Životopis

Životopis

Rudolf Kohoutek
 • nar. 14.1. 1940, ženatý, 4 děti
Pracoviště
 • Katedra psychologie, PdF MU Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: jmenován profesorem pedagogické psychologie.
 • 1999: habilitován docentem pedagogické psychologie.UMB B.Bystrica.
 • Habilitační práce: Sebepoznání a sebevýchova studentů z hlediska psychologického poradenství.
 • 1980: CSc., psychologie.FFKU Bratislava. Kandidátská disertační práce: K teorii a praxi psychologických poradenských činností v předprofesijním a profesijním vývoji člověka.
 • 1969: PhDr., psychologie. FF MU Brno. Rigorózní práce: Příspěvek k zjišťování vlastností osobnosti uchazeček o povolání prodavačky potravinářského zboží.
 • 1972: postgraduální studium psychologického poradenství. FF UK Praha. Závěrečná atestační práce: Psychologická porada při výběru do obchodních povolání.
 • 1962: promovaný psycholog. FF MU Brno. Diplomová práce: Paměť pro cizí slova.
Přehled zaměstnání
 • 2003- dosud: PdF MU Brno, Katedra psychologie, profesor
 • 1990 - 2003: Ústav společenských věd FAST VUT Brno, docent, vedoucí ústavu
 • 1987 - 1990: Katedra pedagogiky rektorátu VUT v Brně, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry
 • 1964 - 1987: Odbor školství Národního výboru města Brna, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny města Brna
 • 1962-1964: Odbor školství ONV Strakonice, psycholog Dětského domova třídícího
Pedagogická činnost
 • výuka psychologie a pedagogické psychologie (i pro doktorské studium)
 • výuka psychologie práce a organizace pro lékařskou fakultu MU
 • vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005-2007 Obsahová dimenze kurikula základní školy. GAČR č. 406/05/0246
 • 2005-2010 Škola a zdraví pro 21.století. Výzk.záměr MSM0021622421
 • 2000-2001 Moderní vývoj a teorie urbanismu. FRVŠ 0114
 • 1999-2000 Systémový přístup k výuce urbanismu. FRVŠ Praha č. 1173
 • 1997-1999 Vysokoškolské poradenství /Phare/Contract No ETF/97/VET/0070, Praha, Modul č.11
 • 1996-1998 Motivační a osobnostní rozvoj studia na VUT v Brně
 • 1994 Humanizace studia architektů,urbanistů a stavebních inženýrů.VÚ 1-0673-Fond rozvoje VŠ ,Praha.
 • 1993 Psychologické poradenství na vysokých školách.Centrum pro studium rozvoje vysokého školství. Praha.
 • 1992 Výzkum postoje studentů k výuce společenských věd na technických univerzitách. FAST VUT v Brně.
 • 1986-1990 Teoretické a metodologické základy praxe biodromálního poradenství. HU RŠ -V-06, Bratislava.
 • 1981- 1985 Pedagogická komunikace.Katedra pedagogiky VUT v Brně. Výzkum VIII-6-714.
 • 1976-1980 Výchova ve vzdělávání a profesijní vývoj mládeže z aspektů úloh a funkcí psychologické poradenské péče. HÚ RŠ - 7 MŠ ČR a SR Bratislava.
Akademické stáže
 • 2005 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Slovensko
 • 2004 Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
 • 2003 Vysoká škola Karla Engliše v Brně
Universitní aktivity
 • komise pro profesorská řízení
 • komise pro habilitační řízení
 • komise pro doktorandská řízení
 • komise pro rigorózní řízení
 • členství ve vědecké radě fakulty
Mimouniversitní aktivity
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Česká pedagogická společnost
 • Masarykova sociologická společnost
 • Česká asociace psychologů práce a organizace
 • American Psychological Association, Washington, D.C.
 • Association for Teacher Education in Europe, Brusel.
 • Členství ve Vědecké radě vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání MUZL v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • Předseda redakční rady časopisu Komunikace a její poruchy.
 • Člen redakční rady časopisu Psycholog v Československu.
 • Členství v oborové komisi B - vzdělávání učitelů Fondu rozvoje vysokých škol v Praze.
 • Nominace na mezinárodní cenu H.Arendtové za výzkumné projekty humanizace technického studia /pro rok 1997/.
Vybrané publikace
 • KOHOUTEK, Rudolf. Profesní psychologické poradenství v HR. Profi HR. Praha: A11 s.r.o. Bělohradská 92. Praha 2, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 38-39. ISSN 2464-5907. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Konfliktové situace a práce na jejich řešení. Profi HR. Praha: A 11 s.r.o., 2018, roč. 9/IV, A11, s. 14-15. ISSN 2464-5907. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychický infantilismus (parvuloismus, puerilismus) a školní docházka. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Forum s.r.o., 2017, ročník IV, 05/ 2017, s. 16-20. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Etická výchova a vývoj osobnosti dětí předškolního věku. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Forum s.r.o., 2017, VI. ročník, č. 6, s. 29-34. ISSN 1804-9745. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Zvýšeně intropunitivní prožívání a chování a hypersenzitivita. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Forum s.r.o., 2017, IV. ročník, č. 06, s. 17-21. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Zvýšeně extrapunitivní prožívání a chování. Integrace a inkluze ve školní praci. Praha: Forum s.r.o., 2017, IV.ročník, č. 07, s. 17-21. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Závady a poruchy motoriky, lokomoce, praxie a laterality. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: FORUN s.r.o., 2017, IV. ročník, č. 8, s. 16-20. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Děti sociokulturně a edukativně znevýhodněné. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Nakladatelství FORUM s.r.o., 2017, IV/2017, č. 10, s. 14-19. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Genderové vlastnosti a jejich varianty, závady a poruchy. Integrace a inkluze ve školní praci. Praha: FORUM s.r.o., 2017, V., č. 1, s. 16-22. