Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Adresa

Heyrovského 13
635 00 Brno

IČO: 25348221

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Helena Hlouchová

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Helena Hlouchová
praminek@praminek.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

 • Plány osobního rozvoje (přihlížejí ke schopnostem, nadání a potřebám jednotlivých dětí / žáků)
 • Inkluze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Partnerství s rodinou
 • Integrovaná tematická výuka v blocích
 • Projekty – cílené plánování učiva umožňuje prolínání jednotlivých učebních předmětů a vede žáky ke zkoumání a samostatnému získávání vědomostí
 • Změny – jejich přijetí umožňuje přizpůsobit se a zvládat životní i společenské proměny snadněji
 • Centra aktivit (slouží k rozvoji různých typů inteligence – učení H.Gardnera)

Celý prostor tříd je rozčleněn do Center aktivit odpovídajících učení o typech inteligence H. Gardnera. Při činnostech v centrech se postupně děti naučí pracovat v týmu, respektovat stanovená pravidla, která vedou ke kamarádství a přátelství. Dovedou požádat o pomoc a ocenit spolupráci druhých. Každé dítě má sestaven ve spolupráci s rodiči Plán osobního rozvoje a jeho pravidelné kontroly vedou ke splnění stanovených výchovných a vzdělávacích cílů. Pozitivní přístup k životu je ovlivněn vedením k tvořivosti, samostatnosti, nezávislosti, respektování přání a názoru spolužáků, úctě k dospělým.. Žáci se mohou podílet na chodu školy prostřednictvím školního parlamentu. Třídy jsou vybaveny encyklopediemi i dalšími moderními pomůckami (interaktivní tabule, flipcharty, notebooky, …) Dětem je nabízeno rozvíjení schopností v ZÁJMOVÝCH ČINNOSTECH, které organizuje školní družina. Učitelé při hodnocení zdůrazňují, pozitivní stránky, kvalitu a výjimečnost a svoje žáky hodnotí slovně (1. – 4. třída), od 5. třídy pak hodnotí známkami. Pedagogové projevují dětem a žákům svůj zájem a lásku, která je jim opětována.

Jak vypadá program Začít spolu v podmínkách naší školy:

Naši žáci každodenně začínají komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je čtení ranního dopisu (připravuje učitel na tabuli), jenž nastíní práci, která děti daný den čeká.

Následuje první blok, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci. Specifikou Pramínku je to, že v průběhu relaxace zahrnující svačinu využívají děti i učitelé přilehlé zahrady a terasy.

Ve druhém bloku přijdou na řadu centra aktivit. Záleží na rozvrhu a učiteli, zda centra následují hned první nebo až druhou hodinu po přestávce. Každopádně pro naše učitele znamenají centra aktivit spoustu času navíc stráveného jejich přípravou. V centrech se totiž promítá integrovaná tematická výuka. V praxi to znamená, že když daná třída pracuje např. na projektu nazvaném Stromy, v centru čtení děti o stromech logicky čtou, v centru psaní o nich píší, ale třeba v matematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolik tun dřeva dodá ta či ona dřevařská společnost, bude-li těžit určité množství za den. To vše samozřejmě s ohledem na věk, s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.

Práce v centrech je zakončena hodnotícím kruhem, ve kterém děti na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se s věkem zvyšují) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co by udělali jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly oceňovat, spolupracovat a o své činnosti se vyjádřily. Jako pomůcka slouží hodnotící kritéria. Nehodnotí tedy práci svého spolužáka na základě subjektivního pocitu, jestli jim je nebo není sympatický, ale zda daná kritéria splnil.

Specifikum školy

Specifikem naší školy je tzv. televizní vysílání, možnost zahrát si na televizní hlasatelku nebo hlasatele. Televize pro nikoho není neznámý pojem. Ale umět se vyjádřit před diváky? To chce přípravu, odvahu, notnou dávku improvizace, ale hlavně – trénink. V Pramínku vedeme děti postupně a systematicky k tomu, aby dokázaly prezentovat svůj názor před diváky, a tak trénovaly a zdokonalovaly svoje řečnické dovednosti. V maximální míře je tak u dětí podporováno čtenářství a pisatelství.

Čtení se u nás učí převážně genetickou (neboli písmenkovou) metodou, tedy tou nejpřirozenější. V počátcích výuky psaní mohou psát děti samozřejmě tiskacími písmeny.

Naše škola se účastní mnoha projektů

 • Světová škola
 • Recyklohraní
 • Zahrada s přírodními prvky ZŠ Pramínek
 • KAP JMK II Podpora podnikavosti
 • Pramínkovské zábavné dny
 • Technické školky
 • EduSTEM
 • Abeceda peněz
 • Oranžové hřiště
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
 • Otevřené školy
 • MAP II.
 • Vzděláváme společně III.
 • Se školou na golf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.