doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení Pedagogické fakulty


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/6007
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4937
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Tomáš Káňa
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno
  Poříčí 7/9
  603 00 Brno
 • Studijní oddělení PdF MU
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry německého jazyka a literatury
 • proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: ukončeno habilitační řízení na FF MU, obor obecná a diachronní lingvistika. Habilitační spis "Deminutiva na pozadí korpusových dat".
 • 2003: doktorské studium (Ph.D.) německé filologie na katedře germanistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc. "Quellenangaben in Rundfunknachrichten. Eine sprachpragmatische kontrastive Analyse" (disertační práce)
 • 1993: magisterské studium (Mgr.) překladatelství anglického a německého jazyka, anglická a německé filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc. "Kompenzace v překladech Kunderových "Směšných lásek"" (diplomová práce)
Přehled zaměstnání
 • od r. 2013: Universität Wien, Institut für Germanistik - Lehrauftrag
 • od r. 2007: Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Germanistik, ULDaF - Lehrauftrag
 • od r. 1994: Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno - asistent, odborný asistent, docent
 • 2004-2010: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Externí odborný asistent.
 • 2003-2004: Katedra germanistiky a nordistiky Univerzity Palackého, Olomouc. Odborný asistent.
 • 1997-2010: Vyšší odborná škola daňového poradenství "Sting". Externí školitel.
 • 1993-1994: Katedra německého jazyka a literatury PedF Univerzity Palackého, Olomouc. Odborný asistent.
 • 1985-1986: Nemocnica s poliklinikou Bratislava-vidiek. Sanitář.
Pedagogická činnost
 • Lexikologie, sémantika, textová lingvistika, textová kompetence, stylistika, pragmatika, překladatelství, korpusová lingvistika.
 • Vedení diplomových prací v oblasti kontrastivního výzkumu němčiny, češtiny a jiných jazyků.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Korpusová lingvistika - jeden ze zakladatelů a tvůrců Česko-německého paralelního korpusu. Od r. 2005 koordinátor německo-české paralely v rámci projektu InterCorp: Korpusy živých jazyků
Akademické stáže
 • 2021 Rakousko: Universität Wien, Institut für Germanistik (Přednášková činnost)
 • 2009 Rakousko: Universität Wien, Institut für Germanistik (Přednášková činnost)
 • 2007 Rakousko: Universität Wien, Institut für Germanistik (Přednášková činnost)
 • 1999 Německo: Universität Regensburg, Germanistik und Slawistik (Studijné pobyt v rámci doktorského studia)
 • 1996 Německo: Otto von Guericke Universität, Magdeburg, Fakultät für Humanwissenschaften (Studium pragmatiky, komunikačních teorií a německých masových médií)
 • 1996 Německo: Katholisches Bildungswerk Regensburg-Stadt (Výuková činnost)
 • 1995 Německo: Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät (Stáž v rámci přípravy disertace)
 • 1991-1992 Německo: Martin-Luther-Universität Halle (Studentská stáž, studium lingvistiky, literatury a translatologie)
 • 1990 Německo (SRN): Johannes Gutenberg Universität Mainz, Philosophische Fakultät (Studentská stáž, studium obecné a kontrastivní lingvistiky)
 • 1990 Velká Británie: University of London, School of Slavonic and Eastern European Studies (Studentská stáž, studium literatury, kontrastivní lingvistiky a translatologie)
 • 1989 Německo (NDR): Pädagogische Hochschule „Karl Liebknecht“ Potsdam (Studentská stáž, studium kontrastivní lingvistiky a translatologie) 1989
Projektová činnost
 • 2020-2022 SEAH (Sharing European Heritage: innovative language teaching tools for academic and professional mobility in Architecture and Construction)
 • 2019-2020 SLAN (Slovotvorný analyzátor po výuku češtiny)
 • od r. 2012 spolupráce na projektu ÚČNK FF UK Praha InterCorp později v rámci projektu Český národní korpus. Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace MŠMT.
