doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 05/02035
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7531
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Hana Pokorná (Svatoňová)
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Kotlářská 2, Brno.
Funkce na pracovišti
 • docentka
  proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing
  členka Vědecké rady MU
  členka Vědecké rady PřF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 2015 - habilitační řízení v oboru Geodézie a kartografie, téma práce "Analýza vizuální interpretace leteckých a družicových snímků", Univerzita obrany
  • 2005: složení státní doktorské zkoušky, studijní program “Geografie”, obor “Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země”
  a obhájení dizertační práce „Digitální model krajiny – teorie a aplikace“, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  • 2000 - 2005 doktorské studium, obor “Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  • 2000: rigorózní řízení v oboru “Pedagogika a didaktika geografie”.
  • 1986 – 1991: studium oboru učitelství pro 5. – 12. ročník – matematika a zeměpis, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  • 1982 -1986: gymnázium Lerchova, zaměření matematika, fyzika
Přehled zaměstnání
 • Masarykova univerzita:
  2021 - proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing, PřF MU
  2019 - docentka - Geografický ústav PřF MU
  2016 - 2020 - prorektora MU pro vnější vztahy
  2015 - 2016 - proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy PdF MU
  2008 - 2016 - vedoucí katedry geografie PdF MU
  2015 - 2020 - docentka katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
  2005 - 2014 odborná asistentka katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
  1999 - asistentka, katedra geografie PdF MU
  základní škola, bankovní sektor:
  1992 - 1999 - učitelka matematiky a zeměpisu, metodik, mateřská dovolená
Pedagogická činnost
 • • školitelka doktorských studijních programů Didaktika geografie (PdF MU) a Kartografie, geoinformatika a dálková průzkum Země (PřF MU)
  • členka oborových komisí
  • vedoucí diplomových a bakalářských prací
  • vedení kartografických praxí.
  • vzdělávání učitelů v akreditovaných programech MŠMT.
  • spolupráce se vzdělávacím střediskem ESA – ESRIN ve Frascati, Itálie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblast: využití technologií GIS a DPZ ve výzkumu krajiny, v krizovém řízení a v geografické vzdělávání.

  2022 - 2024: NPO : Satelitní data v přírodovědném vzdělávání
  2016 - 2019: GA MU: Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh, hlavní řešitel
  2016 - 2019: EDUFORUM: projekt OP VVV pro učitele přírodních věd a odborných předmětů, hlavní řešitel
  2014: NeoCartoLink - Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010). Hlavní řešitel: RNDr. Jan Brus, členka týmu.
  2014 – 2015: Krajinné indicie jádra Velké Moravy (MOBILITY, projekt česko-slovenské spolupráce MŠMT ČR), co. UKF Nitra, Slovensko. Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., členka týmu.
  2013: Cross-border research of the Great Morava core (Višegrádský fond č. 11320046), co. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., členka týmu.
  2013 – 2014: Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace (OP VK, CZ.1.07/1.3.41/02.0044). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2013 – 2014: Přírodověda pro život (OP VK, CZ.1.07/1.1.16/02.0115). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2013: Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva (Ministerstvo zahraničí - 13_2013_czpl_PFMU) Hlavní řešitel: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., členka týmu.
  2009 – 2012:Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (OP VK CZ.1.07/1.3.10/01.0013). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2009-2001: Osud české postindustriální krajiny (Akademie věd ČR IAA300860903). Hlavní řešitel: Doc RNDr. Jaromír Kolejka, CSc, řešitel za MU: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2005 – 2011: Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (výzkumný záměr MŠMT ČR,MSM0021622418 ). Hlavní řešitel: řešitel prof. M. Konečný GÚ PřF MU, členka týmu.
  2000 – 2002: Digitální model krajiny – perspektivní nástroj věd o Zemi (GAČR, 2000-2002, co. Univerzita Karlova Praha). Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., členka týmu.
  2003: Dálkový průzkum Země pro region Pardubicka (MŠMT ČR, 24818/03-25). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. 2003: Využití geoinformačních technologií ve výuce zeměpisu (MŠMT ČR ,24817/03-25). Hlavní řešitel:PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2003: Dálkový průzkum Země pro region Ústecka (MŠMT ČR 24819/03-25). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2003: Učitel v informační společnosti (návrh kurzu geoinformačních technologií pro učitele) (MŠMT ČR ROZV/99/2002). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2003: Inovace studijního programu učitelství geografie v prostředí geoinformačních technologií (MŠMT ČR ,ROZV/P48/2003). Hlavní řešitel:: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., členka týmu.
Akademické stáže
 • Malta,University of Malta, Department of Geography, 2014, 2 týdny.
  USA, Harvard University, 2014, 1 týden.
  Slovensko, Komenského univerzita, katedra kartografie a dálkového průzkumu Země, 2014, 1 týden.
  Rusko, Samara,Samarskij universitět, 2017.1 týden
  Rusko, Vladivostok, Dalněvostočnyj universitět, 2015, 2 týdny. Slovinsko, Universita Koper, Slovinsko, katedra geografie, 2010, 1týden.
  Slovensko, Slovenská akademie věd, Geografický ústav, 2004, 1 týden Projekt CORINE.
  Česko, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad - VGHMÚř Dobruška, 2006, 3dny.
Univerzitní aktivity
 • 2021 - proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing, PřF MU
  2019 - docentka - Geografický ústav PřF MU
  2016 - 2020 - prorektora MU pro vnější vztahy
  2015 - 2016 - proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy PdF MU
  2008 - 2016 - vedoucí katedry geografie PdF MU
  2001 – 2008 vedoucí Laboratoře GIS.
  Členka senátu PdFMU a členka ekonomické komise ve dvou obdobích.
Mimouniverzitní aktivity
 • Akademické aktivity
  • oborová komise - doktoerský studijní program Didaktika GEografie •Brno Space cluster - zástupce MU •ESERO CZ - zástupce PřF MU •Trans- Atlantic Training ESA, NASA, - organizační výbor •2014 - 2016 Členka národního geografického komitétu.
  • 2008 + Vedoucí kartografické sekce, členka výboru Jihomoravské pobočky ČGS.
  členka komisí pro státní doktorské zkoušky, rigoroźní řízení a doktorské zkoušky • 2007+ Členka komise pro rigorózní řízení Přírodovědecké fakulty MU.
  • 2000+ Členka komise pro státní závěrečné zkoušky v oborech pedagogické asistentství a učitelství zeměpisu na Pedagogické fakultě MU.

