Osvětové aktivity na PdF MU v oblasti genderu

9. 5. 2022

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity realizuje osvětové aktivity a zviditelňuje problematiku rovných příležitostí a vytváření bezpečného a respektujícího prostředí. Velká pozornost je věnována principům bezbariérovosti, otevřenosti, zdravého životního stylu a rovnosti.

Na fakultě byla ustanovena pracovní skupina pro genderovou problematiku, tzv. agenti a agentky změny. Skupinu vede dr. Lucie Jarkovská a skládá se jak ze zaměstnanců a zaměstnankyň, tak ze studujících. Její činnost je zaměřená na zvyšování povědomí o genderové problematice v prostředí fakulty (včetně podpory otevřeného a bezpečného prostředí, kultivace akademického prostředí a prevence negativního pracovního jednání), a to skrze osvětové aktivity, spolupráce s odborníky a odbornicemi, kteří/které genderovou problematiku na institucích napříč ČR řeší, a podílejí se na nastavování dobré praxe.

Za zmínku stojí popularizační a osvětová vystoupení, která se konala v roce 2021 v Brně:

 • Noc vědců na Masarykově univerzitě zaměřená na téma sexuální výchovy a prevence sexuálního obtěžování (24. 9. 2021; dostupné online zde)
 • Gender, sex a něžnosti: stand-up o sexuálním zneužívání a obtěžování ve veřejném prostoru (23. 6. 2021; Brno, café Mezzanine)
 • MDŽ 2022: Člověk rovná se muž aneb žena jako deviace: stand-up o androcentrismu, násilí a ženských právech (7. 3. 2022; Brno, MusicLab)

Zájem o genderovou problematiku této skupiny podtrhuje i fakt, že se její členové a členky účastní networkingových akcí a seminářů, jako příklad lze uvést:

 • Kolokvium ombudsmanky FAMU o bezpečném a důstojném prostředí vysokých škol (16. 2. 2022; více informací zde)
 • Když mluví, slyším revoluci: jak vytvořit bezpečné a respektující prostředí na českých vysokých školách? (23. 3. 2022)

Na fakultní a univerzitní úrovni jsou nastavovány kroky pro předcházení nežádoucímu chování a také postupy a nástroje pomoci pro případ jejich výskytu. Prvním krokem bylo proškolení fakultních kontaktních osob pro případy nevhodného pracovního jednání ve dnech 8. a 11. 4. 2022 organizací Konsent. Informace o sexuálním obtěžování a postupech jeho řešení zveřejnila Masarykova univerzita zde. Pedagogická fakulta plánuje tyto informace rozšířit o osvětové aktivity a zveřejnit je na svých webových stránkách.

Na fakultě byly v návaznosti na HR Award realizovány kroky podporující myšlenku nediskriminace a rovnosti:

 • Úprava vizuální prezentace rovných příležitostí na webových stránkách pro studující (zobrazování mužů i žen).
 • Využívání genderově citlivého jazyka v interních normách a psané i mluvené komunikaci. Již od roku 2020 jsou nově vytvořené směrnice Pedagogické fakulty psány v genderově senzitivním jazyce (místo generického maskulina). V současné době je tvořena Příručka pro genderově senzitivní komunikaci na Pedagogické fakultě MU, která nabízí přehled hlavních zásad pro používání genderově citlivého jazyka v psané komunikaci i výuce. Příručka bude k dispozici ve druhé polovině května 2022 (bude dostupná zde).
 • Zaměstnané osoby PdF MU jsou podporovány ve zveřejňování svých výsledků a výstupů – jako úspěšný příklad lze uvést realizaci loňského Výzkumného symposia, na němž 18 vědců a vědkyň prezentovalo svůj aktuální výzkum. Díky pozitivnímu ohlasu se symposium bude konat i letos v červnu 2022, a to s podtitulem Výzkum zaměřený na praxi. Pro více informací sledujte webové stránky HR Award.
 • Pozornost byla věnována také managementu rodičovské (RD) a mateřské (MD) dovolené. Byla mj. ustanovena koordinátorka pro tuto problematiku, kterou je vedoucí personálního oddělení. Informace k managementu MD a RD, naleznete na webových stránkách zde.
 • Agenti a agentky změny byli proškoleni v oblasti genderové dimenze, sdíleli své zkušenosti a diskutovali své otázky s kolegyněmi z Národního kontaktního centra (NKC).
 • Význam, který je přikládán vytváření rovného a otevřeného prostřední na Pedagogické fakultě, se promítnul také do důrazu kladeného na genderově vyvážené složení výběrových komisí.

Fakulta se snaží zlepšovat podmínky pro studující i zaměstnané také skrze otevření menzy na Poříčí 9 a budování bezbariérového přístupu do všech budov fakulty atd. Pro studující rodiče s malými dětmi nabízí fakulta zázemí vybavené funkční kuchyňkou (budova Poříčí 9, místnost 1009 A), k dispozici je i kočárkárna (budova Poříčí 9, místnost -1009 B). Prostory bezbariérových toalet ve všech budovách jsou průběžně doplňovány o přebalovací pult. Studenti a studentky mají přístup do kuchyňky pro studující (budova Poříčí 31, místnost 1018).

Nepřehlédněte informace v aktualitě Rok s logem HR Award.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.