Strategické cíle PdF MU
pro rok 2021

Aktualizace strategického záměru pro rok 2021

I. Studium

1. Přechod na plnou elektronizaci agend na PdF MU

Fakulta nově sama elektronicky ověřuje dokumenty související s přijetím ke studiu v souladu se směrnicí 2/2019. Dále spolu s vývojovým týmem IS MU se převedou zbývající agendy do elektronické podoby.

MI: Většina agend na Studijním oddělení PdF MU probíhá elektronicky

2. Příprava digitalizace spisů PdF MU

Fakulta připraví podmínky k digitalizaci spisů ve spisovně.

MI: Digitalizované spisy

3. Analýza výsledků příjímacího řízení v kontextu možného kontraktového financování a jednotného nejníže možného dosaženého percentilu

Fakulta provede analýzu výsledků přijímacího řízení.

MI: Namodelované podmínky přijetí pro katedry s nízkým počtem studentů

4. Sjednocení podmínek realizace programů celoživotního vzdělávání na jednotlivých pracovištích

Fakulta aktualizuje podmínky vypisování programů celoživotního vzdělávání s ohledem na platné akreditace a jednotnost v postupu při jejich realizaci.

MI: Počet realizovaných programů CŽV

5. Vyhodnocení efektů a rizik integrativní SZZ v učitelských NMgr. programech

Fakulta zavede nový způsob organizace SZZ v NMgr. programech, kdy zkoušku z pedagogiky a psychologie integruje do zkušebního termínu v programu maior.

MI: Analýza dopadů SZZ z pedagogiky a psychologie v rámci zkoušky z programu maior

6. Příprava plnohodnotných online kurzů s preferencí hromadných přednášek a s důrazem na dlouhodobou využitelnost

Fakulta připraví online kurzy v návaznosti na zkušenosti ze semestru podzim 2020, které budou plnohodnotně a v souladu s platnou akreditací nahrazovat formy prezenční výuky.

MI: Realizované online kurzy

7. Revize kreditových zátěží předmětů ve studijních programech

V průběhu roku bude provedena revize kreditové zátěže předmětů ve všech studijních programech a jejího souladu se Směrnicí děkana č. 4/2018 Tvorba a realizace studijních programů na PdF MU.

MI: Kreditové rámce předmětů ve studijních programech jsou v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2018 Tvorba a realizace studijních programů na PdF MU

8. Příprava sjednocení kódů předmětů pro prezenční a kombinované studium

Fakulta připraví sjednocení kódů obsahově shodných předmětů, které se vyučují v prezenční a kombinované formě studia. Tím vznikne volnější možnost přestupu mezi prezenčním a kombinovaným studiem ve shodě s čl. 5a SZŘ.

MI: Je připraven návrh katalogu 2022/23 s jednotnými kódy

9. Zvyšování studijní úspěšnosti

Rozvoj činnosti fakultního poradce a realizace konkrétních opatření v návaznosti na průběžnou analýzu rizikových faktorů studijní neúspěšnosti.

MI: Počet konkrétních opatření cílících na předcházení studijní neúspěšnosti

10. Analýza možností realizace NMgr. programu pro absolventy odborných bakalářských programů

Fakulta zahájí diskusi napříč akademickými pracovišti o možnosti realizovat navazující magisterské učitelské programy, které by byly určeny pro absolventy bakalářských programů, jejichž obsah plně neodpovídá všeobecně vzdělávacím předmětům.

MI: Analýza možností realizace uvedeného programu

II. Výzkum a doktorské studium

1. Výzkumná témata fakulty a témat výzkumu v doktorských studiích

Pracoviště fakulty ‒ zejména ta, která jsou nositeli doktorských studijních programů, budou usilovat o dosahování souhry v tematickém zaměření svého výzkumu s orientací disertačních prací.

MI: Prezentace výzkumných témat fakulty (pracovišť) koresponduje s prezentací témat pro uchazeče o doktorská studia

2. Rozvoj podpory pro kvalitní publikování

Rozvíjení interních grantových schémat fakulty na podporu přípravy publikací v mezinárodních časopisech (zejména WOS a Scopus) a v renomovaných zahraničních nakladatelstvích.

MI: Inovované programy podpory publikování na PdF MU

3. Rozvoj (Post)doktorandské školy ‒ ustavování širší komunity

Rozvoj (Post)doktorandské školy Pedagogické fakulty s cílem zlepšit vzájemné propojení jednotlivých doktorských programů a podporovat ustavování širší komunity doktorandů a postdoktorandů.

MI: Vytvoření platforem pro doktorandy a postdoktorandy pro setkávání a sdílení zkušeností napříč obory fakulty (webové stránky, nástroje sociálních sítí, realizovaná setkání)

4. Podpora začínajících studentů v doktorských programech

S ohledem na aktuální situaci (COVID 19) bude v doktorských programech věnována zvláštní pozornost a podpora doktorandům prvních ročníků studia pro získání lepší orientace ve studiu.

