Komunikační a slohová výchova pro učitele 1. stupně ZŠ

Charakteristika programu:
Účastníci kurzu: 
a) si osvojí základy kultivovaného mluveného projevu a prezentace; 
b) seznámí se s novými slohovými postupy při práci s informacemi; 
c) na praktických ukázkách si procvičí, jak pracovat s žáky s SPU ve slohové a komunikační výchově; 
d) rozšíří si praktické dovednosti o vybrané metody kritického myšlení; 
e) naučí se, jak při obohacování a rozšiřování slovní zásoby využít a rozvíjet kreativitu žáků.

Požadované předpoklady uchazeče:

Vysokoškolské vzdělání v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nutné doložit kopií vysokoškolského diplomu).

Profil absolventa:
Prohloubení znalostí v rámci českého jazyka a obohacení o nejnovější poznatky v rámci jednotlivých disciplin.

 • Garant kurzu: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU)
 • Lektor kurzu: Doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.; PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.; PhDr. Kamila Balharová; PhDr. Ivana Kolářová, CSc.; PaedDr. Ivo Martinec, CSc.; Mgr. Hana Žižková
 • Délka kurzu: celkem 30 hodin - 5 konzultací po 6 hodinách během semestru JARO 2018 formou kontaktní rozvrhované výuky (čtvrtek: 13.00 - 18.20 hod., tj. 5x 6 hodin). Účastníkům budou poskytnuty materiály pro rozšiřující samostudium.
 • Termín zahájení kurzu: 22. 2. 2018 
 • Obsahový plán kurzu: 
  Témata výuky: 
  Základy kultivovaného jazykového projevu a prezentace (6 hodin) CJlKS_Zkpp 
  Cílem předmětu je vylepšení vlastního veřejného vystupování ve školním prostředí i obecně. Nejprve budou diskutovány základní předpoklady jazykové kultury a následně vysvětleny paraverbální, verbální a neverbální prostředky komunikace a jejich konkrétní využití v učitelské praxi. Účastníci kurzu se seznámí s komunikačními maximami (pravidly pro úspěšnou a nekonfliktní komunikaci), důraz bude kladen i na zdvořilost v řeči. Součástí kurzu je také obeznámení s argumentačními fauly a rozpoznání manipulace. V kurzu budou představeny mimo jiné techniky zvládání trémy a stresu při přednášení. Závěrem budou účastníci kurzu upozorněni na zásady tvorby prezentací a základy sazby. (Žižkova) 
  Práce s žáky se specifickými poruchami učení (6 hodin) CJlKS_ZSpu 
  Cílem je poskytnout vyučujícím českého jazyka na ZŠ informace o problémech žáků s dyslexií ve výuce a seznámit je s dostupnými materiály využitelnými ve výuce českého jazyka u žáků s dyslexií. Pozornost bude dále věnována rozvoji čtenářské gramotnosti. Poukážeme na problémy, které se ve výuce mohou objevit, a nabídneme možnosti řešení. Vše bude propojeno s praktickými ukázkami ve výuce. Pozornost bude soustředěna na specifika výuky žáků s dyslexií v jednotlivých ročnících ZŠ, a to se zaměřením na fonetiku, lexikológii, morfologii a syntax. Nabízíme ukázky a nácvik práce s programem, který rozvíjí zrakové vnímání, zrakovou paměť, sluchové vnímání rytmus i melodie, sluchovou paměť, orientaci v prostoru a čase. (Balharová)
  Práce s informacemi jako součást komunikační a slohové výchovy (4 hodiny) CJIKS_Info
  Pozornost bude soustředěna: a) na úlohu a význam informačních zdrojů v současné informační společnosti; b) na práci s informačními zdroji ve slohovém vyučování. Výuka se zaměří na vysvětlení úlohy informací a informačních zdrojů v současném světě a v podmínkách české školy, rodiny a společnosti. Budou vysvětleny možnosti a zásady orientace v informačních zdrojích se zřetelem ke slohovému vyučování a současně bude poukázáno na určitá rizika využívání některých zdrojů (nejčastěji internetu) k substituci samostatné tvůrčí aktivity za přejímání dostupných textových předloh. Kromě metodické práce s progresivními informačními zdroji se výuka také zaměří na inovativní metodické možnosti využití tradičních zdrojů informací (knihovní fondy, časopisy, literatura aj.) a na zásady správné citace zdrojů. (Martinec)
  Stylová hodnota jazykových prostředků ve slohových útvarech (2 hodiny) CJIKS_Styl
  Cílem je podám stručné klasifikace slohových útvarů zařazených do slohové a komunikační výchovy na 1. stupni ZŠ a podrobná analýza kritérií vhodnosti či nevhodnosti jazykových prostředků v nich užívaných. Východiskem je rozlišení prostředků spisovných a nespisovných, pozornost bude věnována některým případům jejich kolísání na hranici spisovnosti a nespisovnosti, zejména vyjadřování spisovného a slangového. V rámci spisovného vyjadřování bude pozornost zaměřena především na odlišení stylových příznaků stylové neutrálnosti a hovorovosti, na vhodné či nevhodné užívání subjektivně zabarvených výrazů a na hranici vhodnosti či nevhodnosti výrazů expresivních. (Kolářová)
  Metody rozvíjení komunikačních a slohových dovedností (6 hodin) CJlKS_MetK
  Cílem je seznámit účastníky kurzu s podstatou třífázového modelu učení (evokace - uvědomění -reflexe) a s vybranými metodami tzv. kritického myšlení, které jsou uplatnitelné při rozvoji komunikačních a slohových dovedností žáků 1. stupně ZS. Důraz je kladen na praktické zvládnutí těchto strategií a postupů, jejichž cílem je především rozvoj aktivního, efektivního učení a samostatného, kritického myšlení žáků, rozvoj práce s textem a tvořivosti. (Tušková)
  Využití kreativity žáků při rozvíjení slovní zásoby (6 hodin) CJlKS_KreZ
  Cílem je obohacování a rozšiřování slovní zásoby na základě využití netradičních metod a forem práce. Důraz je kladen především na maximální zapojení žáka, a to jak při práci ve skupině, tak při samostatné práci. Pozornost bude věnována postupně všem třem fázím nácviku souvislého jazykového projevu -invenci, kompozici a stylizaci. V rámci invence se mj. zaměříme také na výběr témat vhodných pro souvislý projev mluvený i psaný. V kompozici bude stěžejním tématem práce s osnovou a propojení slohového učiva s učivem jiných předmětů; ve stylizaci bude pozornost věnována také způsobům oprav slohových prací, hodnocení a klasifikaci. Téma bude vyučováno se zřetelem k rozvíjení klíčových kompetencí, využití mezipředmětových vztahů a uplatnění průřezových témat. (Klímová)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 2 500,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU - bude doplněno)
 • Termín podání přihlášky: do 9. 2. 2018 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-32176/2016-1-950). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.