Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Charakteristika programu:
Studium nabízí uchazečům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích:
1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie
2. Speciální výtvarná výchova
3. Speciální výchovné aktivity s nevýtvarným zaměřením
4. Speciálně pedagogická praxe

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažení 18 let a ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu - podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání - je nutné zaslat s papírovou přihláškou). 

Profil absolventa:
Absolvent se může uplatnit ve speciálně výchovné praxi a v sociální práci v nejrůznějších institucích zaměřených na cílové skupiny jako jsou psychotici, mentálně postižení, žáci vyžadující zvláštní péči, vzdělání dospělých, senioři atd.

 • Garant kurzu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (babyradova@ped.muni.cz)
 • Lektor kurzu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., prof. Radek Horáček Ph.D., MUDr. Ivan Peška, doc. Zbyněk Fišer, Mgr. Marcela Landová, Mgr. Petr Kamenický, Ph.D., Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D., Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. a další
 • Délka kurzu: 4 semestry (celkem 320 hodin výuky ve čtyřech semestrech, z toho každý semestr představuje 80 hodin)
 • Termín zahájení kurzu: říjen 2019
 • Obsahový plán kurzu:
  Studium je založeno na prezenční výuce zajišťované převážně učiteli VŠ a odborníky z praxe (výtvarné, pohybové, hudební a dramatické obory, psychologie, dějiny umění, psychiatrie). Účastníkům budou kromě přímé teoretické výuky základních disciplín poskytnuty publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních dílen se speciálním zaměřením. Na webových stránkách www.studiumarteterapie.cz najdou uchazeči bohatou fotodokumentaci (obory výtvarná, hudební, dramatická a pohybová výchova).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Studium zahrnuje celkem 320 hodin výuky ve čtyřech semestrech, z toho každý semestr představuje 80 hodin. Je organizováno do rozvrhu celodenních víkendových kurzů, jedenkrát měsíčně v sobotu a neděli, vždy zaměřených na 2 – 3 vybraná témata. Je nutná prezenční participace na výuce a aktivní účast na workshopech. Studium je realizováno prostřednictvím přednášek, cvičení, výtvarných a interdisciplinárních dílen. Během studia nejsou vyžadovány domácí semestrální práce.
  Studium je zakončeno odevzdáním písemné závěrečné práce obsahující arteterapeutický projekt. Práce se zaměřuje přímo na praxi studentů. Práce je odevzdávána na konci 4. semestru studia. Závěrečná zkouška se sestává z všeobecného pohovoru o poznatcích a dovednostech nabytých v průběhu studia a z obhajoby závěrečné práce.
  Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží absolvent kurzu osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 7 500 Kč/1 semestr (platba jednotlivých semestrů bude probíhat vždy na začátku každého semestru přes Obchodní centrum MU - podrobné informace o platbě budou sděleny po přijetí do kurzu v polovině měsíce září). Součástí přijímacího řízení je úhrada manipulačního poplatku ve výši 600 Kč, a to prostřednictvím Obchodního centra MU. Bez uhrazení manipulačního poplatku nebude přihláška přijata. 
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019 (přihláška ke stažení zde) - vyplněnou přihlášku je nutné zaslat spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu (podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání) na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno
  O přijetí/nepřijetí budou uchazeči informováni v polovině měsíce září 2019. Zároveň obdrží i další informace a pokyny.
 • Počet uchazečů: min. 35, max. 45
 • Poznámka: Kurz není akreditován v rámci systému DVPP. Je schválen kolegiem děkana PdF MU.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.