Získali jsme ocenění HR Excellence in Research Award

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity získala 23. 4. 2021 mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award (dále „HR Award“). Ocenění je vnímáno jako mezinárodní standard pro nastavení pravidel kvality v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Certifikaci uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R, respektují 40 principů Evropské Charty a Kodexu.

5. 5. 2021

Naše cesta k získání HR Award

Počáteční fáze (Initial Phase)

Proces získání HR Award byl zahájen přihlášením Pedagogické fakulty MU k principům Evropské Charty a Kodexu dne 4.12.2019 zasláním Endorsement letter Evropské komisi. Vyjádřili jsme závazek fakulty získat ocenění HR Award, zavádět koncepci strategického řízení lidských zdrojů a zkvalitňovat naše pracovní podmínky.

Realizovali jsme dotazníkové šetření mezi akademickými zaměstnanci a zaměstnankyněmi a Focus groups (10.2.–25.2.2020). Účelem bylo získat zpětnou vazbu na vnímání a naplňování principů na naší fakultě.

Sesbírané informace sloužily jako podklad pro vypracování Gap analýzy, která zmapovala oblasti, které neodpovídaly principům a odkryly příležitosti pro zlepšení. Jednotlivé oblasti s akcemi jsme sestavili do podoby Akčního plánu, který má být implementován v následujícím dvouletém období. Zmapovali jsme politiku organizace náboru a výběru zaměstnanců a zaměstnankyň do podoby přehledného kontrolního listu (OTM-R checklist).

Zpracované dokumenty jsme předložili hodnotitelům Evropské komise koncem roku 2020 a čekali jsme na jejich zhodnocení a udělení ocenění, které jsme měli původně obdržet začátkem roku 2021. V březnu tohoto roku nás Evropská komise informovala o posunu termínu vydání rozhodnutí, a to v horizontu dvou měsíců. Certifikaci HR Award udělila Evropská komise Pedagogické fakultě 23. 4. 2021, kdy jsme se zařadili mezi certifikované instituce HR Award, celkově se jednalo o 594 institucí v Evropě a 35 institucí v České republice.

Kde se nacházíme?

Implementační fáze (Implementation Phase)

Udělením certifikace se přesouváme do implementační fáze procesu HR Award, kdy budeme nastavovat procesy a postupovat dle dílčích aktivit schváleného akčního plánu do praxe, a to v průběhu následujících 24 měsíců.

Před vypršením této lhůty budeme zpracovávat průběžné (Interim) hodnocení, kdy popíšeme realizaci aktivit a plnění kroků akčního plánu. Sestavíme nový akční plán pro nadcházející období (23.4.2023‒23.4.2026) a opět poskytneme materiály ke zhodnocení Evropské komisi. V případě schválení dojde během následujících 36 měsíců k implementaci nového akčního plánu (opět bude následovat hodnocení z řad Evropské komise).

Kam směřujeme?

Fáze obnovení ocenění HR Award (Award Renewal Phase)

Interní hodnocení instituce (recertifikace) je realizováno externí skupinou nezávislých hodnotitelů jmenovaných Evropskou komisí, je doprovázeno zhodnocením rozvoje instituce a také návštěvou instituce. V této fázi může být instituci logo HR Award odebráno, což by mělo za následek zákaz použití ocenění HR Award s možností opětovného zažádání až za 3 roky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.