 • 2011-2013 Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině. Projekt Grantové agentury ČR.
 • 2011-2013 MIVAL (Migration - Values - Languages) ein Europäisches Kooperationsprojekt. Grundtvig (spolupráce několika evropských institucí).
 • 2005-2011 spolupráce na projektu ÚČNK FF UK Praha Projekt paralelních korpusů InterCorp. Výzkumný záměr MŠMT.
 • 2007 Moderna na Moravě. Manifestace Moderny v architektuře a umění. AKTION Česká republika – Rakousko (s Karl-Franzens-Universität Graz).
 • 2005 Návrh multilingválního thesauru pro geoinformační podporu krizového řízení. ASO BRNO (s Geografickým ústavem PřF MU a Umweltbundesamt Wien).
 • 2001, 2002 Česko-německý paralelní korpus. Transformační a rozvojové programy (MŠMT).
 • 1999-2001 Das Tschechisch-deutsche Parallelkorpus ‒ Anbahnungsphase und erste Grundsteine. AKTION Česká republika – Rakousko (s Univeristät Wien).
Členství v radách a spolcích
 • od r. 2010 řádný člen Vědecké rady Fakulty aplikovaných jazykov EU, Bratislava
 • od r. 2015 řádný člen ÖDaF (Rakousko)
 • od r. 2003 řádný člen SGUN ČR
Vyžádané přednášky, pořadatelství akcí a redakce
 • Vyžádané přednášky
 • Korpusanalyse für DaF/DaZ-Lehrende und Lernende. Institut für Germanistik, ULDaF, Karl-Franzens-Universität Graz. Graz (Rakousko), 9. říjen, 27. listopad 2015.
 • Modifikationen im Deutschen. Přednáška v rámci cyklu Morfologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc, 19. březen 2015.
 • Korpusy a InterCorp. Přednáška na Fakultě aplikovaných jazyků, Ekonomická univerzita Bratislava. Bratislava, 10. březen 2015.
 • Möglichkeiten und Grenzen der Korpusanalyse für literare Prozeduren. Přednáška a vedení workshopu v rámci projektu Literale Prozeduren. Institut für Germanistik, Karl-Franzens-Universität Graz. Graz (Rakousko), 26. listopad 2011.
 • Česko-německé paralelní korpusy a jejich využití. Přednáška v rámci Cyklu lingvistických přednášek na Katedře germanistiky FF UP Olomouc. Olomouc, 13. říjen 2010 (s Hanou Pelouškovou).
 • Česko-německý paralelní korpus a korpus InterCorp. Přednáška na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, květen 2010 (s Hanou Pelouškovou).
 • Funkce a využití česko-německého paralelního korpusu a korpusu InterCorp. Přednáška na Fakultě aplikovaných jazyků Ekonomické univerzity Bratislava. Bratislava, květen 2010 (s Hanou Pelouškovou).
 • Deutsch an der Masaryk-Universität. (Historie a současnost studia německého jazyka na Masarykově univerzitě.) Přednáška v rámci projektu Aktion ČR ‒ Rakousko, Masarykova univerzita / Universität Wien. Brno, duben 2010.
 • Tschechisch und Deutsch als Nachbarsprachen. Eine sprachenpolitische und linguistische Betrachtung. Přednáška vyžádaná v rámci projektu „Grenze“. Brno, březen 2010 (s Brigitte Sorger).
 • "Einfach zweifach ist gar nicht einfach": bilingual ‒ bikulturell ‒ bilateral. Zemská školská rada Vídeň (Stadtschulrat Wien), seminář Neue Methoden bei grenzüberschreitenden Aktivitäten. Vídeň, 8. říjen 2009 (s Brigitte Sorger).
 • Česko-německý paralelní korpus. Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc, 30. listopad 2006 (s Hanou Pelouškovou).
 • Německá lexikologie v kontrastu. Přednáška na Filozofiocké fakultě Prešovské univerzity v Prešově. Prešov, 10. květen 2006.
