studentské bakalářské, diplomové a disertační práce:

Cenu děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za tvůrčí čin studentů obdrželi následující studenti, jejichž oceněné závěrečné práce vedli následující vedoucí:

 

Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU:

Jakub Jiaxis Svoboda - vedoucí práce: Michael George, M.A.

Felizardo Armando Muianga - vedoucí práce: Ailsa Randall, M.A.

Mgr. Marie Šimáková - vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Suchý

Bc. Aneta Matějíčková - vedoucí práce: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

 

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU:

Karolína Julínková - vedoucí práce: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph. D.

 

Katedra francouzského jazyka a literatury PdF MU:

Lenka Mikulcová - vedoucí práce: Mgr. Laurent Georges Canal

 

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU:

Mgr. Pavla Sýkorová - vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF MU:

Bc. Gabriela Habalová - vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Bc. Tom Vlašic - vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Bc. Iveta Ševčíková - vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

 

Katedra sociální pedagogiky PdF MU:

Dan Vykoukal - vedoucí práce: Mgr. Veronika Nýdrlová

 

Katedra technické a informační výchovy PdF MU:

Martin Beneš - vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Jitka Řehořová - vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Cena děkana 2016

Ceny děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců:

Ceny děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců získali za své publikace:

 • Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., doc PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., PhDr. Petra Rôderová, Ph.D., prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc, a kolektiv autorek RNDr. Růžena Blažková, CSc, RNDr. Květoslava Matoušková, CSc, a RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

 

Cena děkana - studentské bakalářské, diplomové a disertační práce:

Z četných ocenění studentů lze zmínit:

 • Mimořádnou cenu poroty na celostátní přehlídce festivalu Ars Poetica, kterou získali studentky Bc. Daniela Šimková za přednes básně S. Puškina a Bc. Michaela Čevelová a Eva Palánková za interpretaci ruských písní; tyto studentky získaly za tuto interpretaci též 1. místo v krajském kole Ars Poetica, stejně jako Bc. Klára Kleplová a Bc. Zuzana Lázničková. Druhé místo v krajském kole Ars Poetica získal Peter Nedělník s Jesikou Mlčochovou.
 • Mgr. Zuzana Lenhartová převzala jako zakladatelka a vedoucí organizace Pomáháme lidem na útěku Cenu Alice Garrigue Masarykové, kterou uděluje Velvyslanectví USA v ČR.
 • Ceny děkana PdF MU za významný tvůrčí čin studentů obdrželi za diplomovou práci Mgr. Lenka Ďulíková, Mgr. Ondřej Hofman, Mgr. Ondřej Krahulec, Mgr. Lenka Krajíčková, Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Mirka Ondráčková, Mgr. Markéta Sluka, Mgr. Petra Volná a cenu děkana za úspěšnou reprezentaci fakulty na SVOČ získala také Bc. Adéla Jašíčková a Ondřej Živný.

Cena děkana 2015

Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):

 • PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., – výzkumná monografie Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí,
 • PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D., a PhDr. Ivana Kolářová, CSc., – publikace Čeština zajímavě a komunikativně I. a Čeština zajímavě a komunikativně II.,
 • PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., – výzkumná monografie Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti,
 • doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., Mgr. Klára Kostková, Ph.D., prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Ph.D., a Mgr. František Tůma, Ph.D., – publikace Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků).

Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):

Cena děkana za významný umělecký čin:

 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. – první zveřejnění díla Český lev pro symfonický orchestr,
 • Bc. Markéta Böhmová – účast ve finálovém kole 49. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech,
 • Bc. Michael Hon – autorský přínos v oblasti malby a reprezentaci Pedagogické fakulty MU,
 • Mgr. Jana Nedomová – grafické ztvárnění souboru publikací, umělecký výkon v oblasti grafického designu – publikace Sbírka, CVIDOS, Meziprostory a kolekce dalších realizací a drobných tiskových materiálů,
 • Mgr. Petr Kamenický – autorská realizace v oblasti interiérového designu budovy CVIDOS a začlenění souboru uměleckých děl do prostorů knihovny.

Cena děkana 2014

Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):

 • doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. – soutěžní dílo – Velkomoravský Znoyem - Hradiště sv. Hypolita – vybudování a otevření reprezentativní archeologicko-historické expozice ve Znojmě – Hradišti,
 • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. – publikace - Postižení jako axiologická kategorie sociální participace,
 • doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc. – publikace - Periodická soustava prvků,
 • doc. PhDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. – publikace - Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem ne edukaci žáků a lehkým mentálním postižením,
 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. – publikace - Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska,
 • doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. – publikace - Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie.

Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):

 • Mgr. Michaela Dobiášová – diplomová práce Názvy viničních tratí ve Vinařské podoblasti mikulovské,
 • Mgr. Petra Kapusníková – diplomová práce Projekt „Ikspírijens bez bariér …aneb My si rozumíme“ z pohledu surdopedické praxe,
 • Mgr. et Mgr. Petra Zlatušková – diplomová práce Projekt „Ikspírijens bez bariér …aneb My si rozumíme“ z pohledu etopedické praxe,
 • Mgr. Dana Chrapanová – diplomová práce „Le jeu en classe de FLE“(Hra ve výuce francouzského jazyka),
 • Michaela Janečková – reprezentaci fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Rukodělné práce na ZŠ (Craftsmanship at primary school) – 1. místo v sekci techniky a odborných prací,
 • Tomáš Hromčík – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Realizace elektronových systémů v prostředí základní školy (Realization of electronic systems in the enviroment of elementary school) – 2. místo v sekci techniky a odborných prací,
 • Bc. Vojtěch Jašíček – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Učební pomůcka pro výuku technického kreslení (Teaching tool for education engineering drawing) – 3. místo v sekci techniky a odborných prací,
 • Bc. Lubor Maněk – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Využití H&S robotického systému ve výuce technických předmětů na ZŠ (Use of H&S robotic systém in teaching technical subjects at primary school) – 2. místo v sekci odborných prací didaktických a multimediálních,
 • Mgr. Renata Jirušová – diplomová práce Stále spolu – vztah v dlouhodobém manželství,
 • Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková – diplomová práce Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu,
 • PhDr. Mgr. Alena Franková, DiS. – disertační práce Analýza prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov a vývinovými poruchami učenia z pohľadu učitěľov v Slovenskej republike.

Cena děkana 2013

Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):

 • doc. PhDr. František Čapka, CSc. a doc. PhDr. Slezák, Lubomír, DrSc. – publikace - „Cukrovarnictví od roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko),
 • PhDr. Alena Franková, DiS. – publikace: „Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike“,
 • PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D., a Mgr. Medková, Ivana, Ph.D. – článek - „Project-based learning: characteristic and the experiences with application in the science subjects. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies“,
 • doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. – publikace - „Stylistika pro žurnalisty“,
 • PhDr.Mojmír Muzikant, CSc. a PhDr. Rothenhagen, Richard – publikace – „Kleiner mährischer Sprachatlas der deutschen Dialekte“,
 • PhDr. Hana Svatoňová, Ph.D., Mgr. Iva Frýzová, doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Mgr. Ing. Libor Lněnička, Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., Mgr. Irena Plucková, Ph.D., RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. – soubor vzdělávacích publikací - „Integrovaná přírodověda“.

Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):

 • Mgr. Stanislava Červenáková, Mgr.Veronika Drobná, Mgr. Jana Reichel– OKA MŽIK – Vystav svá díla s prof. Jindřichem Štreitem – v rámci projektu „Týden výtvarné kultury 4“,
 • Bc. Pavel Drahovzal – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2013“ (Slovinsko, Slovensko, Polsko a Česko) – „Elektronická stavebnice s fotodetektory pro výuku na druhém stupni ZŠ“ – 1. místo v sekci odborných prací,
 • Mgr. Martina Horáková – diplomová práce „Educatioun multiculturelle en cours de FLE“,
 • Mgr. Lucie Chválová – diplomová práce „Profesní uplatnění absolventů speciální pedagogiky na PdF MU“(Pracovní zařazení a uplatnění absolventů oboru Speciální pedagogiky na PdF MU na trhu práce),
 • Mgr. Jitka Kadlečíková – diplomová práce „Drama and Extensive Reading“,
 • Mgr. Petra Křivánková – diplomová práce „Historie chemie“,
 • Lubor Maněk a Lucie Večeřová – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2013“ (Slovinsko, Slovensko, Polsko a Česko) – „Programování robotů“ – 2. místo v sekci didaktických a multimediálních prací,
 • Bc. Barbora Mlejnková, DiS. – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2013“ (Slovinsko, Slovensko, Polsko a Česko) – „Sám sobě knihařem“ – 2. místo v sekci odborných prací,
 • Mgr. Vladimír Mokrý – ilustrace, grafické ztvárnění a internetovou prezentaci projektu „Týden výtvarné kultury 4“,
 • PhDr. Jana Nováková, Ph.D. – disertační práce „Analýza socioedukativních aspektů vzdělávacího procesu jedinců s poruchou autistického spektra“,
 • Mgr. Lucie Pavelková – diplomová práce „Jak se žije druhým manželkám? Fenomenologická analýza prožité zkušenosti se sociální rolí druhé ženy v opakovaném manželství“,
 • Mgr. Hana Svobodová – diplomová práce „Pěna dní“ a reprezentaci fakulty na výstavě „Místo sýpky“ a „Na sýpce sypat

Cena děkana za významný umělecký čin:

 • Mgr. Natalia Naumová a kolektiv studentů Katedry ruského jazyka a literatury – představení Letučij korabl (v ruském jazyce) – na festivalu ARS POETICA – Puškinův památník, na celostátní přehlídce ARS POETICA v Praze – 1. místo ve 3. kategorii (ústní projev kolektivy, VŠ,
 • PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. a studentský sbor Katedry francouzského jazyka a literatury – ocenění činnosti souboru do jeho vzniku (2007) do současnosti – 2013 – reprezentace katedry a fakulty na festivalu „Festiv´Albatros v Pernes-les-Fontaines“ ve Francii.

