Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka

Charakteristika programu:
Kurz se zabývá teoretickými základy a východisky výuky cizích jazyků, respektive francouzského jazyka, z pohledu současného kurikula a nových metodických trendů. Teoretická část je doprovázena praktickými ukázkami, kde si učitelé vyzkoušejí různé metody, tradiční i moderní, výuky cizích jazyků.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro učitele francouzského jazyka na 2. stupni ZŠ, SŠ a gymnáziích (nutné doložit prostou kopii VŠ diplomu).

Profil absolventa:
Cílem kurzu je zvýšit komunikační dovednosti učitelů francouzského jazyka ve všech jejich aspektech a rozvíjet kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

 • Garant kurzu: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Václava Bakešová, Laurent Canal, Hana Delalande, Hana Kyloušková, Marcela Poučová, Zdeňka Schejbalová, Petra Suquet, odborník z některé partnerské univerzity ve Francii (specializace bude upřesněna později)
 • Délka kurzu: celkem 16 hodin ve 4 blocích, 1 blok = 4 vyučovací hodiny (2x 90 minut) na vybrané téma s 15 minutovou přestávkou – 16.00-19.15
 • Termíny konání kurzu: 12. 12. 2018, 23. 1. 2019, 27. 2. 2019, 27. 3. 2019 (místo konání bude upřesněno)
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. Lingvistika (4 hodiny): prohloubení jazykových znalostí a řečových dovedností se zaměřením se na nové trendy a netradiční techniky (nový pravopis, výuka gramatiky a výslovnosti zábavnou formou apod.). Součástí jsou informace týkající se správného zařazení této problematiky do přípravy hodiny, zpracování úkolů zadaných lektory, využití postupů prezentovaných v kurzu, realizace zpracovaného zadání v praxi, diskuse atd.
  2. Historie a reálie (4 hodiny): obohacení znalostí v oblasti francouzských a frankofonních reálií a jejich aplikace ve výuce na rozšíření komunikační kompetence žáků. Kurz si rovněž klade za cíl nabídnout frekventantům aktivity a prostředky posilující schopnosti žáků pro další učení se jazykům a nezaujatý přístup k novým kulturním zkušenostem.
  3. Literatura (4 hodiny): francouzská a frankofonní literatura pro děti a mládež včetně poezie. Cílem je seznámit účastníky kurzu stručně s historií jejího vzniku, vývoje a specifickými rysy a vyzdvihnout důležitost četby určené dětem na formování jejich osobnosti. Aktivní prací s texty se účastníci naučí aplikovat je do výuky francouzského jazyka.
  4. Didaktika a nové technologie a techniky ve výuce cizích jazyků (4 hodiny): nové impulzy pro výuku na základě softwarových programů sloužících jak k prezentaci výuky, tak i k aktivnímu zapojení žáků. Učitelé se dozvědí, jak lze tuto formu výuky využít při motivaci a k upevňování osvojených vědomostí a dovedností.
  Podrobné anotace jednotlivých disciplín: viz webové stránky katedry, sekce Aktuality
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Garant sleduje průběh studia, prezence je sledována na základě prezenční listiny. Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjištěn pomocí evaluačních dotazníků. Frekventanti získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 1 200 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU) 
  V případě opožděného zájmu je možná po e-mailové domluvě (kucerovadana@ped.muni.cz) platba v hotovosti na místě první den kurzu.
 • Termín podání přihlášky: do 30. 11. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 30. 11. 2018)
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-34813/2017-1-125).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.