•  
 
Akademický senát

     Informace z Akademického senátu PdF MU

Na tomto místě budou zveřejňovány pozvánky na zasedání Akademického senátu PdF MU. Akademických senát zde bude informovat o klíčových událostech.

Předpokládaný harmonogram voleb do Akademického senátu PdF MU na období 2018 - 2020

10.10. - Informování akademické obce o vyhlášení voleb do AS PdF MU

10.10. - 27.10. - Návrhy kandidátů volební komisi

31.10. - 4.11. - Setkání akademické obce, představeni kandidátů

6.11. - 11.11. - Volby do AS PdF MU pro období 2018 - 2020

Odkaz na výsledky doplňovacích voleb:  https://is.muni.cz/auth/volba/17516

Zápis ze  7. zasedání AS PdF MU. V příloze naleznete schválený Volební řád AS PdF MU a Jednací řád AS PdF MU, které přináší zásadní změny ve volebním systému Pedagogické fakulty MU. Předpokládaná platnost od října 2017.

https://is.muni.cz/auth/do/ped/AS/65793998/65794009/Za_pis_ze_7._zasedani_v_ak._roce_2016_2017__c_erven_.pdf


Zápis ze 6. zasedání AS PdF MU: Podrobnosti z 6. zasedání, na kterém se schvaloval Statut PdF MU, Disciplinární řád pro studenty PdF MU, První verze Jednacího řádu AS PdF MU a První verze Volebního řádu PdF MU najdete zde: https://is.muni.cz/auth/do/ped/AS/65793998/65794009/Zapis_ze_6._zasedani_v_ak._roce_2016_2017.pdf

 

Akademický senát

Informace o činnosti Akademického senátu:

Odkaz na stránky AS PdF MU naleznete nově přímo v hlavním menu/obsahu webu Pedagogicé fakulty.

Informační komise AS PdF vytvořila profily AS PdF na sociálních sítích. Díky tomu můžete být v kontaktu s AS PdF. Tento prostor neslouží pouze k informování akademické obce, ale umožňuje též aktivně se jednání účastnit - například pokládáním dotazů.

AS PdF MU na sociální síti Facebook - buďte v kontaktu: www.facebook.com/aspdfmu

Profil Informační komise AS PdF MU na Instagramu: infkomas

Dne 9.11.2016 se uskutečnilo slavnostní setkání akademické obce Pedagogické fakulty MU, k příležitesti 70. výročí založení fakulty.

V průběhu jednání byly oceněny významné osobnosti akademické obce fakulty a absolventi.

Zpráva v online.muni: https://www.online.muni.cz/udalosti/8430-pedagogicka-fakulta-pri-oslavach-nastartovala-tradici-ocenovani-ucitelu-absolventu

Projev předsedy Akademického senátu PdF MU: https://www.facebook.com/aspdfmu/?fref=ts

Na podstranách naleznete:


Legislativní vymezení působnosti Akademického senátu PdF MU

  • Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.
(1) Akademický senát fakulty:

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

  • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
  • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
  • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
  • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
  • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.