 • Česko-německý paralelní korpus a jeho možnosti. Přednáška na Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 27. září 2005 (s Hanou Pelouškovou).
 • Korpuslinguistik und elektronische Sprachkorpora ‒ eine übersehene Herausforderung für den DaF-Unterricht? Plenární přednáška na XIII. celosvětové konferenci učitelů němčiny (IDT 2005). Graz (Rakousko), 2. srpen 2005.
 • Česko-německý paralelní korpus a jeho možnosti při studiu a výzkumu. Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Bratislava, 18. duben 2005 (s Hanou Pelouškovou).
 • Desatero konsekutivního tlumočníka. Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Bratislava, 26. listopad 2001.
 • Pořádání symposií a konferencí
 • Čeština a němčina ve srovnání. Brno, listopad 2008.
 • Deutsch und Tschechisch im Vergleich II (Korpusbasierte Studien). Brno, listopad 2010.
 • Redakce odborných publikací a sborníků
 • Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Brno, 2005. ISBN 80-210-3697-4 (s Věrou Janíkovou).
 • Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4 (s Hanou Pelouškovou).
 • Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Kopusbasierte linguistische Studien. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5068-6 (s Hanou Pelouškovou).
 • Deutsch und Tschechisch im Vergleich: Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5573-5 (s Hanou Pelouškovou).
Vybrané publikace
 • KÁŇA, Tomáš a Helena HRADÍLKOVÁ. Unterschiede zwischen allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Texten als Grundlage für die Förderung korpuslinguistischer Kompetenz. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata. Roma: Bulzoni Editore S.r.l., 2023, roč. 54, 1-2/2022, s. 83-99. ISSN 0033-9725. Stránka obsahu čísla Stránka časopisu info
 • KÁŇA, Tomáš a Sarah DOBIÁŠOVÁ. Deutsche Nomina Instrumenti auf -er als Beispiel für Wortbildungskonvergenzen und -divergenzen zwischen dem Deutschen und Tschechischen. Linguistica Pragensia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2023, roč. 33, č. 1, s. 45-67. ISSN 0862-8432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18059635.2023.1.2. Odkaz na článek info
 • KÁŇA, Tomáš. Instrumente für ein demokratisches Sprachenlernen. In Dvorecký, Michal; Sandra Reitbrecht, Brigitte Sorger und Hannes Schweiger (Hrsg.). IDT 2022: *mit.sprache.teil.haben Band 3: Sprachliche Teilhabe fördern Innovative Ansätze und Technologien in Sprachunterricht und Hochschulbildung. 1. vyd. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2023, s. 57-69. ISBN 978-3-503-21105-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37307/b.978-3-503-21106-7. Link to the publisher: Open Access info
 • KÁŇA, Tomáš, Helena HRADÍLKOVÁ, Mariapia D’ANGELO, Maria Chiara FERRO a Sara PICCIONI. Label Lingue 2022. Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, 2023. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Plenarvortrag an der Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer: Instrumente für ein demokratisches Sprachenlernen. In XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Wien 2022. 2022. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Česká deminutiva: korpusová studie. 1. vyd. Praha; Brno: NLN, s.r.o; Masarykova univerzita, 2022, 406 s. Studie z korpusové lingvistiky. ISBN 978-80-7422-893-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Die unerträgliche Wichtigkeit eines Kontextes. Die Verdunkelungsmethode zur Förderung des Kontextbewusstseins beim Übersetzen von Labeltexten. In Katelhön, Peggy; Marečková, Pavla. Sprachmittlung und Mediation im Fremdsprachenunterricht an Schule und Universität. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2022, s. 195-226. Sprachen lehren - Sprachen lernen, Band 12. ISBN 978-3-7329-0745-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.57088/978-3-7329-9223-2_9. Link na nakladatelství info
 • KÁŇA, Tomáš, Helena HRADÍLKOVÁ a Jan ETTLER. Sharing European Architectural Heritage: Innovative language teaching tools for academic and professional mobility in Architecture and Construction. German training. 1. vyd. Pescara; Brno; Bordeaux; Madrid; Polotsk: EU, 2022. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. InterCorp: viele Sprachen – ein Korpus. Ein multilinguales Parallelkorpus (nicht nur) europäischer Sprachen. In Henning Lobin, Andreas Witt and Angelika Wöllstein. Deutsch in Europa: Sprachpolitisch, grammatisch, methodisch / German in Europe: Language Policy, Grammar, Methodology. 1. vyd. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2021, s. 311-315. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache. ISBN 978-3-11-073519-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9783110731514-017. URL info