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Závady a poruchy chování, učení a prožívání dětí a mládeže. Integrace a inkluze ve školní praxi. Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů. Praha: Nakladatelství FORUM, 2016, ročník 3, č. 9, s. 8-15. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sociálně pedagogicky anormativní chování. Integrace a inkluze ve školní praxi. Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, roč. 3, č. 10, s. 20-24. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychomotorická instabilita jako závada či porucha chování. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Nakladatelství Forum s.r., 2016, IV/2016, č. 01, s. 20-24. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. K problematice evaluace dětí předškolního věku. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM s.r.o., 2016, Neu / 2016, 3/2016, s. 9-16. ISSN 1804-9745. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Parciální nedostatky řeči, jazyka a poznávacích procesů. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, IV. ročník, č. 03, s. 15-19. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Škála pro hodnocení pracovníků. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, VI., č. 4, s. 45-49. ISSN 1804-9745. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Zvýšená psychosomatická tenze. Integrace a inkluze ve školní praci. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, IV/2016, č. 04, s. 18-21. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Kariérové poradenství a John Lewis Holland. 2015. URL info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Jaroslav Foglar a česká pedagogika a psychologie. 2015. URL info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Dějiny psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 120 s. MU Pedagogická fakulta, katedra psychologie. ISBN 978-80-210-4540-8. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Kognitivní vývoj dětí a školní vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 3-22, 21 s. ISSN 1211-4669. info
 • MELICHÁRKOVÁ, Kateřina a Rudolf KOHOUTEK. Mental representation of psychic hygiene in basic school as seen by teachers students. In Contemporary Discourse on School and Health Investigation. první. BRNO: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 75-86. School and Health 21, 3 / 2008. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107. ISBN 978-80-210-4434-0. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Autokognice a autoregulace jako předpoklad adekvátní sociální komunikace a duševního zdraví. Diagnostika a terapie poruch komunikace. 2006, IX./2006, 1,2, s. 2-25; 2-20, 41 s. ISSN 1212-1053. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Theoretical and practical aspects of difficulties. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 863-896, 33 s. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sociální psychologie. Brno, 2004. 215 s. ISBN nepřiděleno. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 287 - 299. ISBN 80-86669-02-5. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. Brno: Cerm, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Poznávání a utváření osobnosti. První vydání. Brno: CERM Brno, 2001. 274 s. Akademické nakladatelství. ISBN 8072042009. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Autopercepce, autoregulace a zdraví pedagogů. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2001. 11 s. Učitelé a zdraví, č.3. ISBN 8090265375. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. ISBN 80-214-1552-5. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy psychologie osobnosti. Brno: Cerm, 2000. 263 s. ISBN 8072041568. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Karel OURODA. Jak studovat. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000. 20 s. ISBN 8072041517. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Karel OURODA. Psychologie osobnostních typů učitele. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000. 19 s. ISBN 8072041762. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. 23 s. Učitelé a zdraví, č.2. ISBN 80-902653-2-4. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 99 s. ISBN 8072040871. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie. Brno: Cerm, 1998. 181 stran. ISBN 8072040642. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro pedagogy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 26 s. ISBN 8072040979. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Výchova dětí se závadami a poruchami chování. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 18 s. ISBN 8072040685. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Vývoj a výchova dítěte v rodině. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 17 s. ISBN 8072041053. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Metoda dotazníku pro pedagogy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 30 s. ISBN 8072040677. info
 • DRAHOVZAL, Jan, Oldřich KILIÁN a Rudolf KOHOUTEK. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, 1997. 156 s. ISBN 8085931354. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Metoda pozorování a hodnocení žáka. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1997. 22 s. ISBN 8072040472. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1997. 32 s. ISBN 8072040391. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Didaktické testy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1996. 26 s. ISBN 8072040189. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Metoda rozhovoru pro pedagogy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1996. 28 s. ISBN 8072040197. info

2. 4. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.