MI: Informativní akce a posílené a konzultační aktivity pro studenty v nižších ročnících doktorského studia (např. PhD day a podobné)

III. Internacionalizace

1. Rozšiřování nabídky nových typů mezinárodních mobilit pro studenty

Pracoviště budou podporována v tvorbě a realizaci online výuky, COIL kurzů a krátkodobých týmových projektů pro domácí a zahraniční studenty z univerzit strategických partnerů v mezinárodní síti ETEN.

MI: Počet COIL kurzů a počet účastníků mobilit

2. Zkvalitňování internacionalizačního prostředí fakulty a příprava systému nabídky služeb pro zahraniční studenty a zaměstnance

Příprava návrhů na zavedení International & Intercultural Corner ‒ centra pro setkávání, poradenství a sdílení zkušeností studentů a zaměstnanců se zkušeností se studiem a prací v zahraničí, zahraničních studentů a lektorů na fakultě a studentů a akademiků se zájmem o mezinárodní mobilitu a zapojení se do internacionalizace fakulty.

MI: Evaluace návrhů a podkladů pro zavedení centra

3. Rozvíjení spolupráce s univerzitami v alianci EDUC

Příprava a realizace krátkodobých a virtuálních mobilit studentů a akademických pracovníků prostřednictvím metody COIL a blended learning ve spolupráci s lektory z univerzit v alianci EDUC.

MI: Počet COIL kurzů a počet účastníků virtuálních mobilit v rámci EDUC

4. Pořádání celofakultní mezinárodní konference členů představenstva ETEN (European Teacher Education Network)

V září 2021 fakulta uspořádá konferenci, jejímž cílem je prohloubení spolupráce v oblasti internacionalizace vzdělávání s partnery v síti ETEN. Fakulta vytvoří podmínky pro účast akademických pracovníků naší fakulty, kteří se budou moci setkat s více než padesáti účastníky zahraničních pedagogických fakult a vysokých škol ze zemí celého světa.

MI: Evaluační zpráva z konference

5. Příprava na realizaci zahraničních mobilit na základní školy v Nizozemsku

Ve spolupráci s univerzitami strategických partnerů v Nizozemsku, bude realizován plán zahraniční mobility vyučujících, studentů a učitelů spolupracujících fakultních škol, kteří se seznámí s pedagogickou praxí, profesní přípravou učitelů a systémem výuky v kontextu inkluze na základních školách v Nizozemsku.

MI: Evaluační zpráva z mobility

6. Specifikace povinností platících studentů v cizojazyčných studijních programech a jejich smluvní ukotvení

Z důvodu rostoucího počtu platících studentů v cizojazyčných studijních programech a zvyšující se administrativní zátěže je nutné specifikovat a smluvně stanovit povinnosti těchto studentů vůči fakultě a Masarykově univerzitě.

MI: Zavedení smlouvy mezi fakultou a platícími studenty v cizojazyčných studijních programech

IV. Rozvoj a vnější vztahy

1. Realizace marketingové strategie prostřednictvím sociálních sítí, zejména prezentace vyučujících prostřednictvím Wikipedie

Pedagogická fakulta MU přehodnotí svou marketingovou strategii především se záměrem oslovit širší veřejnost a podpořit propagaci výsledků vědy a výzkumu realizovaného na fakultě. Fakulta se také bude věnovat zpracování vybraných témat souvisejících s významnými osobnostmi fakulty, s její historií a s učitelskou profesí na Wikipedii.

MI: Nové komunikační kanály zaměřené na propagaci vědy a výzkumu, počet upravených stránek na Wikipedii

2. Realizace marketingové strategie zvyšující povědomí o učitelské profesi (ve spolupráci PdF UK)

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (a případně dalšími organizacemi jako jsou Výluka a Učitel naživo) zrealizuje fakulta kampaň zaměřenou na propagaci učitelské profese.

MI: Realizovaná kampaň a její evaluace

3. Příprava ONLINE kurzů pro širší veřejnost

Fakulta využije své zkušenosti s realizací online akcí v jarním a podzimním semestru 2020 a připraví sérii online vzdělávacích seminářů, pomocí kterých představí vybraná témata související s učitelskou profesí širší veřejnosti.

MI: Počet realizovaných kurzů

4. Příprava připomenutí 75. výročí založení fakulty

Na podzim roku 2021 si fakulta připomene 75. výročí od svého založení. Součástí oslav bude několik akcí pro zaměstnance i pro veřejnost, které se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace prezenčně, anebo v online prostoru. Součástí oslav bude i ocenění významných fakultních osobností.

