Základy aplikované behaviorální analýzy

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních. Kurz je zaměřen zejména do oblasti vzdělávání a intervence u dětí a žáků s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami. Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování jako prvku prevence výskytu a prohlubování nežádoucích projevů jednání u dětí. Pomocí metod ABA se eliminuje nežádoucí chování, dochází k prohlubování a upevňování základních návyků každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje se komunikace a sociální interakce. Používané metody jsou s využitím individuálního plánu intervence adaptovány podle individuálních potřeb konkrétního dítěte. Přístup VB-ABA (Verbal Behavior - Applied Behavioural Analysis) je součástí aplikované behaviorální analýzy a bude proto také součástí kurzu Základy aplikované behaviorální analýzy. VB-ABA se soustředí na rozvoj komunikačních dovedností, od počátku nabízí nonverbálním dětem náhradní systém komunikace (znakování, gestikulace), který následně přechází do rozvoje funkční řeči. Při učení je kladen důraz na motivaci dítěte tak, aby pro něj slova nabyla především funkční charakter. Techniky ABA uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy.
Prohlášení:
Tento vzdělávací kurz byl vytvořen dle Seznamu úloh pro registrované behaviorální techniky (2. edice) a navržen tak, aby splňoval požadavky na 40 hodinové vzdělávání pro získání kvalifikace RBT. Kurz je nabízen nezávisle na Komoře certifikující behaviorální analytiky (BACB).
This training program is based on the RBT Task List (2nd ed.) and is designed to meet the 40-hour training requirement for the RBT certification. The program is offered independent of the BACB.
Důležité upozornění:
Úspěšní absolventi kurzu se NESTÁVAJÍ Registrovanými behaviorálními techniky (RBT™). Absolvování tohoto kurzu je pouze jednou z podmínek pro získání kvalifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBT™). Mezi další požadavky patří, mimo jiné, získání hodnocením odborné způsobilosti na základě supervize a evaluace certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA nebo BCaBA) a úspěšné vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB).

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické pracovníky. Toto je nutné doložit prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu (dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání), příp. i osvědčení o pedagogické způsobilosti.

Profil absolventa:
Kurz poskytne účastníkům základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné k zavádění základních behaviorálně analytických postupů v práci s osobami s autismem. Po dobu trvání kurzu si účastníci osvojí techniky pro učení důležitých sociálních, komunikačních a akademických dovedností. Naučí se identifikovat funkce problémového chování a nahradit je alternativním, společensky přijatelnějším chováním. Dozvědí se o etických aspektech a profesionálním jednání v komunikaci a interakci s klienty.
Úspěšné absolvování kurzu je jednou z podmínek pro přihlášení se k atestační zkoušce pro Registrované behaviorální techniky (RBT™) u Komory certifikující behaviorální analytiky (BACB).
Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.