Smuteční oznámení – doc. Eva Minářová

Ve věku 80 let zemřela 24. května 2023 doc. Eva Minářová. Smuteční rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 1. června 2023 ve smuteční obřadní síni města Blanska v 16 hodin.

26. 5. 2023

doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.

(1943–2023)

Eva Minářová, dívčím jménem Konečná, se narodila 5. března 1943 v Blansku a s tímto místem jsou spjata také její gymnaziální studia. Jako sedmnáctiletá přišla na Filozofickou fakultu brněnské univerzity, kde si zapsala obory čeština a ruština. V roce 1965 studium ukončila diplomovou prací s názvem Popis a rozbor mluveného jazyka v městě Blansku (Fonologie a morfologie jazyka mladé generace). Po absolvování fakulty učila několik let na středních školách v Boskovicích a v Blansku, v roce 1971 nastoupila již jako odborná asistentka na tehdejší katedru filologie Pedagogické fakulty MU (tehdejší UJEP). Ve své vědecké práci se zpočátku zaměřovala na dialektologii a zkoumání městské mluvy: její rigorózní práce z roku 1972 nese název Fonologický a morfologický popis mluveného jazyka v Blansku. Později se věnovala současnému českému jazyku a stylistice, zejména díky vlivu univerzitního profesora Jana Chloupka. V roce 1981 obhájila na Filozofické fakultě brněnské univerzity kandidátskou disertační práci Jazyk a styl současné politické publicistiky a v roce 1985 získala na téže fakultě docenturu jmenováním pro obor český jazyk.

Z bohaté publikační činnosti Evy Minářové je třeba vyzvednout zejména její práce stylistické. Podílela se na vzniku několika kolektivních monografií, většinou ve spolupráci s Marií Čechovou, Marií Krčmovou a Janem Chloupkem. Je spoluautorkou Stylistiky češtiny (1991), Stylistiky současné češtiny (1997), Současné české stylistiky (2003) a Současné stylistiky (2008). Svou erudovanost v oblasti stylistiky a důkladnou znalost jazyka současné publicistiky prokázala v samostatné monografii Stylistika pro žurnalisty (2011), která byla odměněna Cenou děkana Pedagogické fakulty MU za významný tvůrčí čin. V roce 2013 se vedle toho stala nositelkou Stříbrné medaile MU.

Studující i vyučující na brněnské pedagogické fakultě si dodnes spojují jméno docentky Minářové s výukou stylistiky a didaktiky slohového vyučování. Byla autorkou řady vysokoškolských skript, např. Slohové vyučování (1996) a Stylistika češtiny (2009). Podílela se také na tvorbě či recenzování učebnic pro základní školy. Je např. spoluautorkou učebnice Český jazyk pro 5. ročník (1998) a s kolegy z tehdejší katedry českého jazyka vytvořila v letech 1998–2003 souvislou řadu cvičebnic pro 6.–9. ročník ZŠ Čeština hravě a Slovník jazykovědné terminologie k učebnicím českého jazyka pro základní školy (2001).

V letech 1998–2012 zmíněnou katedru českého jazyka také vedla, přičemž do paměti svých podřízených se zapsala svou přátelskou povahou a lidským přístupem. Významnou měrou přispěla i k udržení mnohaleté tradice při pořádání aktuálních přednášek pro učitele základních a středních škol Forum bohemicum. Až do odchodu do důchodu se doc. Minářová aktivně podílela na vědecké a pedagogické činnosti nově vzniklé katedry českého jazyka a literatury (2012), publikovala rovněž odborné práce a přednášela o stylistice doma i v zahraničí. Smutná zpráva o jejím tichém odchodu zasáhla její katedru i celou akademickou obec fakulty dne 24. května 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.