Specifické poruchy učení a jejich reedukace na 1. stupni základní školy

Charakteristika programu:
Kurz bude zaměřen na představení základních konceptů specifických poruch učení (SPU) s důrazem na vzdělávání na 1. stupni. Účastníci kurzu budou seznámeni se základní charakteristikou jednotlivých typů SPU a jejich orientační diagnostikou. Dále bude vysvětlen základní princip prevence specifických poruch učení, deficitů dílčích funkcí coby prediktivního faktorů vzniku SPU a jejich efektivní stimulace při zahájení povinné školní docházky. Záměrem kurzu je vybavit účastníka znalostmi a kompetenci k podpoře a stimulaci žáka při osvojování základních školních dovedností, jako je například čtení, psaní a počítání společně s podporou osobnostního rozvoje.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopii maturitního vysvědčení).

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi z oblasti specifických poruchy učení, jejich charakteristiku a vlivu na vzdělávání. Absolvováním kurzu účastník získá povědomí o strategiích a pomůckách vhodných při vzdělávání žáka se specifickými poruchami učení na 1. stupni s ohledem na daný typ specifických poruch učení. Se znalostí adekvátních přístupů a podpory tak bude účastník schopen adekvátně stimulovat žáka nejen v souvislosti s nabýváním základních školních dovedností, jako je čtení, psaní a počítání, ale také jeho komplexní osobností rozvoj.

 • Garant kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.
 • Délka kurzu: dvoudenní kurz v délce 7 vyučovacích hodin za 1 den
 • Termín konání kurzu: 1. a 2. 12. 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  • Specifické poruchy učení - základní charakteristika a projevy v učení 
  • Neverbální SPU - důsledky SPU v oblasti motoriky, řeči, sociability a emocionality 
  • Prevence deficitů dílčích funkcí a jejich stimulace coby faktorů ovlivňujícího vznik SPU, nástroje diagnostiky 
  • Osobnost žáka na 1. stupni a postupný rozvoj SPU 
  • Diagnostika SPU - orientační speciálně pedagogická diagnostika dostupná pro učitele na 1. stupni 
  • Návrhy stimulačních postupů u deficitů dílčích funkcí (zraková/sluchová percepce, prostorová a pravolevá orientace, serialita, motorika, řeč) - principy, vhodné nástroje 
  • Návrhy podpůrných/reedukačních postupů v nácviku čtení, psaní, počítání (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) 
  • Spolupráce s rodinou 
  • Podpora budování sebevědomí žáka
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Ukončení kurzu bude podmíněno prezentací případové studie žáka se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.  
 • Cena kurzu: 2 500 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU
 • Termín podání přihlášky: do 31. 10. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii maturitního vysvědčení je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 31. 10. 2018)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 25
 • Poznámka: Kurz není akreditován. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.