 • KÁŇA, Tomáš, Silvia ADAMCOVÁ a Danuša (Hrsg.) LIŠKOVÁ. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelung in mehreren Sprachen. 2020. ISBN 978-3-339-11020-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. InterCorp: viele Sprachen - ein Korpus (Ein multilinguales Parallelkorpus (nicht nur) europäischer Sprachen). In Deutsch in Europa: Sprachpolitisch, grammatisch, methodisch (56. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache). 2020. info
 • KÁŇA, Tomáš. Terminology in and around Diminutives (abstract). In SlaviCorp 2018: Book of Abstracts. 2018. URL info
 • KÁŇA, Tomáš a Justina KIRCHNER. Förderung der Textkompetenz anhand der Textsorte "Arbeitszeugnis". Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 11, 02/2018, s. 28-51. ISSN 1803-4411. info
 • KÁŇA, Tomáš, Hana PELOUŠKOVÁ, VAVŘÍN, MARTIN, ZBYTOVSKÝ, ŠTĚPÁN a DOVALIL, VÍT. Korpus InterCorp – němčina, verze 11 z 19. 10. 2018. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10_de&usesubcorp=. Plný přístup po bezplatné registraci a přihlášení. info
 • KÁŇA, Tomáš. Vše, co jste chtěli vědět o deminutivech, a nemohli najít. In Semináře na Ústavu bohemistických studií FF UK Praha. 2018. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Verbale Diminutive - ihre Abgrenzung und Bedeutung. Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 27, č. 2, s. 58-82. ISSN 0862-8432. Archive info
 • KÁŇA, Tomáš, Hana PELOUŠKOVÁ, VAVŘÍN, MARTIN, ZBYTOVSKÝ, ŠTĚPÁN a DOVALIL, VÍT. Korpus InterCorp – němčina, verze 10 z 1. 12. 2017. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10_de&usesubcorp=. Plný přístup po bezplatné registraci a přihlášení. info
 • KÁŇA, Tomáš a Brigitte SORGER. Die interkulturelle Prägung von Textsorten und die Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht. In Danuša Lišková; Radoslav Štefančík. Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 107-124. Communicatio. ISBN 978-3-8300-9134-9. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zdroj jazykových dat pro výzkum a výuku na FAJ. Lingua et vita. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, roč. 7/4, 7/2015, s. 74-81. ISSN 1338-6743. info
 • KÁŇA, Tomáš. Korpusanalyse für DaF/DaZ-Lehrende und Lernende I. In ULDaF. 2015. info
 • KÁŇA, Tomáš. Člen redakčnej rady časopisu Lingua et Vita. Redakčná rada časopisu LINGUA ET VITA - vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. info
 • KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 243 s. ISBN 978-80-210-6994-7. info
 • KÁŇA, Tomáš. Česká substantivní deminutiva ve světle korpusových dat. In kolektiv autorů. Gramatika & Korpus 2012: 4. mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. nestránkováno, 14 s. ISBN 978-80-7435-243-0. info
 • SORGER, Brigitte, Tomáš KÁŇA, Věra JANÍKOVÁ, Sandra REITBRECHT a Alice BRYCHOVÁ. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013, 358 s. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • SORGER, Brigitte, Sandra REITBRECHT a Tomáš KÁŇA. Impulse für den schulischen Unterricht und künftige Forschungen zum mehrsprachigen Schreiben. In Brigitte Sorger, Tomáš Káňa, Věra Janíková, Sandra Reitbrecht, Alice Brychová. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. Erste Auflage. Brno: Tribun EU, 2013, s. 288-300. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Texte, Textsorten und Texttypen. In Sorger, Brigitte / Tomáš Káňa / Věra Janíková / Sandra Reitbrecht / Alice Brychová. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013, s. 106-118. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5989-4. html url epub info
 • KÁŇA, Tomáš. Zwischen Mähren und Österreich – Ein Sammelsurium der (nicht nur) sprachlichen Betrachtungen. In Ingeborg Fiala-Fürst; Jaromír Czmero (Hg.). Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. 1. Auflage. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 43-56. ISBN 978-80-244-2704-1. info
