PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra francouzského jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6773
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeňka Schejbalová
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Funkce na pracovišti
 • T-zástupce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 2002: Ph.D. v oboru FF D-FI Filologie se specializací na románské jazyky (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno); • 1993: rozšíření pedagogické způsobilosti, aprobace německý jazyk a literatura (FF MU, Brno); • 1989: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace čeština a francouzština (FF UJEP, nyní Masarykova univerzita, Brno).
Přehled zaměstnání
 • • od 2002: odborná asistentka na PdF MU, Brno; • 2005-2007: lektorka českého jazyka na U.F.R. d’Etudes slaves, Sorbonne , Paris IV, Francie; • 1992-2002: asistentka na PdF MU, Brno; • 1989-1992: učitelka na Taneční konzervatoři Brno.
Pedagogická činnost
 • • vývoj francouzského jazyka; • fonetika francouzského jazyka; • lexikologie; • dějiny Francie; • kanadská francouzština; • jazyková cvičení - francouzský jazyk; • vedení závěrečných bakalářských, diplomových prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • • Členka D2 řešitelského týmu ve výzkumném záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kód MSM0021622443 (doba řešení 2007-2013). Dílčí cíl je zaměřen na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - jazyk francouzský. Řešitelka: Marie Vítková. • Řešitelka fakultního projektu Program na podporu inovace studijních předmětů a oborů MUNI/41/ 105/08: Slovník speciální pedagogiky česko-francouzský, francouzsko-český. • Spoluřešitelka fakultního projektu Studentská konference Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka. 6.11.2008. Pedagogická fakulta MU Brno • Spoluřešitelka grantového projektu MŠMT Vzdělávací programy přípravy učitelů francouzského jazyka pro učitele v předškolních zařízeních, č. 123/2002, 128/2003, 17/2004. Vzdělávací program zaměřený na učitele francouzského jazyka pro předškolní věk a první dvě třídy základní školy. Řešitelka: Naděžda Krsková, další spoluřešitelky: Pavla Kellnerová, Marcela Poučová.
Akademické stáže
 • • Od roku 1995 opakované akademické stáže na univerzitách a vědeckých centrech ve Francii zaměřené na rešerše v knihovnách a konzultace se specialisty - Francie: Université René Descartes (Paříž 5), Université catholique (Lyon), Université Michel de Montaigne, Bordeaux III (Francie.) • 2016 - týdenní výukový pobyt v rámci projektu ERASMUS na FF Univerzity v Zadaru (Chorvatsko)
Univerzitní aktivity
 • • Členství ve zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v oboru francouzský jazyk a literatura s didaktikou na PedF MU v Brně.
Mimouniverzitní aktivity
 • • Členka redakční rady odborného časopisu XLinguae European Scientific Language Journal. • Členka redakční rady a recenzního sboru Sborníku prací FFOU Studia Romanistica. • Členka sdružení vysokoškolských učitelů ČR GALLICA. • Členka sdružení CEACS (Central European Canadian Studies). • Členka zkušební komise pro udělování českého občanství při ÚJOP UK v Praze.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Prix GALLICA 2003 – cena za disertační práci L’évolution des fonctions de l’article partitif en français udělená v roce 2004 sdružením GALLICA (Sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny České republiky).
