Hodnotové vzdělávání - širší kurz

Charakteristika programu:
Jedná se o akreditovaný seminář hodnotového vzdělávání – základní modul sestávající ze 40 hodin výuky. Kurz je určen pedagogům, kteří se chtějí seznámit s metodikou Hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney, Ph.D., a dále ji případně pak využívat ve výuce hodin zaměřených na hodnoty (etika, osobnostní a sociální výchova, občanská výchova apod.), v dalších předmětech (metody jsou aplikovatelné rovněž v hodinách matematiky, ZSV, biologie či dalších předmětech) či uplatnit sytém Hodnotového vzdělávání v rámci řízení a fungování celé školy. Kurz je akreditován v rámci DVPP.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené středoškolské vzdělání.

Profil absolventa:
Absolvent bude schopen vést hodinu hodnotového vzdělávání nebo hodinu předmětů své aprobace pomocí metod sestry Cyril Mooney s využitím základního plánu. Absolvent bude mít povědomí o tom, jak pracovat s pedagogickým sborem při transformaci školy směrem k posílení hodnot a zakotvení hodnotového vzdělávání v systému fungování celé instituce.

  • Garant kurzu: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Délka kurzu: 40 hodin formou pěti osmihodinových setkání v průběhu semestru 
  • Termín zahájení kurzu: říjen 2017 (termíny konání budou upřesněny) 
  • Obsahový plán kurzu: Seznámení s přístupem a praxí sestry Cyril Mooney a metodami, které na své škole používala, aby dosáhla inkluzivního, přátelského prostředí a vnitřní motivace všech zúčastněných. Cílem metody je pomoci všem vzdělávaným dětem formovat jejich osobnost, vytvářet kvalitní vztahy a naplno rozvinout jejich akademický i osobnostní potenciál. Metodologie sestry Cyril je založena na praktické výuce hodnot, kooperaci, vedení dětí k aktivnímu občanství a empatii. Kurz seznamuje účastníky s klíčovými nástroji, které je možné dle připravenosti daného kolektivu ve škole zařadit. Je jimi zejména dobře strukturovaná práce ve skupinách, metoda práce se základním plánem vyučovací hodiny (rozdělení výuky do fází zaměřených na různou formu práce/spolupráce a rozvoj různých dovedností) odklon od motivace žáků soutěží (důrazu na známky), podpora hledání vnitřní motivace a práci na vlastním potenciálu, vedení žáků k inkluzivnímu prostředí se sdílenou zodpovědností všech a k pomoci druhým. Obsahuje návody na vzdělávání žáků v reálném světě. Metoda slouží ke změně atmosféry ve škole směrem ke svobodě, vnitřní motivaci a sounáležitosti a je využívána při spolupráci s učiteli, dětmi a rodiči. Pro děti jsou k dispozici učebnice hodnotového vzdělávání pro všechny ročníky ZŠ. Více na www.skolacyril.org
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz probíhá metodou sestry Cyril Mooney, která vyžaduje aktivní zapojení všech účastníků při práci na jednotlivých tématech (skupinová práce). V praktické části kurzu si pak všichni účastníci zpracují a připraví lekci z učebnice hodnotového vzdělávání, několik připravených lekcí pak v rámci seminářů proběhne. Kolegové, kteří nevedou hodinu, dávají zpětnou vazbu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
  • Cena kurzu: 6 500,- Kč (způsob platby bude upřesněn dodatečně)
  • Termín podání přihlášky: do 31. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)
  • Počet uchazečů: neomezen
  • Poznámka: Kurz je akreditován (MSMT-1396/2016-1-145).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.