 • KÁŇA, Tomáš. Korpora in der Lexikologie – Was können sie, was sollen sie, was nützen sie? In Peggy Katelhön / Julia Settinieri (Hg.): Wortschatz, Wörterbücher und L2-Erwerb. 1. vyd. Wien: Praesens, 2011, s. 98-122. k. A. ISBN 978-3-7069-0661-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jiřina Malá: Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 73-74. Universitas (Revue Masarykovy univerzity). ISSN 1211-3387. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zwischen Mähren und Österreich – Ein Sammelsurium der (nicht nur) sprachlichen Betrachtungen. In Amici amico III: Konference konaná u příležitosti životního jubilea doyena olomoucké germanistiky, prof. Ludvíka Václavka, jíž se zúčastnili literární vědci, lingvisté, historici a uměnovědci z České republiky, Rakouska a Německa. 2011. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic. In Čermák, František. Korpusová lingvistika Praha 2011: 1 - InterCorp. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, 2011, s. 168 - 185. ISBN 978-80-7422-114-9. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich: Korpusbasierte linguistische Studien II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 136 s. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ a Josef MACH. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. překlad chemické terminologie. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011, 131 s. ISBN 978-80-7289-282-2. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deutsch als Fremdsprache (L3) nach Englisch (L2). Linguistische Aspekte relevant für tschechische Muttersprachler/-innen. In Sorger, Brigitte; Janíková, Věra (Hrsg.): Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011, s. 79-90. ISBN 978-80-263-0203-2. info
 • KÁŇA, Tomáš. „Süddeutsche“ Diminutive und ihre tschechischen Äquivalente. In Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana. Deutsch und Tschechisch im Vergleich Korpusbasierte linguistische Studien II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 15-32. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • KÁŇA, Tomáš. Einige tschechische Flussnamen in elektronischen Korpora. In Bock, Bettina (Hrsg.) : Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010, s. 437 - 446. ISBN 978-3-8300-4578-6. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německý paralelní korpus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 3 s. Stránka katedry německého jazyka a literatury PdF. URL info
 • SORGER, Brigitte a Tomáš KÁŇA. Stellenwert Nachbarsprache Deutsch und Tschechisch in Tschechien und Österreich. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 1, s. 91-109. ISSN 1803-4411. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Deutsch und Tschechisch im Vergleich II (Korpusbasierte Studien). 2010. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jihoněmecká syntetická deminutiva a jejich české protějšky. In Deutsch und Tschechisch im Vergleich II (Korpusbasierte Studien). 2010. info
 • KÁŇA, Tomáš. Synthetische substantivische Diminutive im Tschechischen und ihre strukturellen Entsprechungen im Deutschen. In Kratochvílová, Iva / Wolf, Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik: Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010, s. 235 - 242. Germanistische Bibliothek. ISBN 978-3-8253-5793-1. info
 • KÁŇA, Tomáš. Česká substantivní deminutiva a jejich protějšky v němčině a angličtině. In Čermák, František / Kocek, Jan : Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 107-121. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 12. ISBN 978-80-7422-058-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zu einigen tschechischen Hypokoristika und ihren Entsprechungen im Deutschen. Helin, Irmeli (ed.). In Linguistik und Übersetzung in Kouvola. 1. vyd. Helsinki (Finsko): Yliopistopaino Kustannus, 2009, s. 101-114, 15 s. Käännöstieteen laitoksen julkaisuja VI. ISBN 978-952-10-5248-4. info
 • KÁŇA, Tomáš a Brigitte SORGER. "Einfach zweifach ist gar nicht einfach": bilingual - bikulturell - bilateral. In Stadtschulrat Wien: IWK Seminar "Neue Methoden bei grenzüberschreitenden Aktivitäten". 2009. info
