Zdravotník zotavovacích akcí

Charakteristika programu:
Základem kurzu je osvojení teoretických poznatků a praktických dovedností první pomoci, které jsou potřebné k zajištění zdravotnického zabezpečení akcí pořádaných pro děti. 
Kurz bude vyučován prostřednictvím přednášek a praktických cvičení. V rámci přednášek bude využíváno nejen frontální výuky, ale i diskuzí nad modelovými příklady, simulacemi, video rozbory a ukázkami využití pomůcek.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky předškolního vzdělávání (nutné doložit kopii maturitního vysvědčení/VŠ diplomu) a pedagogické pracovníky základních škol (nutné doložit kopii VŠ diplomu).

Profil absolventa:
Absolvent kurzu se stane zdravotníkem zotavovacích akcí (v souladu s vyhláškou 108/2001 Sb, resp. 422/2013 Sb, a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - §108).

 • Garant kurzu: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
 • Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin, které budou rozděleny do šesti vyučovacích dnů
 • Termín zahájení kurzu: 29. 3. 2019 (další termíny a místo konání budou upřesněny)
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. Základy stavby a funkce lidského těla
  Stavba a funkce lidského těla – dílčí orgánové soustavy
  2. První pomoc – teoretická část  
  2.1. Druhy zdravotnické první pomoci
  2.2. Základní druhy zdravotnického třídění
  2.3. Prevence úrazů
  2.4. Poskytování první pomoci 
  2.5. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště apod.)
  2.6. Zásady pro poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky
  3. První pomoc – praktická část
  3.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačním fantomu
  3.2. Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu
  3.4. Manipulace, polohování a transport
  4. Péče o nemocné
  4.1. Zdravotnická etika, přístup k nemocnému
  4.2. Základy psychologie nemocného
  4.3. Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevní tlak, vědomí, příjem a výdej tekutin)
  4.4. Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku
  4.5. Podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy
  4.6. Stravování nemocného
  4.7. Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních onemocnění
  4.8. Vliv prostředí na pacienta
  5. Základy zdravotnické dokumentace
  5.1. Evidence bezinfekčnosti
  5.2. Evidence lékařských potvrzení
  5.3. Evidence zdravotních průkazů pracovníků tábora
  5.4. Vedení zdravotnického deníku
  5.5. Práce se zdravotním a očkovacím průkazem
  6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 
  6.1. Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor
  6.2. Činnost při odjezdu
  6.3. Činnost při příjezdu – kontrola podmínek
  6.4. Zdravotní filtr
  6.5. Vybavení ošetřovny
  6.6. Izolace
  6.7. Spolupráce s patronátním lékařem
  6.8. Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci
  7. Hygiena a epidemiologie
  7.1. Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí
  7.2. Hygiena životního prostředí
  7.3. Odstraňování odpadních látek
  7.4. Hygiena výživy (stravovací služba)
  7.5. Prevence šíření nákazy
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: kurz je ukončen písemným testem a zpětnou vazbou v rámci praktického nácviku první pomoci. Písemný test bude mít 20 otázek. Pro splnění bude třeba 15 správných odpovědí. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 2 900 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 22. 3. 2019 (přihláška ke stažení zde) - vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu (podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání) je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: max. 10
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-34813/2017-1-125). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.