Studijní program EDI: Modernizace vzdělávání pomocí diverzity a inkluze.

Dr. Markéta Košatková z Katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě byla oceněna Ministerstvem školství. Naše vážená kolegyně dlouhodobě usiluje o přeměnu vzdělávacího prostředí s cílem podporovat studující na Masarykově univerzitě nejen ve vynikajícím akademickém výkonu, ale také v osobnostním a sociálním rozvoji. Představuje nám studijní program EDI, kterého je garantkou.

7. 3. 2024 Monika Oswaldová

Markéta Košatková s ministrem Bekem a vrchní ředitelkou sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radkou Wildovou.

Důvod pro založení studijního programu EDI

Programem jsme chtěli reagovat na akceleraci doby a globální výzvy – jako jsou environmentální katastrofy, pandemie, chudoba a imigrace – a na rostoucí propojenost lidí různých kultur. Program je zaměřen na interdisciplinární a internacionalizované vzdělání, které má studující vybavit schopnostmi dobře reagovat na různé interkulturní aspekty a aktivně se zapojovat do řešení místních i globálních problémů týkajících se vzdělávání a inkluzivního přístupu. Cílem je rozvíjet studujících tak, aby mohli přispívat k řešení vzdělávacích a sociálních otázek ve školách, vzdělávací administrativě, sociálních organizacích, úřadech veřejné správy a nevládních organizacích jak ve svých lokálních komunitách, tak i na mezinárodní úrovni. Program je navržen tak, aby podpořil jejich osobnostní rozvoj a připravil je na mezinárodní proměnlivý trh práce.

Program vnímá vzdělání v nejširším smyslu slova jako interdisciplinární, zahrnující oblast psychologie, sociální pedagogiky, speciálního a inkluzivního vzdělávání, a byl vytvořen ve spolupráci s několika katedrami pedagogické fakulty a vysokoškolskými institucemi v zahraničí. Zároveň byl program založen také proto, aby vyhověl potřebám potenciálních mezinárodních uchazečů, kteří každoročně vyhledávají studijní programy v angličtině.

 

„Sociální pedagogika mě naučila hledat hranice (ne)možného, proto mě zajímá interkulturní a internacionální vzdělávání. Diverzita, diskurz a jednání lidí v něm.“

Unikátnost studijního programu

Studijní program má několik unikátních aspektů:

 • Internacionalizované kurikulum: Program využívá mezinárodně uznávané akademické zdroje v anglickém jazyce a integruje mezinárodní obsah a perspektivy do výuky. Toto umožňuje studentům získat širší pochopení globálních vzdělávacích otázek a přístupů.

 • Mezinárodní pedagogika a výukové metody: Kurzy jsou často vyučovány ve spolupráci s zahraničními odborníky a akademiky, což přináší do výuky různorodé mezinárodní odborné znalosti a zkušenosti.

 • Angažovanost v komunitní práci a praxi: Studenti se zapojují do komunitní práce a praktických aktivit jak lokálně, tak v zahraničí, což podporuje jejich praktické zkušenosti a rozvoj dovedností v reálném světě.

 • Extrakurikulární aktivity: Program nabízí extrakurikulární aktivity navržené pro smysluplné a obohacující interakce mezi mezinárodními studenty a studenty z domácího prostředí, což podporuje vytváření interkulturních vztahů a porozumění.

 • Využití metod COIL (Collaborative Online International Learning): Program pravidelně využívá metody COIL, které umožňují studentům interagovat s vyučujícími a vrstevníky mezinárodně v online prostředí. Toto podporuje výuku v globálním kontextu a rozvoj interkulturních kompetencí.

 • Zahraniční stáž: Součástí studia je i semestrální studium v zahraničí, kde studující budou mimo jiné sbírat výzkumná data pro svůj závěrečný projekt. Seminář rozvíjí schopnosti studující v analýze a reflexi vlastních kulturních předpokladů a podporuje efektivní komunikaci v různorodých komunikačních stylech a multikulturních interakcích.

Předměty studijního programu

Studijní program nabízí široké spektrum zajímavých předmětů, které odrážejí jeho interdisciplinární a mezinárodní charakter. Předměty jsou navrženy tak, aby studujícím poskytly znalosti a dovednosti v oblastech adaptace a integrace, inkluzivního a interkulturního vzdělávání, a také jim umožnily rozvíjet kompetence pro práci v rozmanitých prostředích. Osobně se mi těžko vybírá, protože zajímavé jsou všechny díky expertíze lidí, kteří je vyučují. Namátkou mohu zmínit například:

 • Global Learning and Social Justice: Kurz poskytuje pochopení teoretických a filozofických perspektiv na rovnost a spravedlnost v kontextu globalizace. Studující kriticky reflektují kulturní normy a vytvářejí principy sociální spravedlnosti.