 • KÁŇA, Tomáš. Feminine Hypokoristika im Tschechischen und Deutschen. Libuše Spáčilová / Lenka Vaňková (Hrsg.). In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 1. vyd. Brno: Academicus, 2009, s. 251-266. Germanistische Linguistik in Tschechien. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deixis. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Autosemantikon. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Denotation. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Konnotation. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Kopusbasierte linguistische Studien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 122 s. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Die Allonymie der Staats- und Landesbezeichnungen der Tschechischen Republik - ihr Gebrauch und ihre Ableitungen in Deutschen Texten. In Deutsch und Tschechisch im Vergleich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 37-62. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jak se dívá jazykem českým a německým. Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, roč. 01/2008, č. 1, s. 39-41. ISSN 1801-4755. info
 • KÁŇA, Tomáš. Úvod do studia německého jazyka (struktura předmětu na PdF MU). 2. opravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 44 s. PdF MU. ISBN 80-210-3980-9. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deutsche LEXIKOLOGIE mit Aufgaben und Übungen für das Erweiterungsstudium Lehramt Deutsch. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 100 s. 1. verze. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. LEXIKOLOGIE Struktur des Faches mit Aufgaben und Übungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2. verze. URL URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Zu einigen tschechischen Diminutiven und ihren Entsprechungen im Deutschen. In PITTNER, Karin (ed.). Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. 1. vyd. München: Lincom Europe, 2008, s. 97-108. Edition Linguistik. ISBN 978-3-89586-261-8. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Elektronische Sprachkorpora in Wissenschaft und Unterricht DaF/DaZ - einige Vorschläge für die Nutzung der elektronischen Instrumente. Krumm, Hans-Jürgen/ Portmann-Tselikas, Paul R. (eds.). In KRUMM, Hans-Jürgen a Paul R. PORTMANN-TSELIKAS. Theorie und Praxis: Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Innsbruck - Wien - Bozen: StudienVerlag, 2008, s. 123-136. Serie A 11/2007; Schwerpunkt: Wortschatz. ISBN 978-3-7065-4553-2. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní cizojazyčná třída a učebnice podporující autonomii. In KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 81-92, 13 s. Sborník prací PdF, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Možnosti a meze paralelního korpusu. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 103 - 108. Řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 238 s. svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • KÁŇA, Tomáš. Illokutive Kraft der Quellenangaben in Rundfunknachrichten. In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1. vyd. München: LINCOM GmbH, 2007, s. 67-78. ISBN 978-3-89586-503-9. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Využití elektronických korpusů ve studiu německého jazyka. In Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. 1. vyd. Bratislava: RETAAS, s.r.o. Bratislava; Lingos, D.M. Bratislava, 2007, s. 204-210. ISBN 978-80-89113-31-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Tvorba, funkce a využití Česko-německého paralelního korpusu. In Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007, s. 205-217. ISBN 80-86496-32-5. info
 • KÁŇA, Tomáš. Übersetzung und Übersetzungsfehler. In Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2007, s. 199-204. ISBN 978-80-244-1777-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Korpuslinguistik - eine übersehene Herausforderung für den Deutschunterricht? In Theorie und Praxis. Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 9, 2005 : Schwerpunkt: Innovationen - Neue Wege im Deutschunterricht. 1. vyd. Innsbruck - Wien - Bozen: StudienVerlag, 2006, s. 99 - 115. Österreichische Beiträge zu DaF. ISBN 3-7065-4201-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zur Problematik einiger tschechischer Ortsnamen in deutschen Texten. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeká univerzita, 2006, roč. 2, č. 1, s. 7-19. ISSN 1801-1489. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus. Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006, s. 27-46. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Jazykové korpusy jako podpora autonomního učení. In Autonomie a cizojazyčná výuka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 330-340. ISBN 80-210-4164-1. