DPS Doplňující studium speciální pedagogiky - Specifické poruchy učení

Podmínky k přijetí: ukončené Mgr. vzdělání v oblasti pedagogických věd.

Profil absolventa: speciální pedagog, učitel dle regulovaných povolání a činností v působnosti resortu školství

Uplatnění absolventa: předpokládá se v pracovních pozicích ve školství, na kterých jsou v osobním kontaktu se žáky s SPU. Kurz je zaměřen na vymezení vhodných přístupů vůči žákům s SPU. Absolvent se bude orientovat v možnostech reedukace, edukace a metod práce se žáky s SPU. Absolvováním kurzu si student prohloubí znalosti o edukaci, vhodných přístupech a metodách reedukace žáků se SPU.

  • Termíny konání: praxe - individuálně podle domluvy
  • Obsahový plán: předmět SPk017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
  • Způsob ukončení: vykonání závěrečné zkoušky. Závěrečnou zkoušku je nutné absolvovat do 2 let od data přijetí do programu celoživotního vzdělávání. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, které je přílohou k VŠ diplomu (u specializace SPU je přílohou k magisterskému VŠ diplomu), a výpis absolvovaného předmětu.
  • Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky: absolvování praxe a udělení zápočtu za předmět SPk017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení (výuka a zkouška z předmětu SPU absolvována v předchozím mgr. studiu)
  • Cena: 2 400 Kč (platba fakturou, která bude zájemci zaslána poštou spolu s rozhodnutím o přijetí)
  • Přihláška: přihláška ke stažení zde - vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s úředně ověřenou (v případě absolventů MU prostou) kopií VŠ diplomu je nutné poslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo přinést osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání (informace viz zde).
  • Počet uchazečů: neomezen

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.