Prohlášení děkana k tématu nevhodného chování

Prohlášení děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity k tématu nevhodného chování v kontextu uveřejněných článků na webu Seznam Zprávy

30. 1. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás naposledy oslovil ve funkci děkana naší fakulty. Představoval jsem si, že se rozloučím pozitivnějším sdělením, ale to bohužel není možné s ohledem na závažná sdělení, která se prolínají publikovanými texty na portále Seznam Zprávy. Dovolte mi, abych se k celé situaci vyjádřil, a doplnil tak „mediální zkratku“ celého sdělení.

Předně bych rád popisované incidenty důrazně odsoudil, jsou zcela neslučitelné s hodnotami, ke kterým se dlouhodobě hlásíme. Jsou také zcela nepřijatelné v prostředí, kde připravujeme budoucí pedagogy a nejsou obhajitelné ani v jakýchkoliv pracovních kolektivech. Argument plnoletosti nevyvažuje moc, kterou my jako vyučující nebo vedoucí pracovníci máme. Osobně mi je z popisovaných situací zle, sám mám dceru ve věku našich studentek, která studuje na naší fakultě. Proto mé prohlášení nemá formální podobu, přál bych si totiž, aby mělo reálný dopad do našeho prostředí a do našeho způsobu uvažování. Sexuální obtěžování je závažné obvinění, proto prosím přijměme na úrovni každého z nás taková opatření, aby k podobným situacím nemohlo docházet a odmítněme tento způsob jednání!

Dovolte mi, abych se jako představitel instituce také omluvil všem studujícím i absolventkám, pokud během studia musely čelit nevhodnému způsobu jednání. Moje nástupkyně přijme taková opatření, aby k podobným situacím již nemohlo docházet.

Zmíněné texty na Seznam Zprávách vytvářejí nyní mediální obraz instituce, která tyto případy přehlíží. Masarykova univerzita má přitom jako jedna z prvních vysokých škol v České republice přesně nastavený systém, jak v podobných případech postupovat.

První podnět obdržela tzv. kontaktní osoba fakulty loni v květnu. Studující vyslechla a podala zprávu celouniverzitní řešitelce, která provedla šetření a předala mi veškeré podklady v červnu loňského roku. Po prostudování podkladů jsem se rozhodl pro přísnější postih, a to i přesto, že řada skutků byla nepodložená či byla rozporována jinými výpověďmi. Zároveň jsem vycházel z velmi dobrého anonymního hodnocení obou pracovníků, které je dostupné prostřednictvím předmětové ankety v univerzitním informačním systému. Pokud bych si metaforicky vypůjčil terminologii z disciplinárního řádu fakulty, pak jsem neudělil „napomenutí“, ale „podmínečné vyloučení“. Za dané situace se jednalo o přísný postih, a to i s ohledem na skutečnost, že studující chtěli situaci řešit zejména proto, „aby se již nic podobného neopakovalo“ a necítily se bezprostředně ohroženy. Tento postih v podstatě znamenal, že bude-li se podobné jednání opakovat, pak se bude jednat o velmi hrubé porušení pracovních povinností se všemi následky. Zároveň jsem příslušnému pracovišti uložil, aby vypracovalo „vnitřní kodex“, se kterým by souhlasili i studující, který by zohledňoval kontaktní výcvikové činnosti a jejich specifika a který by zajistil, aby samotné prostředí výuky bylo pro všechny zúčastněné příjemné. V listopadu jsem pak obecně informoval celou fakultní obec (zvlášť studující a zaměstnance) o tomto případu a všechny jsem seznámil se způsoby, jak daným situacím předcházet a jak postupovat, pokud se s nevhodným chováním setkají. Do minulého týdne jsem nedostal žádný nový negativní podnět.

Texty v Seznam Zprávách odbrzdily emoce a mimo výhrůžné maily dostáváme další podněty od studujících a absolventek, sociální sítě se plní pikantnostmi. Občas slyším, „že se to přece vědělo“ a z toho je mi nejsmutněji. Pokud je to pravda, pak by celý případ byl dokladem lidské lhostejnosti a kladu si otázku, proč jsem daný podnět neobdržel dříve, proč ho nedostal můj předchůdce. Všechny stížnosti, které jsme během mého funkčního období řešili, byly řádně prošetřeny, a pokud to povaha věci umožnila, byla zjednána i okamžitá náprava (poslední audit řešení stížností na fakultě byl proveden v loňském roce).

Vážené kolegyně a kolegové,

přestože nyní předávám fakultu s tímto břemenem, věřím, že budoucí paní děkanka Simona Koryčánková vše řádně s ohledem na lidskou důstojnost všech aktérů prošetří a nastaví systém, který bude předcházet podobným situacím.

Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za dosavadní spolupráci, věřím, že vše, čeho se nám podařilo společně dosáhnout, přetrvá, a to negativní se stane impulsem pro změnu.

S přáním všeho dobrého

Jiří Němec

děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.