PhDr. Josef Lukas, Ph.D.


kancelář: bud. D/2034
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6547
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D. - obor Sociální psychologie (disertační práce Učitel - jeho profesní vývoj a sociální vztahy ve škole)
 • 2008: PhDr. - obor Psychologie (rigorózní práce Psychologické souvislosti fenoménu vůdcovství)
 • 2004: Mgr. - obor Psychologie - jednooborová
 • 2002: Bc. - obory Politologie - Psychologie
Přehled zaměstnání
 • od roku 2009 do 2013 - koordinátor projektu CPIV (Centrum podpory inkluzívního vzdělávání); realizátorem projektu Národní ústav pro vzdělávání, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.
 • od roku 2007 do 2009 - koordinátor projektu SIM – Střediska integrace menšin (Rozvoj poradenství, vzdělávání a podpůrných služeb pro žáky se sociálním znevýhodněním); realizátorem projektu IPPP ČR, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.
Pedagogická činnost
 • od roku 2011 - externí vyučující psychologie na Přírodovědecké fakultě MU
 • od roku 2006 - externí vyučující na katedře psychologie FSS MU
 • od roku 2009 do 2013 externí vyučující na katedře sociální pedagogiky PedF MU
 • od roku 2008 do 2009 - asistent katedry psychologie PedF MU
 • od roku 2006 do 2008 - spolupráce s Oddělením dalšího vzdělávání PdF MU
 • 2007, 2005 – lektor na semináři Novinky v pedagogické a školní psychologii ve Zlíně
Vědeckovýzkumná činnost
 • od r. 2016 - spoluřešitel projektu Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy (GA16-02177S)
 • od r. 2016 do r. 2018 - expert pro tvorbu diagnostického nástroje v projektu OP VVV Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660)
 • od r. 2014 do 2015 - spoluřešitel projektu GAČR 13-24456S Moc ve školních třídách studentů učitelství
 • 2015 - spoluřešitel projektu Inovace vybraných předmětů společného základu (MUNI/FR/1373/2014)
 • v r. 2013 - spolupráce na projektu GAČR 13-24456S Moc ve školních třídách studentů učitelství
 • od r. 2010 do r. 2012- odborný pracovník v projektu Cesta ke kvalitě (CZ.1.07/4.1.00/06.0014)
 • od r. 2007 do r. 2008 - řešitel projektu Vývoj učitele s důrazem na změny jeho interpersonálního chování (interakčního stylu) v průběhu kariéry (MUNI/23/D0008/2007)
 • od r. 2007 do r. 2008 - odborný konzultant projektu ELECTA E!3617, jakožto součásti programu EUREKA (Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje)
 • od r. 2005 do r. 2008 - externí spolupracovník Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny (MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti)
 • 2005 - spolupráce na grantu Sociální klima školy (GAČR 406/03/0940)
 • od r. 2000 do r. 2004 - externí pracovník Centra výzkumu vývoje osobnosti v sociálních a etnických kontextech CEZ:J07/98:142300002 Děti, mládež a rodina v transformaci)
 • od r. 1999 do r. 2000 - spolupráce na projektu Podpora optimálního vývoje osobnosti a intelektu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí jako cesta k respektování lidských práv (CEZ:J07/98:142300001 Etnika, minority a marginalizované skupiny)
Universitní aktivity
 • 2016 - 2017 člen Akademického senátu Pedagogické fakulty MU
Mimouniversitní aktivity
Vybrané publikace
 • LUKAS, Josef. Člověk a politika. In Výrost, J., Slaměník, I.,& E. Solárová. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. s. 535-545, 11 s. ISBN 978-80-247-5775-9. URL info
 • LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 68, č. 2, s. 155-172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180. URL info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv, 2016. 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6. full text Munispace info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Josef LUKAS. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers (prezentace na konferenci ECER 2015). In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3. Manuál Evaluační nástroj info
 • LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8. Manuál info
 • LUKAS, Josef. Vývoj a kariéra učitele. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 59-72, 14 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2. URL info
 • LUKAS, Josef. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ, AŠP SR a ČR, 2010, roč. 12, 1-2, s. 62-67. ISSN 1212-0529. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae, Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78. ISSN 1802-4637. URL info
 • LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1. ISSN 1803-7437. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Lenka HLOUŠKOVÁ, Tomáš JANÍK, Vladimír JŮVA, Josef LUKAS, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ a Jana VAŠŤATKOVÁ. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7315-183-6. info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, č. 1, s. 36-49. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika, Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie, Praha: Academia, 2007, LI, č. 6, s. 622-634. ISSN 0009-062X. URL info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X. URL info

12. 3. 2019