PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Katedra sociální pedagogiky

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PaedDr. Jan Šťáva, CSc., narozen 5. ledna 1945 ve Znojmě, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • pedagogická fakulta MU, katedra pedagogiky, 603 00 brno, Poříčí 31, tel. 549497232, 549497251, e-mail:stava@jumbo.ped.muni.cz od 1. 7. 2017 katedra Filosofie a OV
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993 kandidát pedagogických věd (PedF MU) 1987 PaedDr. (PedF MU) 1983 - 1985 odborné studium, obor pedagogika (FF MU) 1982 - 1983 kurs vysokoškolské pedagogiky (FF MU) 1963 - 1967 studium učitelství, aprobace M - CH pro 6.-9.r. (PdF UJEP Brno)
Přehled zaměstnání
 • 1991 - dosud PedF MU, katedra pedagogiky,vysokoškolský učitel 1991 (září,říjen) ZŠ Řehořova učitel matematiky a chemie 1980 - 1991 PedF UJEP Brno, katedra ped. praxe, řízení školy ,VŠ učitel 1972 - 1980 ZŠ nám. 28. října zástupce ředitele a vedoucí experimentálního vzučování a výzkumu matematika a fyziky na ZŠ (ĆSAV) 1967 - 1972 učitel ZŠ (matematika, chemie)
Pedagogická činnost
 • Výuka v doktorském studijním programu pro obor pedagogika (Školský management, Odborná orientace v oboru, Disertační práce) Školitel 2 doktorantů Výuka v magisterském studijním programu (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na PedF MU, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky na PedF MU, magisterské studium lékařských věd na LF MU) - přednášky a semináře z předmětů Školský management, Školská legislativa a školská politika I aII, Manegement I,pedagogická diagnostika, pedagogickopsychologická praxe, Individuální pedagogická praxe, vedení diplomových prací člen komise pro státní závěrečné zkoušky ve studiu učitelství Výuka v doplňujícím pedagogickém studiu - předmět Management pro vychovatele
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitel grantového úkolu GAČR č. 406/03/1349 Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole, spoluřešitel. GA ČR grant č. 406/96/1102: 1997 Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Spoluřešitel. 1997 Fond rozvoje VŠ - grant č. O331/97: Učitel na počátku své profesionální dráhy. Spoluřešitel. 1998 Fond rozvoje VŠ-grant č. 0838/98: Pedagogicko-psychologická příprava učitelů -spoluřešitel. 1999 Fond rozvoje VŠ - grant č. 0434 Budoucí učitelé a výchova k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti. Spoluřešitel. 1998-2001 GA ČR grant č. 406/98/1375 Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury. Spoluřešitel.
Akademické stáže
 • Studijní a přednáškové pobyty na univerzitách v Poznani a Wroclawi (2000,2001,2002,2003,2004,2005) Studijní pobyt na Univerzitě v Dortmundu (2004,2005)
Universitní aktivity
 • proděkan PedF MU pro studium, člen dislokační komise PedF MU, předsda rozvrhové komise PedF MU,
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Pedagogické společnosti, člen Asociace pedagogického výzkumu (ČR)
Vybrané publikace
 • JANDA, Miroslav, Jan ŠŤÁVA a Gabriela VĚCHTOVÁ. JAKÉ GARANCE POSKYTUJÍ UČITELÉ NADANÝM ŽÁKŮM NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. In Janda, M., Šťáva, J. Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 2011, s. 61-72. ISBN 978-80-210-5760-9. info
 • JANDA, Miroslav a Jan ŠŤÁVA. Nadaní žáci ve škole. Sborník referátů z virtuálního workshopu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 152 s. ISBN 978-80-210-5760-9. info
 • JANDA, Miroslav, Jan ŠŤÁVA a Gabriela VĚCHTOVÁ. WHAT GUARANTEE PROVIDE TEACHERS TO GIFTED PUPILS IN THE ELEMENTARY SCHOOLS. In Talented learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 52-70. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Intervence cvičného učitele při rpzvíjení profesionálních dovedností studentů učitelství 1. st. ZŠ. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005, s. 80-91. ISBN 80-210-3884-5. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Návrh standardu studijního programu v přípravném vzdělávání učitelů odborných předmětů pro střední školy. In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. vyd. Praha: PedF UK Praha, 2001, s. 121-125. ISBN 80-7290-059-5. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Motivace. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, s. 76-79. ISBN 80-7315-011-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Metody tvořivé práce ve škole. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 8-10. ISSN 1211-4669. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Studentské hodnocení výuky. In XIX. VĚDECKÉ KOLOKVIUM o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001, s. 403-406. ISBN 80-7231-071-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Česká výchovně-vzdělávací soustava. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. Základy pedagogiky pro doplňkové pedagogickstudium. ISBN 80-85931-05-8. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Evaluace škol. In Vzdělávání - brána k evropské integraci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 422-426. ISBN 80-210-2419-4. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 158 s. ISBN 80-210-238. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Výchova a vzdělávání na Gymnáziích v ČR na prahu třetího tisíciletí. In Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 131-133. ISBN 80-210-216-4. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Tvořivost a příprava budoucích učitelů. In Cesty k tvořivé škole. Brno: MU v Brně, 1998, s. 121-124. ISBN 80-210-1938-7. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich a Jan ŠŤÁVA. Demokratizace českého školství. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávání. Bratislava: IUVENTA, 1998, s. 141-143. ISBN 80-88893-23-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Školský management a tvořivost. In Tvořivá škola. Brno: Paido, 1998, s. 172-176. ISBN 80-85931-63-X. info
 • ŠVEC, Vlastimil a Jan ŠŤÁVA. Jak vidí učitelé některé současné pedagogické problémy. In Transformace našeho školství. Brno: Konvoj - Česká pedagogická společnost, 1997, s. 145-149. ISBN 80-85615-21-5. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Demokratizace českého školství. In Transformace našeho školství. Brno: Konvoj - Česká pedagogická společnost, 1997, s. 265-266. ISBN 80-85615-21-5. info
 • ŠŤÁVA, Jan a Irena BĚLOHOUBKOVÁ. Profesionalizace profese (i učitelské). In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1997, s. 159-162. ISBN 80-7231-001-1. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Brainstorming a myšlenskové mapy - metody pro tvořivé učení a řízení. In Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: PedF MU Brno, 1997, s. 24-27. ISBN 80-210-1549-7. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Simulace a situační metody. In Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: PedF MU Brno, 1997, s. 28-30. ISBN 80-210-1549-7. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Algoritmické postupy a programované učení. In Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: PedF MU Brno, 1997, s. 47-52. ISBN 80-210-1549-7. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Televizní výuka (práce s obrazem). In Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: PedF MU Brno, 1997, s. 53-54. ISBN 80-210-1549-7. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Sugestopedie. In Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: PedF MU Brno, 1997, s. 28-30. ISBN 80-210-1549-7. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Hypnopedie. In Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: PedF MU Brno, 1997, s. 79-80. ISBN 80-210-1549-7. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Výchova a rozvoj tvořivého myšlenů žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1996, s. 71-73. ISBN 80-85931-23-0. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Příprava učitele na vyučování. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1308-7. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Evaluace vzdělávacích výsledků školy z pohledu jejího ředitele. In Sborník referátů ze 4. mezinárodní konference ČAPV. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996, s. 145 - 149. ISBN 80-902250-6-3. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Brainstorming - metoda pro tvořivé učení a řízení. Pedagogická orientace. 1995, roč. 1995, č. 15, s. 104-106. ISSN 1211-4669. info

11. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.