 • Education for All – Experiences from Practice: Studující získávají praktické zkušenosti během stáže na českých základních školách, poznávají vzdělávací systém ČR a porovnávají jej s dalšími systémy, se zaměřením na inkluzivní vzdělávání.

 • Engaging Diversity in Communication with Cultural Others: Seminář rozvíjí schopnosti studující v analýze a reflexi vlastních kulturních předpokladů a podporuje efektivní komunikaci v různorodých komunikačních stylech a multikulturních interakcích.

 • The Role of Self-experience for Professional Development: Zde je zaměření na osobní rozvoj a reflexi jako klíčový aspekt profesního rozvoje.

 • Outdoor Education and Drama Education: Studující prozkoumávají socio-pedagogická témata skrze zkušenostní učení, drama a divadlo, což podporuje rozvoj kreativity, komunikace a interkulturních dovedností.

„Vytvořili jsme nový studijní program, ale teprve studenti mu dají skuteční význam.“

 Uplatnění absolventů

Absolventi a absolventky tohoto studijního programu mají široké možnosti uplatnění jak na lokálním, tak na mezinárodním trhu práce, přičemž se očekává poptávka zejména v oblasti vzdělávání, ve školách, organizacích, vládních a nevládních agenturách a neziskových organizacích, a to zejména tam, kde je potřeba vytváření a implementace politik a praxe rovného přístupu ke vzdělání a začleňování studujících z různorodých prostředí. V soukromém sektoru jsou absolventi a absolventky vyhledáváni jako kouči/facilitátoři v globálních podnicích s cílem podporovat interkulturně inkluzivní prostředí pro multinárodní/interkulturní pracovní síly.

Odkud se k programu hlásí studenti?

Program se teprve rozbíhá, ale uchazeče máme z různých koutů světa. V současnosti například z Myanmaru. Program je otevřen všem bez rozdílu.

 Proč studovat EDI program?

Pokud bych měla uvést jeden hlavní důvod, proč studovat program Education for Diversity and Inclusion, byl by to jeho unikátní interdisciplinární přístup zaměřený na přípravu studujících pro působení na mezinárodním pracovním trhu v oblastech souvisejících se vzděláváním. Program rozšiřuje zaměstnatelnost absolventů díky nabídce kurikula, které kombinuje vzdělávání a psychologii, sociální vzdělávání a speciální a inkluzivní vzdělávání. Tímto způsobem program umožňuje studujícím utvářet a reflektovat jejich kariérní orientaci a profesní sebepojetí přes široké spektrum disciplín. Kromě teoretických znalostí se program zaměřuje na získání praktických dovedností v oblasti interkulturní komunikace, skupinové práce, tutoringu a reflexivní praxe, což studující připravuje na efektivní působení ve vzdělávacích a pedagogických situacích v různorodém a globalizovaném světě.

 

Bez popisku

Markéta Košatková ,

garantka studijního programu EDI a učitelka z pedagogické fakulty  se dlouhodobě snaží o transformaci vzdělávacího prostředí podporou studujících na Masarykově univerzitě nejen v akademické excelenci, ale také v osobnostně-sociálním rozvoji. Akcentuje internacionální rozměr edukace, výuku v mezinárodních týmech, kulturně-senzitivní přístup a extrakurikulární dobrovolnické aktivity. Významným pilířem jejího pedagogického působení jsou strukturální nerovnosti ve vzdělávání, které reflektuje se studujícími prostřednictvím praxí se sociálně znevýhodněnými rodinami.

Baví ji hledat inovace a přemýšlet, čím může studujícím výuku vylepšit, zaměřuje se na podporu budoucích učitelů a učitelek prostřednictvím výuky ve virtuální realitě, která jim umožní opakovaný nácvik pedagogických dovedností v bezpečném prostředí a s akcentem na reflektivní složku edukace. Ve svých dalších projektech se věnuje wellbeingu studujících a výzkumu situací, které pracovníkům s mládeží mohou způsobovat sekundární trauma. Prioritu vidí také v podpoře sociálně znevýhodněných dětí a jejich mnohdy komplikovanou vzdělávací dráhu. Věří, že univerzita má obrovský kapitál pro naplňování celospolečenské role.

 

Studijní program EDI (Education for Diversity and Inclusion)

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity zavedla tento nový program EDI díky Mgr. et Mgr. Markétě Košatkové, Ph.D. a Mgr. Zdeňku Janíkovi, M.A., Ph.D. Program je určen (ale nejen) pro zahraniční studenty a bude vyučován v angličtině. Když už jsme u tohoto programu, přináší moderní a citlivý způsob výuky specifik vzdělávání, diverzity, inkluze a kulturní citlivosti. Studentům jsou nabízeny předměty tří odborných zaměření, mezi něž patří např:

 • Speciální a inkluzivní vzdělávání
  Pedagogika a psychologie
  Sociální pedagogika

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.