Práce se žáky
s psychosomatickými obtížemi (ZŠ, SŠ)

Charakteristika programu:
Kurz je koncipován tak, aby se účastníci seznámili nejprve s projevy, příčinami a především funkcí psychosomatických projevů. Následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce se žákem a sebezkušenosti pedagoga. Zohledněno bude vývojové hledisko: rozdílný přístup práce se žáky 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ či žáků SŠ. Výhodou kurzu je, že velká část získaných dovedností je uplatnitelná i s dětmi s jiným typem (emočních) obtíží. Účastníci budou mít také možnost reflektovat své prožívání v reakcích na chování žáků a vyjadřovat adekvátní zpětnou vazbu umožňující dětem rozvíjet přiměřené emoční a sociální projevy.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky základních škol a středních škol. Je požadováno doložení prosté kopie maturitního vysvědčení. 

Profil absolventa:

Na závěr kurzu budou účastníci schopni:

 • prostřednictvím výkladů, kazuistik, diskuzí porozumět psychosomatickým obtížím a jejich dopadům na školní výkon dítěte a na jeho vztahy s vrstevníky i pedagogy
 • prostřednictvím skupinové práce technikami a postupy, díky nimž mohou dětem s psychosomatickými obtížemi pomoci lépe zvládat nároky, které na ně škola klade po stránce celkové adaptace, sociálních dovedností a emoční regulace
 • prostřednictvím workshopu volit a uplatňovat vhodný přístup k dětem s psychosomatickými obtížemi vzhledem ke kontextu, ve kterém se dítě nachází

Garant kurzu: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Kateřina Ingrová, PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Forma kurzu: on-line webinář, nutná webkamera, mikrofon a stabilní internetové připojení

Délka kurzu: Kurz proběhne ve 2 dnech a to 24. 9. a 25. 9. 2021.

 • Pátek 24. 9. 2021: 14:00 – 17:30 (4 vyučovací hodiny)
 • Sobota 25. 9. 2021: 9:00 – 16:00 (8 vyučovacích hodin)

Termín konání kurzu: 24.9. – 25.9.2021

Obsahový plán kurzu:

1. den:

 • Téma: Typologie sebepoškozování a jeho příčiny, vlastní zkušenosti účastníků s dětmi s touto problematikou Hodinová dotace: 1 hodina
 • Téma: Adaptivní copingové strategie jako náhrada za maladaptivní sebepoškozování, možnosti prevence Hodinová dotace: 1 hodina
 • Téma: Kazuistický seminář (case management) Hodinová dotace: 2 hodiny

2. den:

 • Téma: Základy krizové intervence a práce s problematikou sebepoškozování Hodinová dotace: 2 hodiny
 • Téma: „Co pomáhá a čeho se vyvarovat“ při práci s cílovou skupinou Hodinová dotace: 2 hodiny
 • Téma: Motivace ke změně – motivační rozhovory Hodinová dotace: 2 hodiny
 • Téma: Sebezkušenost při práci s dítětem, které se poškozuje Hodinová dotace: 2 hodiny

Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen evaluačním dotazníkem. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Kurz není akreditovaný.

Cena kurzu:  0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021. 

Termín podání přihlášky: do 17. 9. 2021 (papírová přihláška a prostá kopie maturitního vysvědčení je nutné zaslat naskenovanou e-mailem na kubickova@ped.muni.cz taktéž do 17. 9. 2021)

Počet uchazečů: min. 13, max. 24

Poznámka: Kurz není akreditován.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.