Vybrané publikace
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Oikonymes des Pays tchèques du Royaume de Bohême dans les documents de la première moitié du XIVe siècle. XLinguae. Nitra: Slovenská Vzdelavacia Obstaravacia, roč. 16, č. 4, s. 97-104. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2023.16.04.07. 2023. URL info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Metodika práce s žáky se specifickými poruchami učení: Aplikace písní s rytmickým a pohybovým doprovodem v cizím jazyce (francouzština). 1. vyd. Brno: Munipress. 719 s. Elektronická verze. ISBN 978-80-210-9856-5. 2020. URL info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Recherche et méthodes de l’évolution du français - actes écrits sous Jean de Luxembourg du XIVe siecle. XLinguae. Nitra: SVO, s.r.o., roč. 2018, 11 (1XL), s. 252-260. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2018.11.01XL.21. 2018. URL info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Slova přejatá z francouzštiny v české slovní zásobě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 201 s. ISBN 978-80-210-7592-4. 2016. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Citátová slova francouzského původu. In Rusinová Eva. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 6 s. ISBN 978-80-210-8207-6. 2016. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: MUNIPress. s. 1-50. ISBN 978-80-210-8520-6. 2016. info
 • GRAJCAROVÁ, Iva. Cena děkana Pedagogické fakulty MU - Cena za významný tvůrčí čin studentů. Děkan Pedagogické fakuty MU, 2015. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Le toponyme Pologne dans les documents administratifs francais de la 1ere moitié du XIVe siecle. XLinguae. Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, roč. 8, č. 2, s. 28-35. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2015.08.02.28-35. 2015. URL info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Variantes des toponymes dans les documents en français de la Iere moitié du XIVe siecle. In Veselá, Dagmar. Langue, culture et littérature entre géographie et histoire. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus. s. 188-203. ISBN 978-80-7435-617-9. 2015. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Slova přejatá z francouzštiny v české slovní zásobě. In XLVII. ročník LŠSS v Brně. 2014. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Členka redakční rady - rok 2014. Studia romanistica, Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica. ISSN 1803-6406. 2014. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Posudek na projekt Studentské grantové soutěže ZČU. Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 2014. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. L exonyme Boheme dans les documents administratifs français de la 1ere moitié du XIVe siecle. XLinguae. Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, roč. 6, č. 2, s. 2-9. ISSN 1337-8384. 2013. URL info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La place du sujet et sa détermination en ancien français. Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, roč. 16/2013, č. 4, s. 1-7. ISSN 1338-1148. 2013. URL info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Dětský jazyk /maminkovština v češtině a ve francouzštině. In XLVI. běh LŠSS. 2013. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Les emprunts au français dans la langue tchèque. In VIIe Colloque International d’Argotologie - Fonctions identitaires en situations diglossiques : argots – dialectes – patois, Łódź, Polsko, 25.- 27. listopadu 2013. 2013. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La grammaire, une blague ? In Formations continue 2012 "Approches non formelles en classe de FLE", PedF MU, 13.1.2012. 2012. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Remarques sur les emprunts lexicaux a l allemand en tcheque. In Teissier Catherine (ed.), Zaremba Charles (ed.). Le tien e(s)t le mien. Echanges culturels et linguistiques entre les mondes slave et germanique. 1. vyd. Aix-en-Provence: Presses Universitaires de Provence. s. 295-310. ISBN 978-2-85399-861-1. 2012. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Les problèmes de l’analyse linguistique des textes de la 1ère moitié du XIVe siècle. In Ecole doctorale Telč "Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie". Université Masaryk, Centre universitaire de Telč, 20.-23. 9. 2012. 2012. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Recenze - Renée Grenarová, Marie Vítková (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6024-1. 2012. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Le langage modulé en tchèque et en français. In Ve colloque international d'argotologie, Registres de langue et argot(s) - lieux d'émergeance, vecteurs de diffusion. Leipzig, 30.3.- 2.4. 2011. 2011. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Francouzština - minulost a současnost. In Projekt Partnerství ve vzdělávání, přednáška na Gymnaziu B. Němcové, Hradec Králové. 2011. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Le début de la presse au Québec. Studia romanistica. Ostrava, roč. 2/2011, č. 11, s. 37-46. ISSN 1803-6406. 2011. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Des éléments du jeu dramatique dans le cours de français pour les apprenants tcheques atteints de troubles spécifiques d´apprentissage et de comportement. In Grenarová R., Vítková M.(eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 112-119. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. 2009. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Adverbes spatiaux en français du XIIe siecle. In Sborník prací FF OU číslo 239/2008, Studia romanistica, číslo 8. 1. vyd. Ostrava: FF Ostravské uiverzity v Ostravě. s. 121-131. ISBN 978-80-7368-483-9. 2008. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Hádej, jak se jmenuji. Cizí jazyky ve škole. Plzeň: Fraus, roč. 52, č. 2, s. 57-61. ISSN 1210-0811. 2008. info

9. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.