Pedagog roku 2022

I. Úvod

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje pátý ročník Ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU - Pedagog roku 2022.
Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.


II. Kategorie ceny

Osoby mohou být nominovány v následujících kategoriích:

1. Učitel/učitelka prvního stupně, učitel/ka mateřské školy

2. Učitel/učitelka druhého stupně, učitel/ka střední školy

3. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině, asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog a další pedagogické – neučitelské profese


III. Způsob nominace a hodnocení nominací

A. První kolo nominace

Pedagog může být na cenu navržen prostřednictvím elektronického formuláře. Nominovat osobu může její kolega, ředitel školy, žák (student) anebo rodič žáka (studenta) a student anebo zaměstnanec PdF MU. Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních údajů navrhovaného a navrhujícího) stručná charakteristika navrhovaného a výčet jeho/jejích mimořádných zásluh.

B. Druhé kolo nominace

Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění hodnocení ke konkrétní nominaci. Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může vyžádat též stanoviska a hodnocení dalších osob. Např. v případě návrhů ze strany kolegy učitele, zajistí hodnocení žáků, rodičů apod., aby daný návrh byl komplexní a objektivní.

C. Hodnocení nominací

Navržení pedagogové jsou hodnoceni komisí jmenovanou děkanem fakulty. Komise je složena z členů akademické obce, zástupce vedoucích pracovišť, zástupce didaktiků, zástupce Akademického senátu PdF MU, zástupce fakultních škol a zařízení a případně i dalších odborníků (např. České školní inspekce, neziskových organizací, zástupců partnerů ocenění apod.).

Komise navrhne děkanovi fakulty pořadí nejlepších kandidátů pro každou kategorii. Děkan fakulty může v každé dané kategorii ocenit více než jednoho nominovaného.

IV. Ocenění

Pedagogové oceněni v jednotlivých kategoriích získají osvědčení Pedagog roku 2022, které bude předáno na slavnostním vyhlášení soutěže a obdrží také hodnotné ceny věnované partnery (sponzory) ocenění. V loňském roce obdrželi vítězové poukázku na poznávací zájezd v hodnotě 12000 Kč. Pedagogická fakulta MU se tímto druhem ocenění snaží naplnit myšlenku J. A. Komenského, že učitel by měl své znalosti opírat o „živé zkušenosti“ a cestovat po jiných zemích, aby je v co největším rozsahu nasbíral a dále mohl předávat svým žákům.


V. Časový harmonogram

  • 21. 6. 2022 Vyhlášení soutěže
  • 11. 10. 2022 Uzávěrka prvního kola ceny
  • 18. 10. 2022 Zveřejnění nominací a zahájení druhého kola ceny
  • 30. 10. 2022 Uzávěrka druhého kola ceny
  • 1. 11. 2022 Zasedání hodnotící komise
  • 9. 11. 2022 Slavnostní předání ocenění Aula Právnické fakulty MU

VI. Podmínky účasti

1) Navrhovaná osoba je absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

2) Navrhovaná osoba souhlasí se svojí nominací a s jejím zveřejněním na internetu a se zveřejněním jména a podkladů pro potřeby hodnotící komise.

3) Škola navrhované osoby je ochotna poskytnout maximální součinnost (zveřejnění na webu školy, pomoc v získávání dalších podkladů apod.).


doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.