GA ČR 2022: vyhlášení veřejné soutěže

23. 2. 2021 Jana Veličková

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejné soutěže na podporu grantových projektů v základním výzkumu s počátkem řešení od 1.1.2022.

Projekty Junior Star a Postcoc Individual Fellowship - outgoing jsou pak určené právě začínajícím výzkumníkům s titulem Ph.D.

Harmonogram podávání přihlášek na PdF: 

do 5.3.2021 -  prosím všechny zájemce o podání projektu, aby se přihlásili na jjancikova@ped.muni.cz
od 23.2. - individuální práce navrhovatelů na podání projektu: založení projektu v aplikaci GRIS, vyplnění projektové přihlášky, konzultace s OPP, založení návrhu projektu v ISEP

23.3. -  uzávěrka vyplněných projektových přihlášek na PdF 

23.3. - 1.4. kontroly a opravy projektových přihlášek na OPP (3-5 kol oprav jedné přihlášky)

(2.-5.4. VELIKONOČNÍ SVÁTKY)

6.-7.4. - finalizace projektů, schvalování v ISEP

8.4. - uzávěrka veřejné soutěže GA ČR - odeslání návrhů projektů

 

Upozornění: návrhy projektů GA ČR se píší v anglickém jazyce; lidé zapojení do projektu jsou placení mzdou z úvazku na projektu. Výše mzdy se odvíjí od průměrné mzdy na PdF MU a řídí se rovněž pravidly zadávací dokumentace. 

Registrace do aplikace GRIS pro podávání projektů: gacr.cz - Grantová aplikace (vpravo nahoře) 
Uchazeči mohou podávat návrhy grantových projektů v oborech:
a. technické vědy,
b. vědy o neživé přírodě,
c. lékařské a biologické vědy,
d. společenské a humanitní vědy,
e. zemědělské a biologicko-environmentální vědy.
 I. Standardní projekty
 Projekty základního výzkumu, předpokládaná doba řešení je 2-3 roky.

 II. Projekty Junior Star
Skupina grantových projektů JUNIOR STAR, schválená usnesením vlády ze dne 16. prosince 2019 č. 923, je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Cílem této skupiny grantových projektů je podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědecké osobnosti s originálním myšlením se tak umožní realizace vlastních vědeckých cílů v poměrně raném stadiu vědecké kariéry. 
Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu, který se uchází o podporu grantu JUNIOR STAR, může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu. Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2013. Toto rozhodné datum se u osob pečujících o nezletilé děti posouvá zpětně o dobu strávenou na mateřské a rodičovské dovolené; u osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, se posouvá zpětně o dobu pracovní neschopnosti; posouvá se zpětně také o dobu trvání jiných obdobných dlouhodobých zákonných překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka / blízkou osobu). Tyto skutečnosti uvede navrhovatel v návrhu projektu ve formulářích A a D1. 
Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost. Za významnou mezinárodní vědeckou zkušenost lze považovat získání titulu Ph.D. v zahraničí, dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D. studia či po jeho skončení, dále pak krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci, popřípadě spolupráci se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace. Úroveň této mezinárodní zkušenosti bude jedním z hodnoticích kritérií. Tuto zkušenost je nutno popsat v návrhu projektu v Části A a D1. Navrhovatel musí být zároveň autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci. 
Návrh projektu je možné podat i před termínem konání obhajoby, navrhovatel musí k návrhu projektu přiložit čestné prohlášení školitele nebo navrhovatele, že lze předpokládat, že doktorská práce bude obhájena do 30. září roku vyhlášení veřejné soutěže ve smyslu článku 3.2. (13) této zadávací dokumentace a doklad o získání akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) zaslat Grantové agentuře České republiky nejpozději do 10. října roku vyhlášení soutěže. 

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů JUNIOR STAR je 1. 1. 2022 a ukončení 31. 12. 2026.


III. Mezinárodní projekty
Projekty základního výzkumu, předpokládaná doba řešení je 2-3 roky.
Bilaterální projekt musí mít jednoho českého a jednoho zahraničního navrhovatele ze zemí, se kterými má GA ČR uzavřené Memorandum o spolupráci (MOST – Tchaj-wan, NRF – Korea, FAPESP – Brazílie).

