Základní postupy v aplikované behaviorální analýze

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří vykonávají přímou péči o osoby v ambulantních či pobytových zařízeních a základní nepedagogické činnosti. 
Absolvent kurzu získá kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování a prevence výskytu nežádoucích projevů chování u dětí, dospívajících a dospělých osob využívajících služeb sociální péče a sociální prevence. 

Postupy aplikované behaviorální analýzy jsou vhodným doplněním metod používaných ve službách sociální péče (např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, ve stacionářích, centrech denních služeb apod.) a ve službách sociální prevence (zejména ve službách rané péče, a dále pak sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutických dílnách a sociální rehabilitaci).

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopií maturitního vysvědčení/příp. VŠ diplomu) a zaměstnání v sociálních službách (nutnost doložení pracovního zařazení mezi sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách). Na kurz se mohou přihlásit maximálně 2 uchazeči z jednoho zařízení.

Profil absolventa: 
Absolventi kurzu se seznámí s teoretickými základy ABA a její terminologií a bude znát principy chování a učení. Účastník kurzu bude vyškolen v metodách analýzy chování a sběru dat. Absolventi se na praktických příkladech naučí, jak formovat chování, posilovat žádoucí chování, a naopak redukovat a odstraňovat výskyt chování nežádoucího. Tyto znalosti a dovednosti budou moci absolventi kurzu využít při práci s rozmanitou cílovou skupinou osob využívajících služby sociální péče a služby sociální prevence. Všestrannost využití se vztahuje nejen na klienty pobytových služeb (osoby se zdravotním postižením, osoby seniorského věku), ale také na klienty služeb ambulantních a terénních (například klienty rané péče).

 • Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
 • Délka kurzu: celkem 40 vyučovacích hodin
 • Termín konání kurzu: 
  12. 10. 2018 (učebna 21, Poříčí 31, přízemí)
  26. 10. 2018 (učebna 51, Poříčí 9, 1. patro)
  9. 11. 2018 (učebna 21, Poříčí 31, přízemí)
  7. 12. 2018 (učebna 21, Poříčí 31, přízemí) 
  14. 12. 2018 (učebna 11, Poříčí 7, 3. patro)
  vždy od 10.00 do 17.00 hod. 
 • Obsahový plán kurzu: 
  Úvod a organizační aspekty kurzu 
  Téma 1. Aplikovaná behaviorální analýza jako vědní obor 
  Téma 2. Základní principy a pojmy v aplikované behaviorální analýze
  Téma 3. Úvod do měření chování
  Téma 4. Měřitelné dimenze chování
  Téma 5. Sběr, vizualizace a analýza dat 
  Téma 6. Úvod do etiky a zásad profesního chování
  Téma 7. Základy diagnostiky
  Téma 8. Úvod do aplikace metod behaviorální změny 
  Téma 9. Učení nových dovedností v konkrétních situacích 
  Téma 10. Metoda intenzivního učení (tzv. ITT)
  Téma 11. Základy behaviorální intervence
  Téma 12. Implementace programů aplikované behaviorální analýzy 
  Závěrečný test
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na seminářích v rozsahu 40 hodin, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu.
 • Cena kurzu: zdarma 
 • Termín podání přihlášky: do 1. 8. 2018 (elektronická přihláška přes Obchodní centrum MU – prostou kopii maturitního vysvědčení/příp. VŠ diplomu a potvrzení o zaměstnání v sociálních službách je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 1. 8. 2018) - UPOZORNĚNÍ: kurz je již dostatečně naplněn
 • Počet uchazečů: max. 25 (max. 2 uchazeči z jednoho zařízení sociálních služeb)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace A2018/0201-SP/PC). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.