Cena děkana 2012

Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):

 • Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. – organizační příprava a realizace cyklu autorských čtení v semestru podzim 2011,
 • PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D., PhDr. David Kroča, Ph.D., PhDr. Ivan Němec, doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., PhDr. Martin Reissner, Ph.D., doc. Naděžda Sieglová, CSc. Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. – kolektivní monografie Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010,
 • Mgr. Irena Plucková, Ph.D. – významný tvůrčí počin při tvorbě série úspěšných celostátních učebnic, cvičebnic a multimediální učebnice pro základní školy Multimediální interaktivní učebnice, klasické učebnice a pracovní sešity pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií, 2012,
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. – významný tvůrčí počin při tvorbě série úspěšných celostátních učebnic, cvičebnic a multimediální učebnice pro základní školy Multimediální interaktivní učebnice, klasické učebnice a pracovní sešity pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií, 2012,
 • PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. – odborná publikace Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči, 2011,
 • PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. – odborná publikace Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice, 2011,
 • PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. – odborná publikace Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice, 2011,
 • PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. – odborná publikace Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na epilepsii, 2011.

Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):

 • Mgr. Karel Žák – odborný přínos k problematice pedofilie – bakalářská práce Pedofilie, 2009a, diplomová práce Život a pocity nekriminálních pedofilů, 2012, příspěvek do sborníku referátů Pedofilie, 2009b, příspěvek do sborníku referátů Život a pocity nekriminálních pedofilů – kazuistika, 2011, příspěvek do sborníku referátů „Pedofilie“ v médiích, 2012,
 • Mgr. Petra Sapáková – diplomová práce Pěstounská péče o dítě s vícenásobným/těžkým zdravotním postižením pohledem pěstounek a pěstounů, 2012,
 • Mgr. Hana Zwettlerová – diplomová práce Speciálně andragogická intervence v oblasti běžných denních činností u osob s Parkinsonovou nemocí, 2012,
 • Mgr. Pavla Frňková – diplomová práce Spirála učení a skepse aneb Celoživotní učení sociálních pedagogů, 2012,
 • Mgr. Lucie Dobrovolná – diplomová práce Vliv psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postižením, 2012,
 • Mgr. Tomáš Vrba – reprezentace PdF MU na mezinárodní vědecké konferenci a soutěži Olympiáda techniky Plzeň 2012 – se speciální airsoftovou puškou „Vintorez“,
 • Mgr. Ivana Závodníkové – reprezentace PdF MU na mezinárodní vědecké konferenci a soutěži Olympiáda techniky Plzeň 2012 – s elektronickou stavebnicí pro žáky 2. stupně ZŠ,
 • Barbora Mlejnková, DiS. – reprezentace PdF MU na mezinárodní vědecké konferenci a soutěži Olympiáda techniky Plzeň 2012 s prací na téma „Využití softwaru Adobe pro animovaný film“.

Cena děkana 2011

Cena děkana za významnou tvůrčí čin (zaměstnanci):

 • dr. Milan Valach – publikace Svět na předělu,
 • doc. František Čapka – publikace Dějiny zemí Koruny české v datech,
 • doc. Hana Babyrádová – koncepční, ediční a autorské vytvoření knihy Spontánní umění,
 • PhDr. Dana Brožová, Ph.D. – publikace Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu,
 • PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. – disertační práci Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku,
 • PaedDr.Hana Stadlerová, Ph.D. – vydání knihy ZOP – Zkušenost, odbornost, praxe v psychodidaktické přípravě učitele výtvarné výchovy v primárním vzdělávání.

Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):

13 studentů – vynikající graduační práce a reprezentaci fakulty.

Cena děkana 2010

Cena děkana za významnou tvůrčí čin (zaměstnanci):

 • prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. – koncept, dramaturgii a uskutečnění akce Týden výtvarné kultury,
 • prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. – publikace České menšiny v Evropě a ve světě a Češi v cizině 1850–1938,
 • doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. – publikace Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti,
 • doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. – publikace Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání,
 • doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. – publikace Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání,
 • PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. – publikace Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce,
 • PhDr. Lenka Hricová – rigorózní práce Komunikační kompetence žáků základních škol pro sluchově postižené v České republice a v Německu.

Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):

 • Bc. Petr Pecha – bakalářská práce Creating and Customizing Electronic Teaching Aids,
 • Bc. MVDr. Michaela Navrátilová – bakalářská práce Group Dynamics in the Adult Language Class,
 • Bc. Magdaléna Kovářová – bakalářská práce Jazykové vyhodnocení záznamů rozhovorů ve vyučovací hodině (zejména z hlediska spisovnosti a nespisovnosti),
 • Mgr. Iva Christodoulou – diplomová práce Teacher Self-reflection,
 • Mgr. Jana Svobodová – diplomová práce Threat Perception in the Speeches of G. W. Busch and B. Obama – A Comparison,
 • Mgr. Michaela Tvrdoňová – diplomová práce Assesing Speaking,
 • Mgr. Libor Bílek – diplomová práce Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948,
 • Mgr. Pavla Reichlová – diplomová práce Obraz osob s postižením v českých médiích,
 • Mgr. Klára Šalléová, DiS. – diplomová práce Program Asistence prevence kriminality – most do sociálně vyloučených lokalit,
 • Mgr. Helena Přibylová – diplomová práce Dívčí časopisy pod drobnohledem čtenářek,
 • Mgr. Hana Kolaříková – diplomová práce Senior – dobrovolník a jeho životní svět,
 • Mgr. Eva Pospíšilová – diplomová práce Rozkrývání mezigeneračních vztahů v denním tisku,
 • Mgr. Bohuslava Horská – diplomová práce Supervize jako nástroj růstu pracovníků v pomáhajících profesích,
 • Mgr. Marcela Holeňová – diplomová práce Cesta ke kořenům aneb retrospektivní pohled na dětství a dospívání očima klientek azylového domu,
 • Mgr. Lucie Papežíková – diplomová práce Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte,
 • Mgr. Martin Kučera – koncept diplomové práce Praktická robotika na ZŠ,
 • PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. – disertační práce Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání.

Cena děkana za významný umělecký čin:

 • Mgr. et BcA. Martina Nováková – diplomová práce (My) INNER NATURE, významná výtvarná realizace v Muzeu Pohanska v Břeclavi, významná účast na výstavách,
 • Mgr. Miroslav Pánský – autorská výstava fotografií z náročných expedic.

Cena děkana 2009

Cena děkana za významnou tvůrčí činnost (studenti):

 • Mgr. Marek Novotný
 • Bc. Lukáš Zajíček
 • Mgr. Eva Papežová
 • Bc. Hana Němcová
 • Mgr. Věra Kernová
 • Mgr. Kateřina Švidrnochová
 • Bc. Jitka Opálková
 • Mgr. Lenka Trojanová
 • Mgr. Soňa Remiášová
 • Bc. Martin Kučera
 • Bc. Michaela Rodová
 • Mgr. Eva Smolková
 • Mgr. Jana Srbková
 • Mgr. Lukáš Pawera
 • Mgr. Jan Válka
 • Mgr. Jitka Grófová
 • Mgr. Michaela Kremeňová
 • Mgr. Zuzana Strakošová
 • Mgr. Pavla Novotná

Cena děkana za reprezentaci PdF MU:

 • Mgr. Klára Jelínková
 • Mgr. Veronika Váská

Cena děkana za významnou tvůrčí činnost:

 • Mgr. Pavla Benešová, Ph.D.
 • RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
 • doc. PhDr. František Čapka, CSc. – publikace Odbory v českých zemích v letech 1918–1948. Vyd. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 288 s. Spisy MU. ISBN 978-80-210-4797-6.
 • Mgr. Petr Kamenický

Cena děkana 2008

Cena děkana za významný tvůrčí čin autorskému kolektivu:

doc. PhDr. František Čapka, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., a doc. PhDr. Lubomír Slezák, CSc., za publikaci Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno 2005, 359 s. ISBN 80-7204-419-2.

Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):

 • Mgr. Hana Hloucalová
 • Mgr. Hana Hetmerová
 • Mgr. Barbora Valová, roz. Prokešová
 • Mgr. Zuzana Mokrá
 • Mgr. Miroslav Fiala
 • Mgr. Zuzana Flemmichová
 • Mgr. Kateřina Mrázková

Cena děkana za významný umělecký čin:

 • Jana Bartoňová
 • Mgr. Petr Kunčík, DiS.

Cena děkana 2007

Cena děkana za významnou tvůrčí činnost pro nejlepší studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia:

 • Mgr. Martin Cempírek
 • Mgr. Martin Kaleja
 • Mgr. Tomáš Miléřov
 • Mgr. Kateřina Solárová
 • Mgr. Šárka Starobová
 • PhDr. Mgr. Radka Horáková
 • PhDr. Karel Pančocha, B.A.
 • PhDr. Helena Vaďurová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.