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronické korpusy ve studiu německého jazyka. Ed. Martina Kášová. In E-Learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2006, s. 31-41. Acta Facult. Philosoph. Universitatis Prešoviensis. ISBN 80-8068-526-6. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Was kann das parallele Korpus? Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen. In Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. 1. vyd. Trnava: Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave & Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS)eh, 2006, s. 603-615. ISBN 80-89220-41-X. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Die Nutzung des tschechisch-deutschen parallelen Korpus. In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europas. 1. vyd. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005, 4 s. ISBN 80-89034-81-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Překladatelské semináře - německý jazyk. Cvičné texty. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005, 44 s. ISBN 80-210-3675-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Translatologie v kurikulu vzdělávání učitelů německého jazyka. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyxka pro základní školy". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 129-132. ISBN 80-210-3697-4. info
 • KÁŇA, Tomáš. Wortbildung. Umriss der Theorie mit Übungen. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005, 86 s. skriptum. ISBN 80-210-3812-8. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Die wichtigsten elektronischen Korpora für tschechische Germanisten. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005, s. 77-91. ISBN 80-210-3882-9. info
 • Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Edited by Věra Janíková - Tomáš Káňa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 173 s. ISBN 8021036974. info
 • KÁŇA, Tomáš. Překladatelské semináře ve vzdělávání učitelů cizích jazyků. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004, s. 152-155. ISBN 80-7290-177-X. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jak dlouho budeme mluvit česky, záleží jen na nás. Literární noviny. Praha, 2004, XV, č. 27, s. 4. ISSN 1210-0021. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Česko-německý paralelní korpus. In Richard Repka, Lívia Adamcová. Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. 1. vyd. Bratislava: Retaas, s r.o., 2004, 7 s. ISBN 80-89113-10-9. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zur pragmatischen Struktur der Rundfunknachrichten. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache (Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Masarykova univerzita, 2004, roč. 1., 1., s. 61-71. ISSN 1803-4411. info
 • KÁŇA, Tomáš. Handlungsakt "Berichten" in Kurznachrichten. In Adamcová, Lívia. Beiträge zu Sprache & Sprachen. 1. vyd. München: Lincom Europe, 2004, s. 151-162, 13 s. E. L., Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. ISBN 3-89586-746-2. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Das tschechisch-deutsche parallele Korpus als effektives Mittel in der Sprachforschung und im Fremdsprachenunterricht. In Könniggrätzer Linguistik - und Literaturtage. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2003, s. 108-118. ISBN 80-7041-162-7. info
 • KÁŇA, Tomáš. Quellenangaben in Rundfunknachrichten (Eine Sprachpragmatische Analyse). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2003, 164 s. disertační práce. info
 • KÁŇA, Tomáš. Překladatelské semináře v učitelském studiu němčiny. Cizí jazyky. Praha: Fraus, 2002, roč. 45, č. 4, s. 135-136. ISSN 1210-0811. info
 • KÁŇA, Tomáš. K chování slušného konferenčního tlumočníka. T-P : tlumočení - překlad : [odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů]. Praha: Kvart, 2002, XIII/č.64, s. 10. ISSN 1210-4159. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu pro výzkum i výuku jazyků. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2002, roč. 46, č. 2, s. 43-45. ISSN 1210-0811. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu. In Vyučovanie cudzích jazykov na základných školách. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2002, s. 188-199. ISBN 80-89074-52-9. info
 • PETRŽELA, Petr, Tomáš KÁŇA, Richard ROTHENHAGEN a PAVLÍK, JOSEF. Německé sportovní idiomatické vazby. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, 61 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-28-1. info

25. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.