Rok s logem HR Award

29. 4. 2022

Dne 23. 4. 2021 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity rozšířila řady držitelů prestižního ocenění HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí. K dnešnímu dni se jedná celkem o 667 organizací, které prokázaly excelentní péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí a implementují personální strategii (The Human Resource Strategy for Researchers – HRS4R). Ačkoliv je tato strategie primárně určena pro výzkumné pracovníky a pracovnice, Pedagogická fakulta MU její principy aplikuje šířeji ‒ na všechny své zaměstnance a zaměstnankyně.

V uplynulém roce se odehrálo mnoho aktivit, které s HR Award souvisely: proběhl nespočet vnitřních diskuzí, jednání na fakultní i univerzitní úrovni. Vznikly různé pracovní skupiny, které detailněji probíraly možnosti, změny i návrhy na uzpůsobení personální politiky s cílem implementace opatření a změn vedoucí ke kvalitnějšímu řízení lidských zdrojů a větší spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň fakulty. Naší snahou bylo dosažení konsenzu všech zainteresovaných stran. Péče o lidské zdroje je dlouhodobým procesem, který pracovní skupina HR Award analyzuje, optimalizuje, posouvá a rozvíjí za velké podpory vedení PdF MU. V této – implementační – fázi bylo mnoho aktivit realizováno na pozadí“, byly skryté před zraky vás, zaměstnanců a zaměstnankyň, jelikož se týkaly procesních změn. Snahou pracovní skupiny je zejména uplatnitelnost změn v praxi a jejich udržitelnost do budoucna. Ocenění HR Award je prospěšné i v tom, že pomáhá otevírat široké spektrum témat, která jsou v zájmu fakulty, vychází ze strategických cílů či „přání“ svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Oblasti, které v tomto roce řešíme, vychází z akčního plánu, který spolu s detailnějšími informacemi naleznete na stránkách HR Award.

Nyní již za sebou máme několik zajímavých výstupů:

 • Vědci a vědkyně PdF sdíleli (dne 9. 6. 2021) své projekty na mezikatederním setkání nazvaném Výzkumné symposium 2021: témata projektů řešených na PdF MU. Symposium bylo členěno na pedagogickou, oborově-didaktickou a interdisciplinární sekci, zastoupen byl i juniorní výzkum. Vzhledem k velkému ohlasu na akci je záměrem fakulty její každoroční opakování.
 • Oddělení projektové podpory nově zprostředkovává v záložce „projekty“ kompletní přehled aktuálních výzev rozvojových i výzkumných projektů, informace k operačním programům, interním, národním i mezinárodním projektům. Stránky informují o hlavní činnosti pracoviště a o možnostech podpory v různých fázích projektu.
 • Proběhl audit rovných příležitostí, jenž sloužil jako podklad pro vypracování Plánu genderové rovnosti Masarykovy univerzity na léta 2022–2024 (GEP MU). Audit umožnil zmapování situace na PdF, otevřel témata spojená s genderovou rovností a diverzitou a navrhl opatření pro zkvalitnění pracovních podmínek na fakultě pro další období. Udělení loga HR Award a vytvoření GEP MU zvýhodňuje žadatele a žadatelky naší fakulty při podávání projektů Horizon Europe.
 • V rámci podpory výzkumu jsme vytvořili webové stránky pro Podporu publikování, které slouží k propagaci nástrojů podporujících publikační činnost, popisují fáze publikačního procesu, nabízí vhodné zdroje, odkazy a jiné relevantní informace včetně kontaktních osob. Je zastoupena i problematika vědeckých indikátorů a proofreaderů. Stránky budou spuštěny v týdnu od 23.5.2022 (více zde).
 • Dne 11. 2. 2021 byla slavnostně otevřena (Post)doktorandská škola zaměřující se na potřeby začínajících výzkumných pracovníků a pracovnic. Nabízí jim podporu, vzdělávací metodologické workshopy a umožňuje formální i neformální setkávání. Škola také navazuje spolupráci s evropskými univerzitami, které koncept tzv. doctoral schools rozvíjí. O doktorandských programech na PdF MU nově informuje také propagační materiál Skládačka“.
 • Nastavili jsme kompletní systém podpory pro adaptaci nově zaměstnaných ‒ vznikla sada materiálů, které mají usnadnit nástup na PdF MU, „interní Wikipedie“ Nově zaměstnaní přibližuje adaptační proces a samotnou podporu poskytuje i mentora či mentorky. Za velmi přínosný dokument považujeme Příručku pro nově nastupující do pracovního poměru na PdF, která je určena pro nové i současné zaměstnance a zaměstnankyně fakulty, obsahuje nástroje nezbytné pro práci, užitečné zdroje a informace (např. o chodu a fungování instituce, o vědě a výzkumu, výuce atd.).
 • Podporujeme osoby ucházející se o zaměstnání na Pedagogické fakultě, stránky Kariéra a uplatnění poskytují nabídku volných míst, ucelený přehled benefitů na PdF MU, základní informace pro zahraniční zaměstnané osoby a FAQs. Podpora této oblasti se odehrává i na jiných fórech, dochází např. k úpravám interního informačního systému pro správu výběrových řízení.
 • Usnadňujeme orientaci, stránky všech pracovišť děkanátu byly doplněny o komplexní informace o jejich činnosti, kontaktní osoby atd. Úsek marketingu a vnějších vztahů vytvořil o své činnosti přehlednou infografiku.
 • Aktivity HR Award provází i mezinárodní přesah a internacionalizace – postupně překládáme vybrané vnitřní normy a materiály do anglického jazyka. V roce 2021 bylo vytvořeno a realizováno 12 COIL kurzů s virtuální mobilitou cca 100 domácích a 70 zahraničních studujících. Vyučující realizující COIL kurzy a další internacionalizační aktivity v domácím prostředí (internationalisation at home) prezentovali zkušenosti s virtuální a COIL výukou na fakultní konferenci „Praxe v internacionalizaci“ dne 25. 1. 2022. Tandemové lekce domácích a zahraničních lektorů v důsledku COVIDové situace probíhaly pouze omezeně.
 • Vedoucí akademických pracovišť měli možnost využít komplexního systému vzdělávání – seminářů zaměřených na leadership, řízení lidských zdrojů, rozvoj měkkých dovedností, nábor a výběr, public relations, genderovou problematiku rovných příležitostí atd. Této oblasti vzdělávání bude pracovní skupina věnovat svoji pozornost i nadále.
 • PdF MU zvyšuje povědomí o genderové dimenzi napříč fakultou, a to skrze dílčí aktivity, návrhy i opatření (více zde). Jako příklad lze uvést úpravu vizuální prezentace webových stránek pro studující, která nyní zobrazuje muže i ženy, nebo zakomponování genderově citlivého jazyka do nově vznikajících a revidovaných vnitřních dokumentů fakulty.

Výše uvedené výstupy svědčí o záměru Pedagogické fakulty být fakultou, která naplňuje roli kvalitního a náročného zaměstnavatele prosazujícího principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace, podporujícího dosažení profesních cílů a slaďování pracovního a osobního života všech zaměstnanců a zaměstnankyň; fakultou se silnou, otevřenou a demokratickou vnitřní kulturou hledající konsenzus při klíčových rozhodnutích a respektující etické a profesní standardy (viz Strategický záměr Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na léta 2021–2028).

O dalších aktivitách vás budeme průběžně informovat skrze webové stránky HR Award. Přijměte také pozvání na informační seminář, který se uskuteční v červnu 2022.

S poděkováním za vaši pomoc a podporu Tým HR Award


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.