Základy aplikované behaviorální analýzy

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro rodiče a osoby pečující o děti a žáky s PAS a dalšími nerovývojovými poruchami. Je určen pro ty, kteří nesplňují podmínky pro přihlášení na kurz akreditovaný na MŠMT. Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování a prevence výskytu nežádoucích projevů jednání u dětí. Pomocí metod ABA se eliminuje nežádoucí chování, dochází k prohlubování a upevňování základních návyků každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje se komunikace a sociální interakce. Používané metody jsou s využitím individuálního plánu intervence adaptovány podle individuálních potřeb konkrétního dítěte. Přístup VB-ABA (Verbal Behavior - Applied Behavioural Analysis) je součástí aplikované behaviorální analýzy a bude proto také součástí kurzu Základy aplikované behaviorální analýzy. VB-ABA se soustředí na rozvoj komunikačních dovedností, od počátku nabízí nonverbálním dětem náhradní systém komunikace (znakování, gestikulace), který následně přechází do rozvoje funkční řeči. Při učení je kladen důraz na motivaci dítěte tak, aby pro něj slova nabyla především funkční charakter. Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy.
Absolventi kurzu nejsou oprávněni poskytovat behaviorální intervence bez odborného dohledu behaviorálního analytika.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání).

Profil absolventa:
Kurz poskytne účastníkům základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné k zavádění základních behaviorálně analytických postupů v práci s osobami s autismem nebo jiným vývojovým postižením. V kurzu si účastníci osvojí techniky pro učení důležitých sociálních, komunikačních a akademických dovedností. Naučí se identifikovat funkce problémového chování a nahradit je alternativním, společensky přijatelnějším chováním. Dozvědí se o etických aspektech a profesionálním jednání v komunikaci a interakci s klienty.
Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.