PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2006
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4564
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent; tajemnice; rozvrhář
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 – 2010 doktorské studium Speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU Brno
 • 2009 PhDr., speciální pedagogika, rigorózní práce - Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků, PdF MU v Brně
 • 2004 – 2007 rozšiřující studium Speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU Brno
 • 2004 – 2008 kurz znakového jazyka
 • 1987 – 1992 magisterské studium v odboru: Matematika – výpočetní technika
 • 1983 – 1987 Gymnázium Boskovice
Přehled zaměstnání
 • 2014 - 2023 JAMU Brno - externě,
 • 2013 - 2015 CVT FI MU Brno - externě,
 • 2009 - dosud PedF MU Brno,
 • 1992 – 2007 Základní škola Boskovice,
 • 2006 – 2007 OKsystem s. r. o. Praha – externě,
 • 2006 Pedagogická fakulta MU Brno – externě,
 • 2006 COPROSYS Ústí spol. s.r.o. – externě,
 • 1995 – 1997 Podnikání v oblasti celoživotního vzdělávání,
 • 1993 – 1995 Soukromá střední odborná škola živnostenská – externě
Pedagogická činnost
 • Inkluzivní didaktika II – matematická a digitální gramotnost
  ICT ve speciální pedagogice
  Inkluzivní vzdělávání
  Speciální pedagogika (PřF, FF, PedF, JAMU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2023 3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách (TL03000425) (člen řešitelského týmu)
 • 2017-2020 Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662) (člen řešitelského týmu)
 • 2017–2019 Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (člen řešitelského týmu)
 • 2014–2014 Inovace skupiny předmětů Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická a specializace Surdopedie (FRMU, řešitel)
 • 2010–2013 Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky (OPVK, člen řešitelského týmu)
 • 2011–2011 Inovace předmětu Výpočetní technika, přiblížení obsahu studiu Speciální pedagogiky (FRVŠ, řešitel)
Vybrané publikace
 • DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK a Libuše VODOVÁ. Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-280-0279-4. 2022. URL info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Petra TUŽILOVÁ. Podpůrná opatření pohledem studentů učitelství. In Renata Kovářová, Iva Klugová. Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. s. 86-95. ISBN 978-80-7599-270-3. 2021. URL info
 • LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7. 2020. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5. 2019. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Tereza MAČALÍKOVÁ. Postoje žáků středních škol k osobám se sluchovým postižením. Acta Humanica. Žilina: Žilinská univerzita, roč. 14, č. 2, s. 62-76. ISSN 1336-5126. 2017. URL info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role Rámcových vzdělávacích programů v rozvoji digitální gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine. Jan Chromý, roč. 13., 3/2016, s. 1-5. ISSN 1214-9187. 2016. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Martina SOLDÁNOVÁ. Proces hledání zaměstnání osobami se sluchovým postižením. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, roč. 4, č. 2, s. 40-51. ISSN 1338-6670. 2015. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 171 s. ISBN 978-80-210-7596-2. 2014. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Klíčové kompetence ve školním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido. s. 63-74. ISBN 978-80-7315-246-8. 2013. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Význam komunikace v rámci inkluze žáka se sluchovým postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 112-121. ISBN 978-80-210-6515-4. 2013. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Osoby se zdravotním postižením a jejich kompetence potřebné pro trh práce. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido. s. 270-280. ISBN 978-80-7315-216-1. 2011. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido. s. 270-280. ISBN 978-80-7315-216-1. 2011. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Karel PANČOCHA. Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU. s. 331-342, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9. 2011. info
 • PANČOCHA, Karel a Kristýna BALÁTOVÁ. Postoje budoucích učitelů k jedincům se zdravotním postižením jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU. s. 331-342, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9. 2011. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role učitele při integraci žáka se sluchovým postižením. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. 2010. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Připravenost učitelů na práci se žáky se sluchovým postižením. In Pančocha, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 109-117. ISBN 978-80-210-5340-3. 2010. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Žáci se sluchovým postižením ve škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 153-164. ISBN 978-80-210-5383-0. 2010. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Jsou budoucí učitelé připraveni na integraci žáků? In „Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice“ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 11 s. ISBN 978-80-244-2492-7. 2009. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido. s. 76-76, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD. s. 171-181. ISBN 978-80-7392-012-8. 2007. info

2. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.