Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Charakteristika programu:
Studium nabízí uchazečům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích: 
1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie
2. Speciální výtvarná výchova
3. Speciální výchovné aktivity s mimovýtvarným zaměřením
4. Speciálně pedagogická praxe

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažení 18 let a ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu - podle stupně dosaženého vzdělání - je nutné zaslat s papírovou přihláškou). 

Profil absolventa:
Absolvent se může uplatnit ve speciálně výchovné praxi a v sociální práci.

 • Garant programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (babyradova@ped.muni.cz)
 • Lektor programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., prof. Radek Horáček Ph.D., MUDr. Ivan Peška, doc. Zbyněk Fišer, Mgr. Marcela Landová
 • Délka programu: 4 semestry (celkem 320 hodin výuky ve čtyřech semestrech, z toho každý semestr představuje 80 hodin)
 • Termín zahájení programu: říjen 2018
 • Obsahový plán programu: 
  Studium je založeno na prezenční výuce zajišťované převážně učiteli VŠ a odborníky z praxe. Účastníkům studia budou kromě přímé teoretické výuky základních disciplín poskytnuty publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních dílen se speciálním zaměřením (obory výtvarná, hudební, dramatická a pohybová výchova).
 • Průběh programu a způsob jeho ukončení: 
  Program zahrnuje celkem 320 hodin výuky ve čtyřech semestrech, z toho každý semestr představuje 80 hodin. Je organizován do rozvrhu celodenních víkendových kurzů, jedenkrát měsíčně v sobotu a neděli, vždy zaměřených na 2-3 vybraná témata. Je nutná prezenční participace na výuce a aktivní účast na workshopech. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím přednášek, cvičení, výtvarných a interdisciplinárních dílen. 
  Program je zakončen odevzdáním písemné závěrečné práce na konci 4. semestru a složením závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se skládá z všeobecného pohovoru o poznatcích a dovednostech nabytých v průběhu vzdělávání a z obhajoby závěrečné práce. 
  Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží absolvent programu osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr (platba jednotlivých semestrů bude probíhat vždy na začátku každého semestru přes Obchodní centrum MU - podrobné informace o platbě budou sděleny po přijetí do programu v polovině měsíce září). Součástí přijímacího řízení je úhrada manipulačního poplatku ve výši 450,- Kč, a to prostřednictvím Obchodního centra MU. Bez uhrazení manipulačního poplatku nebude přihláška přijata. 
 • Termín podání přihlášky: od 1. 3. 2018 do 31. 8. 2018 (přihláška ke stažení zde - vyplněnou přihlášku je nutné zaslat spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno)
  O přijetí/nepřijetí budou uchazeči informováni v polovině měsíce září 2018. Zároveň obdrží i další informace a pokyny.
 • Počet uchazečů: min. 30
 • Poznámka: Program není akreditován v rámci systému DVPP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.