  Další odborné aktivity
  • 2003+ Členka České geografické společnosti.
  • 2005+ Členka Kartografické společnosti.
  • 2011+ Vedení sekce Kartografie při jihomoravské pobočce České geografické společnosti.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Karlova univerzita - ocenění Karlovy univerzity za nejlepší dizertační práci v oblasti životního prostředí - Cena Josefa Vavrouška, 2005.
  Masarykova univerzita - cena děkana PdF MU za soubor publikací k přírodovědnému vzdělávání, 2013.
  Univerzita obrany - ocenění děkana Fakulty vojenských technologií za rozvoj spolupráce, 2014
Vybrané publikace
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Nikola KOKTAVÁ. Školní atlasy ve výuce: včera a dnes. In KARTOVÝROČÍ 2021. 2021. URL info
 • ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-25. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijgi8010003. on-line verze článku info
 • ŠIKL, Radovan, Hana SVATOŇOVÁ, Filip DĚCHTĚRENKO a Tomáš URBÁNEK. Visual recognition memory for scenes in aerial photographs: Exploring the role of expertise. Acta Psychologica. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 197, June 2019, s. 23-31. ISSN 0001-6918. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2019.04.019. URL URL info
 • RYBANSKÝ, Marian, Filip DOHNAL, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. The impact of drainage on terrain UGV movement. Online. In Suparta, W. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 169, issue 1, art. no. 012021. Neuveden: IOP Publishing, 2018, s. 1-10. ISSN 1755-1307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/169/1/012021. URL info
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Miroslav MARADA, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ, Petr KNECHT, Tomáš MATĚJČEK a Martin HANUS. Objectives of geography education: Through exemplary curriculum towards an understanding. In Flows, spaces and societies in Central Europe. 2017. info
 • KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Filip MÁLEK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK a Hana SVATOŇOVÁ. Vybrané uživatelské aspekty trojrozměrné vizualizace. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Comparative Research of Visual Interpretation of Aerial Images and Topographic Maps for Unskilled Users: Searching for Objects Important for Decision-Making in Crisis Situations. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2017, roč. 6, č. 8, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijgi6080231. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. New Trends in Obtaining Geographical Information: Interpretation of Satellite Data. In Maturo, A; Hoskova Mayerova, S; Soitu, DT; Kacprzyk, J. Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017, s. 173-182. Studies in Systems Decision and Control, vol. 66. ISBN 978-3-319-40583-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40585-8_15. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Cognitive aspects of interpretation of image data. In Hošková-Mayerová Š., Maturo F., Kacprzyk J. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017, s. 161-175. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104. ISBN 978-3-319-54818-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_11. URL info
 • MARADA, Miroslav, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Martin HANUS, Tomáš MATĚJČEK, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ a Petr KNECHT. Koncepce geografického vzdělávání v Česku. Certifikovaná metodika. www.egeografie.cz. 2017. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian). Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 19, č. 2, s. 62-75. ISSN 1337-9453. info
 • LNĚNIČKA, Libor, Hana SVOBODOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. 2015. Webové stránky konference info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Visual recognition memory for aerial photographs. In 38th European Conference on Visual Perception (ECVP) 2015 Liverpool, UK. 2015. ISSN 0301-0066. info
 • LAUERMANN, Lubomír a Hana SVATOŇOVÁ. Tematická kartografie. Znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 57 s. ISBN 978-80-210-7941-0. info
 • KNECHT, Petr, Milan KUBIATKO a Hana SVATOŇOVÁ. Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, č. 7, s. 142-147. ISSN 0016-7096. URL info
 • Kontinuální modelování eroze. In VRANKA, Pavel. GEOINFO, ročník 2004. 2004. vyd. Brno: CPress, 2004, s. 58 - 61. info

8. 8. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.