MI: Počet realizovaných akcí

5. Iniciace vzniku společenství emeritních akademiků

Se záměrem využít bohatých odborných i profesních zkušeností dlouholetých vyučujících fakulty, kteří přechází do důchodové životní etapy ustanoví fakulta společenství emeritních akademiků.

MI: Formulace statutu emeritních akademiků, počet zapojených osob

6. Ustavení pracovní skupiny pro genderovou problematiku

Na fakultě vznikne pracovní skupina složená z akademických a neakademických pracovníků a pracovnic, která bude proškolena v oblasti prosazování principů genderové rovnosti.

Ustavení fakultní pracovní skupiny pro gender, absolvování 4 školení v oblasti prosazování genderové rovnosti v organizaci

7. Fakultní dokumenty v genderově neutrálním jazyce

Dokumenty nově vznikající nebo procházející revizí budou využívat genderově neutrální jazyk.

MI: Vnitřní dokumenty využívají genderově neutrální jazyk (rostoucí trend)

V. Technicko-provozní oblast, správa instituce, infrastruktura a podpůrné činnosti

1. Dokončení realizace venkovních prostor kavárny

PdF MU v r. 2020 dokončila st. úpravu venkovního schodiště s menší terasou pro účely externího užívání dvora v budově Poříčí 31 jako venkovního prostoru kavárny, který bude pro tento účel vybaven.

MI: Dobudování zázemí dvora Poříčí 31 a jeho vybavení pro kavárenské účely

2. Strategie tisku

Revize tisku na jednotlivých pracovištích a vytvoření strategie copy pointů s cílem optimalizovat ekonomické náklady za tisk.

MI: Analýza tisku, vytvoření strategie tisku a copypointů

3. Úprava pravidel pro tvorbu rozpočtu

Upravená rozpočtová pravidla reflektující úpravu pravidel rozpočtu MU se zvýšením podílu na institucionálním financování výzkumu díky růstu kvalitativních rozpočtových výkonových ukazatelů reflektujících výsledky Metodiky M17+

MI: Novelizovaná rozpočtová pravidla

4. Vytvoření finanční rezervy fakulty a optimalizace fondu provozních prostředků

V rámci stabilizace pracovišť PdF MU budou fondy fakulty optimalizovány tak, aby mohly udržet trend dofinancování osobních nákladů na 110 % a současně byl posílen rezervní fond z důvodu případných následků trvání epidemiologické situace

MI: Aktualizovaný rozpočet PdF MU

5. Elektronizace procesů

Pokračování v plné elektronizaci procesů v souladu s požadavky právních a vnitřních předpisů ve všech agendách vč. ekonomické a personální administrativy, správy pohledávek a závazků, právního jednání aj.

 MI: Implementace jednotné architektury elektronizace IT ve spolupráci s RMU

6. Investiční stavební akce

Dokončení projektové přípravy investičních akcí s RMU v rámci programu MŠMT 133240 - rekonstrukce tělocvičny na Poříčí 31, rekonstrukce toalet na Poříčí 31, rekonstrukce pracoviště katedry psychologie, přístavba a vestavba ateliéru katedry výtvarné výchovy.

MI: Dokončení projektové přípravy registrovaných inv. akcí programu MŠMT

7. Zázemí pro studenty v budově Ypsilantiho

Dokončení zbudování venkovního zázemí pro studenty ve dvoře na Poříčí 7 při řešení projektu menzy a zpracování projektové dokumentace k dovybavení zázemí pro studenty v mezipodlaží pro volnočasovou dobu studentů mimo provoz menzy.

MI: Projektová dokumentace pro vybavení prostoru pro studenty

8. Projektová dokumentace pro výměníkovou stanici

Generační výměna zdrojů vytápění a chlazení v objektech fakulty – v první fázi zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci výměníkové stanice na Poříčí 7, spolufinancování s RMU.

 MI: Projektová dokumentace pro výměníkovou stanici

9. Vybavení infrastruktury

Zajištění dovybavení (vč. IT) či rekonstrukci výukových prostor pro obohacování frontální výuky formami interaktivními, distančními, projektovou výukou, simulační výukou apod. tam, kde je to relevantní.

MI: Vybavení výukových prostor

10. Kamerový systém – modernizace

Zpracování projektové dokumentace pro obnovu a rekonstrukci kamerového systému.

MI: Projektová dokumentace pro zrekonstruovaný kamerový systém

11. Personální aktivity

Realizace Akčního plánu při řešení projektu HR Award a dosažení monitorovacích indikátorů.

MI: Plnění akčního plánu

12. Stravenkový paušál

Přijetí opatření pro zvýšení zaměstnaneckého benefitu ‒ zavedení paušálu stravenek a standardizaci podmínek pro péči o zaměstnance v souladu s kolektivní smlouvou.

MI: Zavedení stravenkového paušálu a přijetí ostatních podmínek podle kolektivní smlouvy

Dokument ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.