Rozhovor s proděkanem T. Janíkem o HR Award

Gabriela Čuprová

Foto: Daniel Kunzfeld

Pedagogická fakulta MU se v prosinci 2019 přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Etického kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Od té doby fakulta usiluje o prestižní logo HR Award udělované za strategie vedoucí ke zvyšování kvality pracovního prostředí.

V čem vidíte, pane proděkane, největší přínos HR Award?

HR Award je ocenění, které získávají univerzity a další výzkumné instituce, pokud prokážou, že mají kvalitní personální strategie a dobře pečují o své zaměstnance, to znamená podporují je v profesním růstu, vytvářejí atraktivní a transparentní pracovní prostředí, což vede k tomu, že jsou vyhledávány kvalitními uchazeči o práci. Kromě toho, ocenění HR Award zlepšuje pozici instituce v soutěžích o grantové prostředky (např. Horizon 2020 nebo TA ČR). 

Jaké aktivity vedoucí k zisku HR Award nyní na fakultě probíhají?

Na naší fakultě se práci s lidmi věnujeme dlouhodobě - hodnocení pracovníků probíhá každoročně, podpora zaměstnanců v jejich rozvoji nabývá různých forem, oporu pro naše rozhodování a jednání máme v interních směrnicích, na druhou stranu je zde vždy prostor pro zlepšení. Pracovníci by přivítali ještě další formy podpory a také vyšší míru transparentnosti a informovanosti. Aktivity vedoucí k ocenění HR Award dávají možnost se všemi těmito otázkami na fakultě zabývat. V první etapě půjde o zjišťování toho, jak pracovníci fakulty vnímají pracovní podmínky, jaké vidí rezervy a jaké mají potřeby se dále rozvíjet apod. Na to má navazovat druhá etapa, v níž se mají navrhnout a zavádět konkrétní opatření směřující ke zlepšení pracovního prostředí.

Jak konkrétně si to můžeme představit?

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli potřebujeme zmapovat situaci, vytváříme určité platformy, na nichž mohou pracovníci projevit své názory a dát návrhy na zlepšení. Se zástupci skupin pracovníků (např. vedoucí pracovníci fakulty, řešitelé výzkumných projektů, výzkumníci ze zahraničí, doktorandi) vedeme diskuse (focus group). Ze zástupců všech stupňů akademické kariéry od magistrů po profesory jsme utvořili stálou pracovní skupinu, v níž probíráme principy kvalitního přístupu k práci s lidmi na naší fakultě, resp. na univerzitě. Velmi důležitou aktivitou je dotazníkové šetření mezi našimi akademickými pracovníky.

Můžete mi k dotazníkovému šetření říct něco bližšího?

Jeho cílem je získat názory zaměstnanců pracovním podmínkám - v dotazníku se objevují otázky týkající se výběru nových zaměstnanců, etiky ve výzkumu, profesního přístupu apod. Šetření probíhá od 10. 2. do 25. 2. 2020 v Informačním systému MU a budeme rádi, pokud se do něj zapojí co nejvíce našich kolegyň a kolegů. 

Proč je to důležité a jak se s tím bude dál pracovat?

Názory zaměstnanců jsou důležité pro zvažování a nastavování dalších kroků, které by měly vést k získání ocenění HR Award, měly by se promítnout do strategických záměrů fakulty a měly by vyústit do zkvalitnění a tím do vyšší spokojenosti lidí na fakultě. 

O HR Award na Pedagogické fakultě MU

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.