Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace

Adresa

Sirotkova 371/36
616 00 Brno

IČO: 62156781

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Dan Jedlička

GARANT PRAXÍ:
Mgr. Lukáš Ulč
ulc@zssirotkova.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Základní škola Sirotkova 36 je právním subjektem, jehož zřizovatelem je město Brno – městská část Žabovřesky. Škola se zaměřuje na výuku matematiky a informatiky. Ve školním roce 2019/2020 je ve škole otevřeno 9 tříd s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, jsou to třídy 5.C, 5.D, 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.C, 8.D, 9.B a 9.C. ZŠ Sirotkova je centrem vzdělanosti i volnočasových aktivit pro své žáky i širší veřejnost. 

Nabídka školy

 • Škola vede klub deskových her, pořádá také soutěže v deskových a logických hrách (Klub Mensy ČR)
 • Žáci školy se pravidelně účastní soutěží v logice, matematice, sudoku a dalších podobně zaměřených soutěží v rámci Brna i celé republiky. Škola sama pořádá městská kola Matematických olympiád 4. a 7. tříd, MK Pythagoriády 8. tříd, MK Sudoku.
 • Pořádá sportovní akce pro žáky školy v rámci jejich volnočasových aktivit formou kroužků a turnajů, zejména ve futsalu a florbalu.
 • Žáci školy se pravidelně účastní brněnských sportovních soutěží.
 • Pořádá akce pro rodiče a přátele školy – předvánoční a velikonoční dílničky, neformální setkání s rodiči na školním dvorku, herní odpoledne deskových her, burza sportovních potřeb.
 • Pravidelně informuje o své výchovné činnosti v místním tisku i ve školních novinách
 • Pravidelně pořádá akce pro učitelský sbor, které mají za cíl stmelení týmu učitelů a jejich další motivaci pro náročnou práci
 • Škola funguje jako poradenské centrum pro rodiče při řešení problémů, týkajících se vzdělávání, výchovy a sebepojetí žáků. Pravidelně organizuje hovorové hodiny (4x ročně), třídní schůzky (2 – 3x ročně), při škole pracuje Klub rodičů, který má 31 členů.
 • Škola pravidelným a důsledným vedením žáků k zodpovědnému a zdravému životu, slušnému a kulturnímu chování a zodpovědnému budování žebříčku životních hodnot kultivujte nejen žáky školy, ale také jejich nejbližší okolí, a to jak ve výuce, tak při celoškolních projektových dnech a aktivitách.
 • Vytváří ovzduší pro otevřenou komunikaci žák – učitel – rodič, založenou na vzájemném respektu a důvěře. Při škole funguje také Školní parlament, jehož členové se pravidelně 1x týdně setkávají na pracovní schůzce se zástupcem ředitele školy a řeší provozní záležitosti školy a jednotlivých tříd.
 • Škola integruje žáky z různých sociálních, kulturních i geografických poměrů, přičemž přihlíží k jedinečnosti a osobitosti každého žáka. Tím přispívá k budování multikulturního pohledu žáků na své okolí a vede je k podpoře lidských práv, demokratičnosti a respektu.

Škola je zapojena do mnoha projektů

 • EU – peníze školám
 • Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně
 • Projekt se SPŠCH Brno I.
 • Projekt se SPŠCH Brno II.
 • Matematicko fyzikální cvičiště
 • Tablety do škol
 • Projekt s gym. Kpt. Jaroše – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraj
 • SBOŠ
 • Polygram

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.