IV. Postdoc Individual Fellowship - incoming
Jedním z cílů skupiny grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v České republice po dobu řešení projektu, tedy po dobu 3 let. Tato skupina grantových projektů tak pomůže oživit strukturu základního výzkumu v ČR tím, že umožní příchod talentovaných postdoktorandů ze zahraničí do českých výzkumných organizací, popřípadě návrat talentovaných vědců do ČR po absolvování vědeckého pobytu v zahraničí. Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele a předpokládá se, že tento řešitel bude pracovat výhradně na tomto POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projektu. V této skupině grantových projektů mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení kvalitních výsledků spadajících alespoň do jedné z kategorií výsledků základního výzkumu definovaných v Metodice hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory platné pro příslušné období
Navrhovatelem, který se uchází o podporu grantu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, může být pouze vynikající vědecký pracovník na začátku kariéry s dlouhodobou zahraniční zkušeností zabývající se základním výzkumem, kterému bude umožněna realizace jeho vlastního vědeckého záměru na instituci v České republice po celou dobu řešení projektu, tedy po dobu 3 let trvání projektu. Za dlouhodobou zahraniční zkušenost lze považovat nejméně 2 roky z posledních 3 let, a to formou doktorského studia v zahraničí nebo formou zaměstnání na zahraniční vědecké instituci, popřípadě kombinovaně.
Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2017. Toto rozhodné datum se u osob pečujících o nezletilé děti posouvá zpětně o dobu strávenou na mateřské a rodičovské dovolené; u osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, se posouvá zpětně o dobu pracovní neschopnosti; posouvá se zpětně také o dobu trvání jiných obdobných dlouhodobých zákonných překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka / blízkou osobu). Tyto skutečnosti uvede navrhovatel v návrhu projektu v části A a D1.
Návrh projektu je možné podat i před termínem konání obhajoby, navrhovatel musí k návrhu projektu přiložit čestné prohlášení ve smyslu článku 3.2. odst. (13) této zadávací dokumentace a doklad o získání akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) zaslat GA ČR nejpozději do 10. října roku vyhlášení soutěže.

V. Postcoc Individual Fellowship - outgoing
Jedním z cílů skupiny grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci. Předpokládá se, že v souladu s vědeckým záměrem projektu bude délka dlouhodobé zahraniční vědecké stáže činit 730 dní. Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele a předpokládá se, že tento řešitel bude pracovat výhradně na tomto POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projektu. V této skupině grantových projektů mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení adekvátního počtu kvalitních výsledků spadajících alespoň do jedné z kategorií výsledků základního výzkumu definovaných v Metodice hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory platné pro příslušné období.
Navrhovatelem grantu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING může být pouze vynikající vědecký pracovník na počátku kariéry působící na některé instituci v České republice, zabývající se základním výzkumem. Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2017. Toto rozhodné datum se u osob pečujících o nezletilé děti posouvá zpětně o dobu strávenou na mateřské a rodičovské dovolené; u osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, se posouvá zpětně o dobu pracovní neschopnosti; posouvá se zpětně také o dobu trvání jiných obdobných dlouhodobých zákonných překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka / blízkou osobu). Tyto skutečnosti uvede navrhovatel v návrhu projektu v části A a D1. Návrh projektu je možné podat i před termínem konání obhajoby, navrhovatel musí k návrhu projektu přiložit čestné prohlášení ve smyslu článku 3.2. odst. (13) této zadávací dokumentace a doklad o získání akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) zaslat GA ČR nejpozději do začátku řešení projektu. 
Plánovanou zahraniční vědeckou stáž navrhovatel popíše v návrhu projektu v Části A, B a C. Předpokládaná délka trvání zahraniční vědecké stáže činí 730 dnů, přičemž aby následně mohl být ukončený projekt hodnocen jako „splněno“ , je nutné tuto stáž absolvovat alespoň v délce 670 dnů. Zahraniční vědecká stáž musí být absolvována pouze na jednom pracovišti. Den zahájení řešení projektu musí být současně dnem zahájení zahraniční vědecké stáže. Po skončení zahraniční vědecké stáže musí navrhovatel (následně řešitel) absolvovat řešení projektu na pracovišti příjemce, a to po dobu minimálně 365 dní. POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projekt může být jedné osobě udělen jen jednou. Pokud bude projekt ukončen ze zdravotních důvodů, z důvodu odchodu řešitele na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo z důvodu jiných dlouhodobých zákonných překážek výkonu práce, může se takový vědecký pracovník účastnit veřejné soutěže znovu

 

Více informací zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.