Pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ

Cílem webinářů je poskytnout pedagogickým pracovníkům, studentům VŠ a dalším zájemcům o tuto tematiku základní vhled do výuky češtiny a rovněž do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávání.

Webináře budou zaměřeny především na práci s žáky z Ukrajiny a proběhnou ve spolupráci Katedry českého jazyka a literatury, Katedry sociální pedagogiky a Institutu výzkumu školního vzdělávání. Účastníci obdrží praktické informace k jednotlivým oblastem výuky, odkazy na dostupné materiály, tipy a metodická doporučení pro posílení kompetencí při každodenní práci s jedinci s OMJ, zejména žáky na ZŠ.

Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) poskytnutý MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (dále jen PPSŘ) pro roky 2022-2025.

Webináře proběhnout dle přiloženého harmonogramu online přes Zoom a budou se věnovat aktuálním tématům této problematiky.

Záznamy uskutečněných webinářů

Český vzdělávací systém: možnosti podpory žáků s OMJ a pedagogů při práci s nimi 21. 4. 2022

Informace o webináři

Webinář Vás seznámí s pohledem českého vzdělávacího systému na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků-cizinců, jaké jsou možnosti podpory pro žáky i pedagogy, kde hledat tuto podporu a co se změnilo s příchodem ukrajinských uprchlíků do ČR.

Seminářem provází:

Video

Základní podobnosti a rozdíly mezi českým a ukrajinským školstvím 28. 4. 2022

Informace o webináři

Cílem workshopu je představit systém vzdělávání na Ukrajině, zdůraznit podobnosti a rozdíly mezi českým a ukrajinským vzdělávacím systémem. Klademe si otázku: Na co se připravit, když do naší třídy přijde dítě se zkušeností z ukrajinské školy? Konkrétně popíšeme: architekturu ukrajinského vzdělávacího systému, vybraná specifika ukrajinského povinného vzdělávání, legislativní úpravu Nová ukrajinská škola. Pokusíme se zodpovědět specifické dotazy z praxe.

Seminářem provází:

Video

Co dělat, když mám ve výuce žáky, kteří neumí česky? 4. 5. 2022

Informace o webináři
Nejen vzhledem k aktuálnímu vývoji na Ukrajině lze předpokládat, že se bude v následujících měsících (a letech) ve školách zvyšovat počet žáků, kteří doma mluví jiným jazykem, než je čeština. Webinář představí základní výukové přístupy pro učitele různých předmětů na základní škole (vč. naukových), které jsou citlivé vůči jiným jazykům žáků, než je jazyk výuky (translanguaging, LAP apod.). Dále budou naznačeny možnosti na úrovni školy, jak pracovat s žáky, kteří nemluví česky. Webinář bude vycházet z reálných zkušeností škol v Rakousku a Německu, které se potýkaly s podobnou situací v letech migrační krize.


Seminářem provází:

Video

Z čeho učit? Jaký je rozdíl mezi češtinou pro Čechy a češtinou pro děti s OMJ. Rozdíly ve výuce věkových skupin 11. 5. 2022

Informace o webináři

Seminářem provází:

Video

Využití alternativních metod ve výuce češtiny pro žáky s OMJ 19. 5. 2022

Informace o webináři
Webinář se zaměřuje na možnosti využití vybraných metod a postupů ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka. Většina z nich rozvíjí schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu, vede k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a napomáhá k aktivnímu začlenění do společnosti. Vybrané metody slouží ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka nejen k motivaci a rozvoji psaní a mluvení, nezbytných k běžnému dennímu kontaktu, vede k podpoře vzdělávání a úspěšnému testování znalostí, především ale podporuje integraci těchto žáků do běžného života.


Seminářem provází:

Video

Jaké jsou materiály a aplikace vhodné do výuky (nejen) OMJ, a kde je hledat? 25. 5. 2022

Informace o webináři

Seminářem provází:

Na webináři se seznámíte se základními materiály a portály, vhodnými k výuce dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Stranou nezůstanou ani aplikace, ať už zaměřené na vzdělávání příchozích uprchlíků z Ukrajiny či ostatních žáků-cizinců. Okrajově bude zmíněn návod na tvorbu vlastních pracovních listů, bez kterých se výuka žáků s SVP v mnoha případech neobejde.

Video

Kulturně senzitivní přístup ve vzdělávání: definice, specifika, tipy a triky 1. 6. 2022

Informace o webináři

Seminářem provází:

Cílem workshopu je představit specifika kulturně citlivého přístupu ve vzdělávání. Vycházíme z premisy, že kultura, ve které člověk žije a vyvíjí se, utváří zásadní determinanty pro rozvoj jeho osobnosti. Seznámíme pedagogy a pedagožky s konkrétními tipy vhodnými pro rozvoj vzájemné interkulturní komunikace. Konkrétně popíšeme: vybrané teorie interkulturní komunikace a jejich význam pro praxi, modely interkulturní senzitivity.

Video

Komunikace s cizincem - neverbální a verbální komunikace v češtině 8. 6. 2022

Informace o webináři

Seminářem provází:

Cílem setkání je představení a procvičení základních principů zefektivňující komunikaci s nerodilými mluvčími češtiny. Předmětem zájmu je hlavně formální komunikace, formulování pokynů a instruktáž, a to jak psaná, tak mluvená. Poukážeme na typické problémy při verbální komunikaci s cizincem a navrhneme vhodnější řešení (konkrétní způsoby simplifikace češtiny pro komunikaci s nerodilým mluvčím). Přehledově představíme také potenciálně problematické aspekty neverbální komunikace s cizincem.

Video

Práce s rodiči příchozích: interkulturní komunikace a kulturní specifika 14. 6. 2022

Informace o webináři

Seminářem provází:

Na workshopu představíme konkrétní adaptační strategie příchozích do hostitelské společnosti a vysvětlíme si, jak mohou tyto strategie ovlivňovat situaci ve školním prostředí. Dále se budeme věnovat specifikům kulturních dimenzí a jejich promítnutí do výchovně vzdělávacího procesu.

Video

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.