Cena děkana
Pedagogické fakulty MU

Cena děkana PdF MU v akademickém roce 2021/2022

Návrhy se zdůvodněním a v souladu se Statutem Ceny děkana PdF MU je třeba předložit na sekretariát děkana do 17. června 2022 v případě nominace studujících a do 20. září 2022 v případě nominace zaměstnanců.

Cena za významný tvůrčí čin zaměstnanců:

1. Cena je určena zaměstnancům PdF MU a kolektivům.

2. Uděluje se za dílo vzniklé či poprvé uveřejněné v období posledních tří kalendářních
let včetně kalendářního roku, v němž byl zahájen akademický rok, pro který je soutěž
vyhlašována.

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný jedinec
(případně člen kolektivu) pracovníkem.

4. Součástí návrhu musí být soutěžní dílo, jeho odborná charakteristika a doklady
o jeho ohlasu. Soutěžní dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti na pracovišti PdF MU
s rozhodujícím podílem pracovníků PdF MU.

Formulář

Cena za významný tvůrčí čin studentů:

1. Cena je určena studentům doktorských, magisterských nebo bakalářských
studijních programů PdF MU.

2. Uděluje se jednotlivcům za vynikající výsledek tvůrčí činnosti dosažený
v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlášena, nebo v akademickém roce předchozím.

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný
studentem, případně školitel doktoranda.

4. Součástí návrhu musí být odborné hodnocení výsledku tvůrčí činnosti.

Formulář

Cena za významný umělecký čin:

1. Cena je určena studentům a zaměstnancům PdF MU a kolektivům.

2. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům za vynikající umělecké výsledky, dosažené v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována. Uměleckým činem se pro potřeby tohoto statutu rozumí první zveřejnění původního díla či jedinečný veřejný interpretační výkon.

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný
studentem nebo zaměstnancem.

4. Součástí návrhu musí být dokumentace výsledku v podobě technické reprodukce díla či interpretačního výkonu (fotografie výtvarného díla, hudební nahrávka, videozáznam na nosiči DVD či v jiné digitální podobě, výtisk literárního díla, kopie partitury apod.).

Formulář

Cena za významný sportovní výkon:

1. Cena je určena studentům nebo zaměstnancům PdF MU a kolektivům.

2. Uděluje se nejlepším sportovcům za vynikající sportovní výsledky dosažené
v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována, vždy však ve spojení s významnou reprezentací PdF MU.

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný
studentem nebo zaměstnancem.

4. Součástí návrhu musí být hodnocení dosaženého výsledku a doklady o reprezentaci univerzity.

Formulář

Cena za výjimečnou učebnici, výjimečný e-learningový kurz:

1. Cena je určena zaměstnancům a studentům PdF MU, příp. kolektivům s převahou autorů z PdF MU.

2. Uděluje se za učebnici pro nebo e-learningový kurz pro ZŠ, SŠ, VŠ uveřejněné v kalendářním roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována, nebo v roce předcházejícím.

3. Návrh na Cenu může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný autor (příp. člen kolektivu) pracovníkem či studentem.

4. Součástí návrhu musí být soutěžní dílo, jeho odborná charakteristika, doklady o ohlasech (citace, recenze, udělené ceny) , popř. další informace o jejím uplatnění v praxi.

Formulář

Cena za příkladnou pedagogickou práci, výjimečný projekt:

1. Cena je určena zaměstnancům a studentům PdF MU za dlouhodobější a příkladnou dobrovolnickou pedagogickou práci nebo za realizaci inspirativních pedagogických nebo rozvojových projektů.

2. Uděluje se jednotlivcům nebo realizačním týmům na návrh.

3. Návrh může pracovník fakulty, student fakulty, vedoucí pracovník, člen Studentské oborové rady nebo člen AS PdF MU.

4. Součástí návrhu musí charakteristika navrhované pedagogické práce (projektu), popis práce (v případě realizace projektu je součástí vlastní návrh projektu), délka působení pedagogické práce (např. v dané oblasti, organizaci apod.) , popis reálných dopadů aktivit na cílovou skupinu, popř. doklady o ohlasech (mediální výstupy, udělené ceny apod.) .

Formulář

Cena za humanitární a sociální činnost:

1. Cena je určena studentům nebo zaměstnancům PdF MU a kolektivům.

2. Uděluje se jednotlivcům i kolektivům za významný humanitární a sociální čin (případně projekt), kterého bylo dosaženo v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlášena, nebo v akademickém roce předchozím.

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný
studentem, případně zaměstnancem.

4. Součástí návrhu musí být informace o realizované činnosti a její popis.

Formulář

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.