Základy aplikované behaviorální analýzy

Charakteristika programu:
Kurz je primárně určen pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních. Je však vhodný i pro rodiče a osoby pečující o děti a žáky s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami. Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování a prevence výskytu nežádoucích projevů jednání u dětí. Pomocí metod aplikované behaviorální analýzy (dále ABA) se eliminuje nežádoucí chování, dochází k prohlubování a upevňování základních návyků každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje se komunikace a sociální interakce. Používané metody jsou s využitím individuálního plánu intervence adaptovány podle individuálních potřeb konkrétního dítěte. Přístup VB-ABA (Verbal Behavior - Applied Behavioural Analysis) je součástí aplikované behaviorální analýzy a bude proto také součástí kurzu Základy aplikované behaviorální analýzy. VB-ABA se soustředí na rozvoj komunikačních dovedností, od počátku nabízí nonverbálním dětem náhradní systém komunikace (znakování, gestikulace), který následně přechází do rozvoje funkční řeči. Při učení je kladen důraz na motivaci dítěte tak, aby pro něj slova nabyla především funkční charakter. Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy. Absolventi kurzu mohou využít získané znalosti a dovednosti při pedagogické činnosti v rámci svého pracovního zařazení ve škole nebo školském zařízení.

Absolventi kurzu nejsou oprávněni poskytovat behaviorální intervence bez odborného dohledu behaviorálního analytika.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je primárně určen pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních. Je však vhodný i pro rodiče a osoby pečující o děti a žáky s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami.

Profil absolventa:
Kurz poskytne účastníkům základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné k zavádění základních behaviorálně analytických postupů v práci s osobami s autismem nebo jiným vývojovým postižením. V kurzu si účastníci osvojí techniky pro učení důležitých sociálních, komunikačních a školních dovedností. Naučí se identifikovat funkce problémového chování a nahradit je alternativním, společensky přijatelnějším chováním. Dozvědí se o etických aspektech a profesionálním jednání v komunikaci a interakci s klienty. Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci se žáky s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

UPOZORNĚNÍ:

• Přihlášení na kurz probíhá formou provedení a uhrazení objednávky kurzu v OC MU. Objednávku kurzu provádí sám zájemce na svou osobu.
• Pokud bude kurz hradit zaměstnavatel (škola), je nutné uvést jako fakturační adresu adresu zaměstnavatele (školy) vč. IČO a DIČ.
Zájemci, kteří nejsou absolventi MU, uvedou v objednávce do kolonky Poznámka místo narození, příp. i rodné příjmení (z důvodu vystavení osvědčení).

PŘIHLÁŠKA A PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.