Mgr. Tereza Češková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra primární pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3012
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4449
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tereza Češková, Ph.D., narozena ve Svitavách
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky; Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: Ph.D.: Pedagogika;
 • dizertační práce „Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na 1. stupni (na příkladu přírodovědného učiva)“
 • 2012: Mgr.: Učitelství pro I. stupeň základní školy, specializace Sociální pedagogika;
 • diplomová práce „Adaptační kurz pro 1. třídu a smysl jeho realizace“
Přehled zaměstnání
 • 2022–dosud: Katedra primární pedagogiky, Institut výzkumu školního vzdělávání, PdF MU – odborný asistent na katedře
 • 2022–dosud: Česká školní inspekce – spolupráce při revizích RVP ZV
 • 2020: Česká školní inspekce – tvorba testových úloh pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
 • 2017–2018: Česká školní inspekce – testolog v projektu zaměřeném na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí Komplexní systém hodnocení
 • 2016–2023: Katedra geografie, PdF MU – odborný asistent na katedře
 • 2011–2015: ZŠ a MŠ Svitavy, Javorník 61 – učitelka na málotřídní škole
 • 2012: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 – asistentka učitele a tandemová učitelka
 • 2009–2010: ZUŠ Svitavy – učitelka hry na hudební nástroje
Vědeckovýzkumná činnost
 • 4/2022—4/2025: Teaching, Learning & Adventurous Play Outdoors in Primary Schools; Erasmus KA2
 • 1/2020—12/2022: Produktivní kultura vyučování a učení; projekt Grantové agentury ČR / Standardní projekty
 • 1/2018—4/2019: Systém terénní výuky pro základní školy; projekt Technologické agentury ČR / ZÉTA
Akademické stáže
 • 2023: Dublin City University, Irsko + návštěva místní základní a mateřské školy
 • University of Ljubljana, Slovinsko + návštěva místní základní a mateřské školy
 • České školy v Banátu (Gerník, Sv. Helena, Eibentál), Rumunsko
 • 2022: VIVES University of Applied Sciences Bruggy, Belgie + návštěva místní základní a mateřské školy
 • LTH Study Centre, Lund University, Švédsko
 • 2021: Stáž na základních školách vyučujících podle konceptu Lernwerkstatt, Berlín, Německo
 • 2019: University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finsko
 • 2017: ESERA Summer School 2017, JČU, České Budějovice
 • 2015: Department of Education, Faculty of Humanities and Education, University of Agder, Kristiansand, Norsko (grant Norských fondů, 1 měsíc)
 • 2011: Mater Dei Institute of Education, Dublin, Irsko (Erasmus, 5 měsíců)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka výkonné redakce časopisu Orbis Scholae
 • Členka České asociace pedagogického výzkumu
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena za významnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii recenzovaná stať v českém či slovenském periodiku (období 2020-2021): (Klíčové) kompetence v českém vzdělávání: Proč si navzájem nerozumíme? Studia paedagogica, 2021, 26(3), 7-27.
 • Cena děkana v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců za publikaci: Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy: na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. MUNI.
Vybrané publikace
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Metodologický workshop pro vedoucí DP v Učitelství pro 1. stupeň. 2024. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Workshop k akčnímu výzkumu s dr. Colinem Forsterem z University of Gloucestershire. 2024. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Workshop k akčnímu výzkumu s dr. Colinem Forsterem pro vedoucí diplomových prací. 2024. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Jiří HAVEL, Miroslav JIREČEK, Miroslav JANÍK, Alžběta JURASOVÁ, Teresa VICIANOVÁ, Tomáš HORČIČKA, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Klíčové kompetence ve školních vzdělávacích programech základních škol. In Proměny ve vzdělávání. 2023. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. Munipress, 2022, 36 s. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza a Miroslav JIREČEK. Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v současné škole aneb „vlastivěda“ pohledem analýzy školních vzdělávacích programů. In Vzdělání pro budoucnost. Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století. 2021. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK, Jiří KOHOUT a Pavel MENTLÍK. Kognitivní aktivizace ve výuce: systematická mapující studie. In KOHOUT, Jiří a Pavel MENTLÍK. ČAPV 2021. 2021. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Jana TRUHLÁŘOVÁ, Anna HRICKOVÁ a Lucie GREBÍKOVÁ. Outdoor Education Around the World: A Systematic Mapping Review. In HRICKOVÁ, Anna a Jana TRUHLÁŘOVÁ. IGU-CGE Conference 2021: Making Connections: Cooperation and Networking in Geographical Education. 2021. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. (Klíčové) kompetence v českém vzdělávání: proč si navzájem nerozumíme? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 3, s. 7-27. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2021-3-1. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Jan KOHOUT, Tereza ČEŠKOVÁ, Pavel MENTLÍK a Petr NAJVAR. K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-36. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2021.8. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Když potenciálně rozvíjející situace nerozvíjí: kritické didaktické incidenty v problémově orientované výuce. Pedagogika. Praha: PdF UK v Praze, 2020, roč. 70, č. 2, s. 197-223. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2020.1636. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na 1. stupni (na příkladu přírodovědného učiva). In ČAPV 2020. 2020. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce při řešení problémově orientovaných úloh ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2020, roč. 14, č. 1, s. 49-80. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2020.3. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. The conception of geographical fieldwork at primary and lower secondary school. In SVOBODOVÁ, Hana a Radek DURNA. EUROGEO 2019 "Teaching Geography in challenging times". 2019. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Interaction during Solving the Problem-Oriented Tasks in Primary Science Education. In Mezinárodní konference výzkumu a vzdělávání EARLI-JURE 2019. 2019. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. The Phases Implemented in Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography. In CGE 2018 International Conference. 2018. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. The Differences Between Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography and Czech Primary Science. In 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference. 2018. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Specifics of problem learning situations in primary Science instruction. In Mezinárodní konference výzkumu a vzdělávání EARLI-JURE 2017. 2017. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. In XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 2016. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. An interaction between teacher and pupils during the analysis of a problem-oriented task. In ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro analýzu výuky. Pedagogika. 2016, roč. 66, č. 5, s. 530-548. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2016.248. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae. Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 93-115. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.4. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Kam se vytratil problém? Srovnání vybraných charakteristik problémových úloh na 1. a 2. stupni ZŠ. In Škola a její křižovatky, 22. konference České pedagogické společnosti. 2015. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy. In XXIII. konference ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. The phases implemented in problem-solving tasks in Science instruction at Czech primary schools. In ECER 2015: Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Learning Tasks in Science Instruction and Textbooks in the Czech Republic: A Comparative Review of Research Methods. In ECER 2014. 2014. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ. In XXII. konference ČAPV: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy: návrh výzkumného nástroje. In Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky. 2014. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukové situace z hlediska potenciálu rozvíjení kompetence k řešení problémů. In XX. konference ČPdS 2013. 2013. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Učební úlohy rozvíjející kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 157-170. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9. info

7. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.