Specifické poruchy učení – Rádce pro rodiče

Charakteristika programu:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní pohled na specifické poruchy učení (SPU) a jejich vliv na způsoby učení, postoje ke škole a vzdělávání. Záměrem kurzu je vybavit účastníky znalostmi týkajícími se projevů SPU a strategií k podpoře optimálního vývoje žáka v domácím prostředí s cílem upevnění rodičovských kompetencí a pozitivního vztahu žáka ke škole. Představeny budou vhodné metody a postupy aplikovatelné v každodenní školní přípravě žáka, zacílené na oblasti učení a osobnostního rozvoje.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopii maturitního vysvědčení).

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude mít nejen základní povědomí o projevech jednotlivých SPU, ale bude schopen se, coby rodič žáka se SPU, efektivně zapojit do reedukační péče a napomáhat ke stimulaci klíčových funkcí nenásilnou formou v rodinném prostředí. S využitím adekvátních postupů při práci s žákem tak bude moci dojít k upevňování rodičovských kompetencí a komplexnímu rozvoji žáka.

 • Garant kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.
 • Délka kurzu: dvoudenní kurz v délce 7 vyučovacích hodin za 1 den
 • Termín konání kurzu: 10. a 11. 11. 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  • Specifické poruchy učení - základní charakteristika a jejich vliv na učení 
  • Neverbální SPU - projevy v oblasti motoriky, sociability, emocionality 
  • Prevence deficitů dílčích funkcí a jejich stimulace coby faktorů ovlivňujícího vznik SPU
  • Stimulace dílčích funkcí (zraková/sluchová percepce, prostorová a pravolevá orientace, serialita, motorika, řeč) - principy, vhodné nástroje 
  • Zásady práce s dítětem (komunikace, budování zdravého sebevědomí, práce s chybou) 
  • Podpora žáka se SPU při vzdělávání na 1. stupni / 2. stupni - principy podpory v domácí přípravě 
  • Komunikace a kooperace se školou
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Ukončení kurzu bude založeno na prezentaci případové studie žáka se specifickými poruchami učení a postupů vhodných k jeho stimulaci. 
 • Cena kurzu: 2 500 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU
 • Termín podání přihlášky: do 31. 10. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii maturitního vysvědčení je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 31. 10. 2018)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 25
 • Poznámka: Kurz není akreditován. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.