•  
 
Akademický senát

     Informace z Akademického senátu PdF MU

Na tomto místě budou zveřejňovány pozvánky na zasedání Akademického senátu PdF MU. Akademických senát zde bude informovat o klíčových událostech.

Vyhlášení voleb do Akademického senátu MU

dle pokynů předsedy Volební a mandátové komise AS MU a Volebního řádu AS MU dáváme na vědomí, že byly zveřejněny listiny kandidátů do AS MU: https://is.muni.cz/auth/volba/17544

"Možnosti hlasování - Pedagogická fakulta - Komora akademických pracovníků"
Ve volbě do komory akademických pracovníků volí akademičtí pracovníci své zástupce do AS MU pouze z kandidátky akademických pracovníků. Volič označí v E-volbách ty kandidáty, které podporuje, maximálně však 3 kandidáty.

"Možnosti hlasování - Pedagogická fakulta - Studentská komora"
Ve volbě do studentské komory volí studenti své zástupce do AS MU pouze z kandidátky studentů. Volič označí v E-volbách ty kandidáty, které podporuje, maximálně však 2 kandidáty.

Hlasovat v aplikaci E-volby bude možné v termínu: 20. - 24. listopadu 2017.

Vyhlášení voleb do Akademického senátu

             Pedagogické fakulty MU

V souladu s čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty MU vyhlašuji tímto volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty pro funkční období 2018 – 2020.


Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda Akademického senátu Pedagogické fakulty MU

Harmonogram voleb do AS PdF MU:

 • podávání návrhů na kandidáty (dle pravidel ve Volebním řádu AS PdF MU): 11. 10. – 27. 10. 2017
 • zveřejnění kandidátů do voleb: 30.10.2017
 • datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 6. 11. – 11.11. 2017
 • setkání členů akademické obce s kandidáty: 7. 11. 2017 (16:00, Posluchárna 1), od 16:00 do konce dne je vyhlášeno děkanské volno
 • oficiální vyhlášení výsledků voleb: 13. 11. 2017

Volby organizuje volební komise ve složení: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (předseda), PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.; PhDr. Erika Vonková; Mgr. Petra Odehnalová; Barbora Michalicová

Výsledky voleb do Akademického senátu PdF MU

Vásledky voleb do Akademických pracovníků AS PdF MU pro období 2018 - 2020: odkaz
Volby se řídí Volebním řádem AS PdF MU, ze dne 10.10.2017: https://is.muni.cz/auth/do/<wbr></wbr>ped/VPAN/pdf/


_______________________________________

Rychlá zpráva:

Dne 10. 10. 2017 vešel v platnost nový Jednací řád AS PdF MU a nový Volební řád AS PdF MU: https://is.muni.cz/auth/do/<wbr></wbr>ped/VPAN/pdf                            

_______________________________________

Zpráva ze zasedání

1. zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2017/2018

Termín: 10. 10. 2017, 14 hodin

Místo: Zasedací místnost děkanátu PdF MU, Poříčí 7

Program:

1. Schválení programu zasedání

Akademický senát schválil program zasedání.

2. Schválení zápisu ze 7. zasedání AS PdF MU v ak. roce 2016/2017

Akademický senát schválil zápis ze 7. zasedání AS PdF MU v ak. roce 2016/2017

3. Personální změny v AS PdF MU – výsledky doplňovacích voleb

V doplňovacích volbách byli zvoleni tři senátoři: Bc. Jaroslav Kotrba, Bc. Filip Schwarz, Bc. Richard Kavlík.

4. Zpráva o výsledku přijímacího řízení na PdF MU

Akademický senát bere na vědomí zprávu o výsledcích přijímacího řízení.

5. Schválení podmínek a kritérií přijímacího řízení

Akademický senát schválil podmínky a kritéria přijímacího řízení.

6. Schválení rozpočtového opatření

Akademický senát schválil rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu Katedry geografie o částku 238 140,-Kč.

7. Delegace zástupce Pedagogické fakulty MU do Rady vysokých škol pro období 2018 – 2020.

Akademický senát deleguje doc. PhDr. Simonu Koryčánkovou, Ph.D. za zástupkyni Pedagogické fakulty do Rady vysokých škol pro období 2018 -2020.

8. Nástěnkový management na Pedagogické fakultě MU

Bylo vytipováno 5 míst pro studentský výlep a 1 místo pro nástěnku Akademického senátu. Dále byla diskutována pravidla výlepu pozvánek na půde PdF MU.

9. Požadavky na centralizované prostředky a další zdroje pro rok 2018 zajišťovaných centrálně přes RMU

10. Informace o novém stipendijním programu na PdF MU

11. Harmonogram voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU pro období 2018 – 2020

11.10.2017 - vyhlášení voleb do AS PdF MU

do 27.10.2017 - navrhování kandidátů (do konce října jsou též navrhováni kandidáti do voleb do AS MU)

6.11. - 11.11. - volby do AS PdF MU (7.11. setkání akademické obce s kandidáty)

13.11. 2017 - vyhlášení výsledků voleb do AS PdF MU pro období 2018 - 2020

20.11. - 24.11. - volby do AS MU pro období 2018 - 2020

12. Různé

Odkaz na výsledky doplňovacích voleb pro období 2015 - 2017

https://is.muni.cz/auth/volba/17516

Akademický senát

Informace o činnosti Akademického senátu:

Odkaz na stránky AS PdF MU naleznete nově přímo v hlavním menu/obsahu webu Pedagogicé fakulty.

Informační komise AS PdF vytvořila profily AS PdF na sociálních sítích. Díky tomu můžete být v kontaktu s AS PdF. Tento prostor neslouží pouze k informování akademické obce, ale umožňuje též aktivně se jednání účastnit - například pokládáním dotazů.

AS PdF MU na sociální síti Facebook - buďte v kontaktu: www.facebook.com/aspdfmu

Profil Informační komise AS PdF MU na Instagramu: infkomas

Dne 9.11.2016 se uskutečnilo slavnostní setkání akademické obce Pedagogické fakulty MU, k příležitesti 70. výročí založení fakulty.

V průběhu jednání byly oceněny významné osobnosti akademické obce fakulty a absolventi.

Zpráva v online.muni: https://www.online.muni.cz/udalosti/8430-pedagogicka-fakulta-pri-oslavach-nastartovala-tradici-ocenovani-ucitelu-absolventu

Projev předsedy Akademického senátu PdF MU: https://www.facebook.com/aspdfmu/?fref=ts

Na podstranách naleznete:


Legislativní vymezení působnosti Akademického senátu PdF MU

 • Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.
(1) Akademický senát fakulty:

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

 • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
 • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
 • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
 • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
 • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.