Pedagog roku 2023

Děkanka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje pátý ročník Ceny pro vynikající absolventy PdF MU - Pedagog roku 2023.


Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní pedagožky a pedagogy, kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žákyň a žáků i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky. Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy – učitelky a učitele, kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.

Kdo může být na cenu nominován

1) Nominování mohou být absolventky a absolventi Pedagogické fakulty Masarykovy univezity, kteří úspěšně ukončili bakalářské, magisterské anebo doktorské studium, případně studium v rámci celoživotního vzdělávání (s výjimkou absolventů jednorázových kurzů).

2) Nominovány mohou být osoby, které působí v pedagogické profesi, jedná se například o:

  • učitele a učitelky mateřské školy a učitele a učitelky prvního stupně
  • učitele a učitelky druhého stupně a učitele a učitelky střední školy
  • pedagogy a pedagožky volného času, vychovatele a vychovatelky ve školní družině, asistentky a asistenty pedagoga, speciální pedagogy a pedagožky, sociální pedagogy a pedagožky a další pedagogické – neučitelské profese

Způsob nominace a hodnocení nominací

A. První kolo nominace

Absolvenky a absolventi mohou být na cenu navrženi prostřednictvím elektronického formuláře. Nominovat osobu mohou jeho*jí kolegové, ředitelé školy, žáci (studenti) anebo rodiče žáků (studentů) a studenti anebo zaměstnanci PdF MU. Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních údajů navrhovanách a navrhujících) stručná charakteristika navrhovaných a výčet jeho*jí mimořádných zásluh.

B. Druhé kolo nominace

Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění hodnocení ke konkrétní nominaci. Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může vyžádat též stanoviska a hodnocení dalších osob. Např. v případě návrhů ze strany kolegy učitele*ky, zajistí hodnocení žáků, rodičů apod., aby daný návrh byl komplexní a objektivní.

C. Hodnocení nominací

Navržení pedagogové a pedagožky jsou hodnoceni komisí jmenovanou děkankou fakulty. Komise může být složena z členů akademické obce, zástupců vedoucích pracovišť, zástupců didaktiků, zástupců Akademického senátu PdF MU, zástupců fakultních škol a zařízení a případně i dalších odborníků (např. České školní inspekce, neziskových organizací, zástupců partnerů ocenění apod.).

Komise navrhne děkance pedagogy a pedagožky k udělení ceny. Děkanka na základě návrhu komise rozhodne o udělení ceny.

Ocenění

Pedagogové oceněni v jednotlivých kategoriích získají osvědčení Pedagog roku 2023, které bude předáno na slavnostním vyhlášení soutěže v listopadu roku 2023 a obdrží také hodnotné ceny věnované fakultou. V loňském roce obdrželi vítězové poukázku na poznávací zájezd v hodnotě 12000 Kč. Pedagogická fakulta MU se tímto druhem ocenění snaží naplnit myšlenku J. A. Komenského, že učitel by měl své znalosti opírat o „živé zkušenosti“ a cestovat po jiných zemích, aby je v co největším rozsahu nasbíral a dále mohl předávat svým žákům.

Časový harmonogram

  • 19. 6. 2023 Vyhlášení soutěže
  • 24. 9. 2023 Uzávěrka prvního kola ceny
  • 2. 10. 2023 Zveřejnění nominací a zahájení druhého kola ceny
  • 22. 10. 2023 Uzávěrka druhého kola ceny
  • 31. 10. 2023 Zasedání hodnotící komise
  • 8. 11. 2023 Slavnostní předání ocenění v Aule Karla Engliše, Právnická fakulta MUNI

Podmínky účasti

1) Navrhovaná osoba souhlasí se svojí nominací a s jejím zveřejněním na internetu a se zveřejněním jména a podkladů pro potřeby hodnotící komise.

2) Škola (zařízení) navrhované osoby je ochotna poskytnout maximální součinnost (zveřejnění na webu, pomoc v získávání dalších podkladů apod.).

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

děkanka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.