Základní postupy v aplikované behaviorální analýze

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří vykonávají přímou péči o osoby v ambulantních či pobytových zařízeních a základní nepedagogické činnosti. Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování jako prvku prevence výskytu a prohlubování nežádoucích projevů jednání u dětí, dospívajících a dospělých osob využívajících služeb sociální péče a sociální prevence. Pomocí metod ABA se eliminuje nežádoucí chování, dochází k prohlubování a upevňování základních návyků každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje se komunikace a sociální interakce. Používané metody jsou s využitím individuálního plánu intervence adaptovány podle potřeb každého klienta. ABA je vhodným doplněním postupů a metod používaných ve službách sociální péče (např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, ve stacionářích, centrech denních služeb, apod.) a ve službách sociální prevence (zejména ve službách rané péče, a dále pak sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutických dílnách a sociální rehabilitaci). 

Požadované předpoklady uchazeče:
Zaměstnání v sociálních službách (nutnost doložení pracovního zařazení mezi sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách). 

Profil absolventa: 
Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. 

 • Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
 • Délka kurzu: semestr JARO 2019 – celkem 40 vyučovacích hodin
 • Termín konání kurzu: 
  22. 2. 2019
  8. 3. 2019
  22. 3. 2019
  5. 4. 2019
  26. 4. 2019
  vždy od 10.00 do 17.00 hod. (místo konání bude upřesněno)
 • Obsahový plán kurzu:
  Úvod a organizační aspekty kurzu
  Téma 1. Aplikovaná behaviorální analýza jako vědní obor
  Téma 2. Základní principy a pojmy v aplikované behaviorální analýze
  Téma 3. Úvod do měření chování
  Téma 4. Měřitelné dimenze chování
  Téma 5. Sběr, vizualizace a analýza dat
  Téma 6. Úvod do etiky a zásad profesního chování
  Téma 7. Základy diagnostiky
  Téma 8. Úvod do aplikace metod behaviorální změny
  Téma 9. Učení nových dovedností v konkrétních situacích
  Téma 10. Metoda intenzivního učení (tzv. ITT)
  Téma 11. Základy behaviorální intervence
  Téma 12. Implementace programů aplikované behaviorální analýzy
  Závěrečný test
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na seminářích v rozsahu 40 hodin, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu. 
 • Cena kurzu: 2 000 Kč (platba přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: prodlouženo do 14. 2. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a potvrzením o zaměstnání v sociálních službách je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz 
 • Počet uchazečů: max. 30
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace A2019/0201-SP/PC). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.