Zelená fakulta

Pedagogická fakulta se ve své každodenní činnosti systematicky věnuje oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí.

Fotovoltaická elektrárna

Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 2006 a v době svého vzniku byla největší v Česku. V roce 2022 vyrobila 30 555 KWh elektřiny, což odpovídá 5 % celkové spotřeby elektřiny v objektech fakulty. V současné době probíhá zpracování studie proveditelnosti nové fotovoltaické elektrárny pro případnou budoucí realizaci na adrese Poříčí 31A (CVIDOS).

Retence srážkových vod

Fakultní zahrada Kejbaly zachytává srážkové vody k následnému zalévání rostlin. Fakulta má také umístěnou podzemní retenční nádrž srážkových vod u průjezdu ul. Ypsilantiho a další 4 retenční jímky srážkových vod blízko budovy Poříčí 31A. Všechny tyto jímky slouží k uchování srážkových vod, aby nedošlo k přetížení kanalizačního systému během silných dešťů. Připravuje se studie, která se zaměří na zadržování a následné využití vod v areálech fakulty. Součástí studie bude také řešení možnosti využití srážkových vod pro zalévání travnatých ploch v těchto areálech.

Spotřeba pitné vody

Fakulta disponuje smart vodoměry a aktivně monitoruje případné výkyvy odběru vody nad rámec běžné spotřeby. Např. díky danému smart vodoměru instalovanému v areálu botanické zahrady v Kejbalech byl zjištěn nadměrný „odběr“/únik vody ve dnech pracovního volna, na základě tohoto zjištění byla identifikována závada na potrubí rozvodu vody.

Vytápění objektů

Vytápění objektů Poříčí 7, Ypsilantiho, Poříčí 31 a Poříčí 31A zajišťují Teplárny a. s. horkovodem. V budově Poříčí 9 byly v roce 2021 nainstalovány 3 nové kondenzační kotle, které slouží nejen k vytápění, ale také k ohřevu teplé vody.

Režim vytápění budov je přizpůsoben aktuálnímu provozu fakultních budov, aby budovy nebyly vytápěny v době, kdy je fakulta prázdná. Vytápění se zároveň odvíjí i od monitoringu venkovní teploty, což přináší další úspory.

Spotřeba elektřiny, systém chlazení a vzduchotechnika budov

Fakulta se snaží dosáhnout snížení energetické náročnosti osvětlení prostřednictvím výměny svítidel za LED technologii ve všech rekonstruovaných prostorech. Vzhledem k finanční náročnosti provozu chlazení a vzduchotechniky způsobenou nárůstem cen energií fakulta v zimním období 2022/2023 doporučila vypnout všechna zařízení centrálně nebo v rozvaděčích a navrhla využívání přirozeného větrání okny. Vzduchotechnika a chlazení fakulta zprovozňuje průběžně od června 2023 s ohledem na venkovní teploty a provoz v jednotlivých místnostech.

Třídění odpadu

V areálech fakulty jsou umístěny odpadní nádoby a kontejnery na směsný odpad, sklo, papír, plasty a bioodpad, boxy na použité baterie a tonery. Tyto druhy odpadů a další (např. vyřazené elektrospotřebiče, poškozený vyřazený nábytek atp.) jsou odváženy z areálů k ekologické likvidaci odbornou firmou.

Instalace výdejníku pitné filtrované vody

Na fakultě proběhla instalace filtrační stanice LOKNI, ve které si studenti a zaměstnanci mohou natočit filtrovanou vodu (perlivou i neperlivou) do své vlastní láhve. Filtrační stanice se nachází v 1.PP u Konferenční a relaxační místnosti (RUV). Výdejník vede ke snížení množství PET lahví a zátěže vzniklé zásobováním a dopravou nápojů. Záměrem je dokoupení dalších dvou výdejníků po dokončení rekonstrukce děkanátu  a pracoven personálního oddělení v r. 2023.

Strategický cíl: rozšíření zeleně v areálech PdF

Fakulta se soustavně věnuje rozvoji venkovních zelených ploch, které doplňují rostliny na chodbách fakulty.

Do budoucna fakulta uvažuje o instalaci nabíječek na elektroauta či elektrokola.

Enviromentální vzdělávání

Fakulta se věnuje rozvoji enviromentálního vzdělávání, k čemuž slouží především Botanická zahrada Kejbaly. Navštěvují ji nejen studenti fakulty, ale i žáci základních a středních škol z Brna a okolí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.