Cena děkanky
Pedagogické fakulty MU

Cena děkanky PdF MU v akademickém roce 2023/2024

Návrhy se zdůvodněním a v souladu se Statutem Ceny děkanky PdF MU je třeba předložit na sekretariát děkana do 26. května 2024.

Cena za dlouhodobé a vynikající výsledky ve vědě, výzkumu nebo vzdělávání:

1. Cena je určena zaměstnancům PdF MU a kolektivům.

2. Uděluje se za dlouhodobé a vynikající výsledky ve vědě, výzkumu nebo vzdělávání 

3. Návrh může podat proděkan/ka nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný jedinec
(případně člen kolektivu) zaměstnancem.

4. Součástí návrhu musí být charakteristika odborné práce navrhované osoby či kolektivu, případně publikační činnosti, včetně ohlasů odborné práce. Soutěžní dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti na pracovišti PdF MU s významným podílem zaměstnanců PdF MU.

Formulář

Cena pro vynikající studující PdF MU:

1. Cena je určena studujícím v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech PdF MU.

2. Uděluje se jednotlivcům, kteří v průběhu svého studia dosahovali vynikajících studijních výsledků, mimořádné tvůrčí činnosti a/nebo se ve významné míře účastnili aktivit napomáhajících rozvoji studovaného oboru či fakulty.

3. Návrh může podat proděkan/ka nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný studentem, případně školitel doktoranda.

4. Součástí návrhu musí být odborné hodnocení výsledku tvůrčí činnosti, popřípadě popis aktivit, za něž je studující navrhován.

Formulář

Cena za významnou reprezentaci fakulty:

1. Cena je určena studentům a zaměstnancům PdF MU a kolektivům.

2. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům např. za vynikající umělecké výsledky či sportovní výkony vždy ve spojení s významnou reprezentací PdF MU dosažené v akademickém roce anebo roce předcházejícím, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována.

3. Návrh může podat proděkan/ka nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný studujícím nebo zaměstnancem.

4. Součástí návrhu musí být dokumentace výsledku, např. v podobě dokumentace o sportovním výsledku, technické reprodukce díla či záznamu interpretačního výkonu (fotografie výtvarného díla, hudební nahrávka, kopie partitury, videozáznam na nosiči DVD či v jiné digitální podobě, výtisk literárního díla apod.).

Formulář

Cena za inovace ve výuce:

1. Cena je určena zaměstnancům PdF za inspirativní pedagogickou práci nebo výjimečný a rozvojový projekt PdF MU.

2. Uděluje se také za učebnici pro nebo e-learningový kurz pro ZŠ, SŠ, VŠ uveřejněné v kalendářním roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována, anebo v roce předcházejícím. Autory mohou být zaměstnanci PdF MU, příp. kolektivy s převahou autorů z PdF MU.

3. Návrh může podat zaměstnanec fakulty, studující fakulty nebo vedoucí pracoviště.

4. Součástí návrhu musí být charakteristika navrhované pedagogické práce nebo projektu (v případě realizace projektu je součástí vlastní návrh projektu), popis reálných dopadů aktivit na cílovou skupinu, popř. doklady o ohlasech (mediální výstupy, udělené ceny apod.).

Formulář

Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti:

1. Cena je určena studujícím a nebo zaměstnancům PdF MU a kolektivům.

2. Uděluje se jednotlivcům i kolektivům za dobrovolnictví, významný humanitární nebo sociální čin (případně projekt) s důrazem na naplňování společenské role fakulty, kterého bylo dosaženo v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlášena, nebo v akademickém roce předchozím.

3. Návrh může podat proděkan/ka nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný autor (příp. člen kolektivu) zaměstnancem či studujícím.

4. Součástí návrhu musí být informace o realizované činnosti a její popis.

Formulář

Cena za zelenou budoucnost:

1. Cena je určena studujícím a zaměstnancům PdF MU.

2. Uděluje se jednotlivcům i kolektivům za inspirativní inovace, které přispívají ke zdravému životnímu prostředí a k udržitelnému a odpovědnému rozvoji fakulty a kterých bylo dosaženo v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlášena, nebo v akademickém roce předchozím.

3. Návrh může podat proděkan/ka nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný studujícím, případně zaměstnancem.

4. Součástí návrhu musí být informace o realizované činnosti a popis jejího přínosu.

Formulář

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.