Sebepoškozování u dětí a mladistvých v pedagogické praxi

Charakteristika programu:
Kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy, příčinami a především funkcí (motivací) záměrného sebepoškozování a lépe porozuměli chování dítěte, mladistvého a jeho konsekvencím. Následná témata jsou věnována konkrétním způsobům práce s dítětem, motivačním rozhovorům a sebezkušenosti pedagoga během intervence s dítětem či jeho rodinou. K možné práci s dětmi se sebepoškozováním je nutné pochopení příčin patologického jevu a osvojení si potřebných dovedností. V kurzu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci odborníků, zejména z pedagogické, klinické a sociální oblasti. Cílem kurzu je zejména zvýšit kompetence učitelů pracovat v praxi s touto problematikou.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky základních škol - učitele 1. stupně ZŠ a učitele 2. stupně ZŠ. Je požadováno ukončené VŠ vzdělání. 

Profil absolventa:
Na závěr kurzu budou účastníci schopni:
- prostřednictvím výkladů, kazuistik, diskuzí porozumět příčinám projevů sebepoškozování a jejich dopadům na školní výkon dítěte a na jeho vztahy s vrstevníky i pedagogy
- prostřednictvím skupinové práce technikami a postupy, díky nimž mohou dětem se sebepoškozováním pomoci lépe zvládat nároky, které na ně škola klade po stránce celkové adaptace, sociálních dovedností a emoční regulace
- prostřednictvím workshopu volit a uplatňovat vhodný přístup k dětem se sebepoškozováním vzhledem ke kontextu, ve kterém se dítě nachází
- prostřednictvím workshopu reflektovat pocity, které v nich chování sebepoškozování vyvolává, a uvědomovat si, jak tyto pocity ovlivňují jejich přístup k dítěti

 • Garant kurzu: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Kateřina Ingrová, PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.
 • Délka kurzu: Kurz proběhne ve 2 dnech po 8 vyučovacích hodinách (celkem 16 vyučovacích hodin). Každý výukový den bude rozdělen do 4 bloků:
  1. blok: 9.00 – 10.30
  2. blok: 10.45 – 12.15
  obědová pauza: 12.15 – 13.45
  3. blok: 13.45 – 15.15
  4. blok: 15.30 – 17.00
 • Termín konání kurzu: 5. – 6. 4. 2019
 • Obsahový plán kurzu:
  1. den:
  Téma: Typologie sebepoškozování a jeho příčiny, vlastní zkušenosti účastníků s dětmi s touto problematikou - 2 hodiny
  Téma: Adaptivní copingové náhrada za maladaptivní možnosti prevence - 2 hodiny
  Téma: Kazuistický seminář (case management) - 4 hodiny
  2. den:
  Téma: Základy krizové intervence a práce s problematikou sebepoškozování - 2 hodiny
  Téma: „Co pomáhá a čeho se vyvarovat" při práci s cílovou skupinou - 2 hodiny
  Téma: Motivace ke změně - motivační rozhovory - 2 hodiny
  Téma: Sebezkušenost při práci s dítětem, které se poškozuje - 2 hodiny
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem a evaluačním dotazníkem. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 21. 3. 2019 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU – prostou kopii VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 21. 3. 2019)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT- 5948/2018-1-330).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.