Sebepoškozování u dětí a mladistvých v pedagogické praxi

Charakteristika programu:
Kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy, příčinami a především funkcí (motivací) záměrného sebepoškozování a lépe porozuměli chování dítěte, mladistvého a jeho konsekvencím. Následná témata jsou věnována konkrétním způsobům práce s dítětem, motivačním rozhovorům a sebezkušenosti pedagoga během intervence s dítětem či jeho rodinou. K možné práci s dětmi se sebepoškozováním je nutné pochopení příčin patologického jevu a osvojení si potřebných dovedností. V kurzu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci odborníků, zejména z pedagogické, klinické a sociální oblasti. Cílem kurzu je zejména zvýšit kompetence učitelů pracovat v praxi s touto problematikou.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky základních škol. Je požadováno doložení prosté kopie maturitního vysvědčení. 

Profil absolventa:
Na závěr kurzu budou účastníci schopni:
- prostřednictvím výkladů, kazuistik, diskuzí porozumět příčinám projevů sebepoškozování a jejich dopadům na školní výkon dítěte a na jeho vztahy s vrstevníky i pedagogy
- prostřednictvím skupinové práce technikami a postupy, díky nimž mohou dětem se sebepoškozováním pomoci lépe zvládat nároky, které na ně škola klade po stránce celkové adaptace, sociálních dovedností a emoční regulace
- prostřednictvím workshopu volit a uplatňovat vhodný přístup k dětem se sebepoškozováním vzhledem ke kontextu, ve kterém se dítě nachází
- prostřednictvím workshopu reflektovat pocity, které v nich chování sebepoškozování vyvolává, a uvědomovat si, jak tyto pocity ovlivňují jejich přístup k dítěti

 • Garant kurzu: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Kateřina Ingrová, PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.
 • Forma kurzu: on-line webinář, nutná webkamera, mikrofon a stabilní internetové připojení
 • Délka kurzu: Kurz proběhne ve 2 dnech a to 10. 9. a 11. 9. 2021.
  - Pátek 10. 9. 2021: 14:00 – 17:30 (4 vyučovací hodiny)
  - Sobota 11. 9. 2021: 9:00 – 16:00 (8 vyučovacích hodin)
 • Termín konání kurzu: 10. 9. – 11. 9. 2021
 • Obsahový plán kurzu:
  1. den:
  Téma: Typologie sebepoškozování a jeho příčiny, vlastní zkušenosti účastníků s dětmi s touto problematikou - 1 hodiny
  Téma: Adaptivní copingové náhrada za maladaptivní možnosti prevence - 1 hodiny
  Téma: Kazuistický seminář (case management) - 2 hodiny
  2. den:
  Téma: Základy krizové intervence a práce s problematikou sebepoškozování - 2 hodiny
  Téma: „Co pomáhá a čeho se vyvarovat" při práci s cílovou skupinou - 2 hodiny
  Téma: Motivace ke změně - motivační rozhovory - 2 hodiny
  Téma: Sebezkušenost při práci s dítětem, které se poškozuje - 2 hodiny
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen evaluačním dotazníkem. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Kurz není akreditovaný.
 • Cena kurzu:  0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021. 
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2021 (papírová přihláška a prostá kopie maturitního vysvědčení je nutné zaslat naskenovanou e-mailem na kubickova@ped.muni.cz taktéž do 31.8.2021)
 • Počet uchazečů: min. 13, max. 24
 • Poznámka: Kurz není akreditován.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.